Skip to main content
Primary groups
Code Description
011 Químics
012 Físics
013 Geofísics, geòlegs, meteoròlegs, astrònoms i similars
014 Tècnics en ciències químiques, físiques, geològiques i similars
020 Arquitectes
021 Enginyers de camins, canals i ports
022 Enginyers de telecomunicacions
023 Enginyers industrials
024 Enginyers navals
025 Enginyers aeronàutics
026 Enginyers de mines
027 Enginyers agrònoms
028 Enginyers forestals
029 Enginyers geògrafs
030 Arquitectes tècnics
031 Enginyers tècnics d'obres públiques
032 Enginyers tècnics de telecomunicacions
033 Enginyers tècnics industrials
034 Enginyers tècnics navals
035 Enginyers tècnics aeronàutics
036 Enginers tècnics de mines
037 Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals
038 Enginyers tècnics topògrafs
039 Delineants i dibuixants tècnics
041 Pilots i oficials de navegació aèria
042 Capitans, oficials de coberta i pilots de la marina mercant
043 Oficials maquinistes de la marina mercant
051 Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars
052 Bioquímics, bacteriòlegs, farmacòlegs, genetistes i similars
053 Tècnics en biologia, agronomia i silvicultura
061 Metges i cirurgians
063 Metges odontòlegs
065 Veterinaris
067 Farmacèutics
068 Dietistes, bromatòlegs i similars
071 Ajudants tècnics sanitaris (infermers i practicants)
072 Ajudants tècnics sanitaris (llevadors)
073 Fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals
074 Tècnics de radioelectrologia mèdica
075 Auxiliars de clínica i resta de personal sanitari no titulat
076 Optometristes i òptics
079 Ajudants tècnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterinària i farmàcia ncaa1
081 Estadístics
082 Matemàtics
083 Actuaris
084 Analistes d'informàtica
085 Tècnics en estadística, càlcul matemàtic i programadors informàtics
090 Economistes
110 Especialistes i tècnics en comptabilitat
121 Fiscals, advocats i procuradors
122 Jutges i magistrats, i secretaris judicials
123 Notaris i registradors
124 Lletrats i assessors jurídics
129 Professionals del dret ncaa
131 Professors d'universitat i altres centres d'ensenyament superior
132 Professors d'ensenyaments de nivell mitjà
133 Professors d'educació general bàsica
134 Professors d'educació preescolar
135 Professors d'educació especial
139 Professors ncaa
141 Sacerdots, ministres de la religió i membres d'ordes religiosos
149 Treballadors seglars de la religió
151 Escriptors i crítics
152 Periodistes
159 Escriptors, periodistes i similars ncaa
161 Escultors, pintors, gravadors i artistes similars
162 Decoradors, dibuixants i dissenyadors comercials
163 Fotògrafs
164 Operadors de càmeres cinematogràfiques i de televisió
171 Compositors, músics i cantants
172 Coreògrafs i ballarins
173 Actors, directors de teatre i cinema, i similars
174 Empresaris i productors d'espectacles artístics
175 Artistes de circ
176 Professionals d'espectacles taurins
179 Professionals d'espectacles artístics ncaa
181 Esportistes professionals
182 Personal tècnic esportiu
189 Altres professionals de l'esport
191 Bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus
192 Professionals de les ciències polítiques i la sociologia, psicòlegs, antropòlegs, historiadors, geògrafs i similars
193 Assistents socials
194 Especialistes en assumptes de personal i en orientació i anàlisi professional
195 Filòlegs, traductors i intèrprets
196 Professionals de la publicitat, de les relacions públiques i similars
199 Altres professionals, tècnics i similars
201 Membres dels òrgans de govern, legislatius i consultius
202 Personal directiu de l'administració pública
211 Directors generals i gerents
212 Directors o caps de departament
311 Caps d'oficines administratives públiques
312 Caps d'oficines administratives privades
321 Taquígrafs, mecanògrafs i operadors de tèlex
322 Operadors de màquines perforadores de fitxes, cintes i similars
331 Empleats de comptabilitat, de caixa i taquillers
332 Empleats de càlcul de costos i de salaris
339 Altres empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars
341 Operadors de màquines facturadores, comptables i de calcular
342 Operadors de màquines de tractament automàtic de la informació
351 Caps i inspectors de serveis de transports ferroviaris
352 Caps i inspectors de serveis de transports per carretera i vies urbanes
353 Caps, controladors i inspectors de serveis de transport aeri
354 Caps de serveis postals i de telecomunicacions
359 Caps i inspectors de serveis de transports i comunicacions ncaa
360 Caps de tren, revisors i cobradors en els mitjans de transport de passatgers
370 Carters, ordenances i transportistes
380 Telefonistes i telegrafistes
391 Empleats administratius de recepció, emmagatzematge i expedició de mercaderies
392 Empleats de serveis de càlcul de materials i de planificació de la producció
393 Empleats de serveis administratius
394 Recepcionistes, empleats d'informació i d'agències de viatges
395 Empleats de biblioteques i de serveis d'arxiu
396 Empleats d'estadística i de codificació de dades
397 Entrevistadors o agents d'enquestes i censos
399 Altres empleats de serveis administratius i similars
400 Directors i gerents d'empreses i establiments comercials
410 Propietaris gerents d'empreses i establiments comercials
421 Caps de vendes
422 Caps i agents de compres
431 Agents i inspectors tècnics de vendes
432 Agents, viatjants i representants de comerç
441 Agents de canvi i borsa, i corredors de comerç
442 Agents de contractació immobiliària i d'assegurances
443 Agents de venda de publicitat, de serveis i altres
444 Subhastadors i taxadors
451 Dependents de comerç, demostradors i exhibidors de models
452 Venedors ambulants, venedors a domicili i venedors de diaris
490 Comerciants, venedors i similars ncaa
500 Directors i gerents de serveis d'hoteleria i similars
510 Propietaris gerents d'establiments d'hoteleria i similars
520 Encarregats de personal de serveis domèstics d'establiments, cases particulars i similars
531 Cuiners
532 Cambrers i similars
540 Personal de serveis d'establiments, cases particulars i similars ncaa
551 Conserges i porters
552 Personal de neteja d'edificis i similars
560 Bugaders, netejadors, planxadors de roba i similars
570 Personal de serveis de perruqueria, tractaments de bellesa i similars
581 Bombers i similars
582 Comissaris i inspectors de policia
583 Personal de centres penitenciaris
584 Policies nacionals, municipals, vigilants i guardes jurats
589 Personal de serveis de protecció i seguretat ncaa
591 Guies i guies intèrprets
592 Personal de pompes fúnebres i similars
593 Personal d'apostes esportives
594 Personal de serveis en espectacles públics i centres d'esbarjo
599 Resta de personal de serveis diversos
601 Directors i caps d'empreses o explotacions agràries
602 Directors i caps d'empreses o explotacions pesqueres
611 Treballadors per compte propi d'explotacions agrícoles
612 Treballadors per compte propi d'explotacions ramaderes i avícoles
613 Treballadors per compte propi d'explotacions forestals
614 Trompte propi d'explotacions agràries mixtes
615 Treballadors per compte propi d'explotacions pesqueres
621 Treballadors de l'agricultura
624 Treballadors de la ramaderia
626 Treballadors de l'avicultura
627 Treballadors d'hortes, planters i jardins
628 Conductors de maquinària agrícola
629 Altres treballadors agrícoles, ramaders i similars ncaa
631 Talladors, serradors i similars
632 Treballadors forestals (llevat dels talladors i serradors)
641 Pescadors
642 Piscicultors i cultivadors de crustacis i mol·luscs
643 Caçadors
649 Altres treballadors de la pesca, de la caça i similars
700 Contramestres, caps de taller, capatassos i encarregats generals
711 Miners, pedrers i similars
712 Preparadors de minerals i roques
713 Perforadors de pous, sondistes i similars
721 Treballadors de forns metal·lúrgics
722 Treballadors de trens de laminatge
723 Treballadors de forns de segona fusió i de rescalfament
724 Coladors de metalls en motlle i operadors de màquines de colar metalls
725 Emmotlladors i matricers
726 Treballadors de tractament tèrmic de metalls
727 Trefiladors i estiradors de metalls
728 Galvanitzadors i revestidors de metalls
729 Treballadors siderometal·lúrgics ncaa
731 Treballadors de la preparació i el tractament de la fusta
732 Serradors i treballadors de la fabricació de fulloles i taulers, de contraplacats o conglomerats i similars
733 Preparadors de pasta de paper
734 Treballadors de la fabricació de paper
741 Operadors de màquines trencadores, trituradores (molins) i mescladores
742 Operadors d'instal·lacions tèrmiques de tractaments químics
743 Operadors d'aparells de filtració i separació
744 Operadors d'aparells de destil·lació i de reacció
745 Treballadors de la refinació del petroli
749 Altres treballadors de la preparació i l'obtenció de productes químics, i treballadors similars
751 Preparadors de fibres
752 Filadors i bobinadors tèxtils
753 Ajustadors de telers i preparadors de cartons jacquard
754 Teixidors i similars (llevat dels gèneres de punt)
755 Teixidors de punt
756 Treballadors del blanqueig, la tintura i l'acabament de productes tèxtils
757 Treballadors de la preparació i la confecció d'articles de feltre
758 Treballadors de la preparació i la confecció d'articles d'espart
759 Altres treballadors de la preparació i l'obtenció de productes tèxtils, i similars
761 Adobers i similars
762 Treballadors de la preparació de pells (pelleteria)
771 Moliners i similars
772 Treballadors de la fabricació i la refinació del sucre
773 Matadors, carnissers i similars
774 Treballadors de la conservació d'aliments
775 Treballadors del tractament de la llet i l'elaboració de productes lactis
776 Forners, pastissers, confiters i preparadors de pastes alimentoses
777 Treballadors de l'oli i els seus derivats
778 Treballadors de l'elaboració i la fabricació de begudes
779 Altres treballadors de la preparació, l'elaboració i la fabricació de productes alimentaris i begudes
781 Preparadors de tabac
782 Treballadors de la fabricació de cigars
783 Treballadors de la fabricació de cigarrets
789 Altres treballadors de la fabricació del tabac
791 Sastres i modistes
792 Pelleters i similars
793 Barreters i gorreters
794 Patronistes i talladors
795 Treballadors de la costura i el brodat
796 Tapissers i similars
799 Treballadors de la confecció de roba, tapissers i similars ncaa
801 Sabaters
802 Treballadors del calçat (llevat dels sabaters)
803 Artesans del cuir i treballadors similars
811 Ebenistes
812 Operadors de màquines de treballar la fusta
819 Treballadors de la fabricació de mobles i altres articles de fusta ncaa
820 Treballadors de la talla de pedres, marbres i similars
831 Ferrers i forjadors
832 Treballadors de la fabricació d'eines, mecànics ajustadors, modelistes, matricers i similars
833 Ajustadors de màquines eines
834 Operadors de màquines eines
835 Polidors de metalls i esmolets
836 Armers i manyans
839 Treballadors de la forja de metalls i de la fabricació i l'ajustatge d'eines i peces metàl·liques ncaa
841 Mecànics, muntadors, ajustadors i instal·ladors de maquinària
842 Rellotgers i mecànics d'instruments de precisió
843 Mecànics de vehicles de motor
844 Mecànics de motors d'avions
849 Mecànics, muntadors i ajustadors de maquinària, rellotgers, mecànics d'instruments de precisió i similars ncaa
851 Ajustadors i mecànics electricistes
852 Ajustadors i mecànics d'instal·lacions i aparells electrònics
853 Muntadors d'aparells elèctrics i electrònics
854 Mecànics reparadors i antenistes de receptors de ràdio i televisió
855 Electricistes (instal·lacions elèctriques)
856 Instal·ladors d'equips telefònics i telegràfics
857 Instal·ladors de línies elèctriques i de telecomunicacions
859 Electricistes, instal·ladors i muntadors de línies i aparells elèctrics, i ajustadors especialistes d'electricitat i electrònica ncaa
861 Operadors d'emissores de ràdio i televisió
862 Operadors d'equips de sonorització i de projecció cinematogràfica
871 Lampistes, fogoners i instal·ladors de canonades
872 Soldadors i oxitalladors
873 Planxistes i calderers
874 Muntadors d'estructures metàl·liques
880 Joiers, argenters i similars
891 Bufadors, emmotlladors, laminadors, talladors i polidors de vidre
892 Treballadors de la ceràmica, terrissaires i teulers
893 Forners de vidre i ceràmica
894 Gravadors de vidre
895 Pintors i decoradors de vidre i ceràmica
899 Treballadors de la fabricació de productes de vidre i ceràmica ncaa
901 Treballadors de la fabricació de productes de cautxú i plàstic (llevat dels pneumàtics)
902 Treballadors de la fabricació i la vulcanització de pneumàtics
910 Treballadors de la fabricació de productes de paper i cartó
921 Caixistes, linotipistes, monotipistes i similars
922 Maquinistes de premses d'imprimir
923 Estereotipistes i electrotipistes
924 Gravadors d'impremta (llevat dels fotogravadors)
925 Fotogravadors
926 Enquadernadors i similars
927 Treballadors de laboratoris fotogràfics
929 Treballadors de les arts gràfiques ncaa
931 Pintors d'edificis i construccions
932 Pintors d'automòbils
939 Pintors ncaa
941 Constructors i afinadors d'instruments musicals
942 Treballadors de la fabricació d'objectes i mobles de vímet, raspalls, escombres i similars
943 Treballadors de la fabricació de productes derivats de minerals no metàl·lics
944 Treballadors de la fabricació de joguines i nines (llevat de les de plàstic), botons i altres articles d'adornament del vestit i el pentinat
945 Treballadors de la fabricació de linòleum i articles de suro
946 Treballadors de la fabricació de llumins, bugies i espelmes
949 Treballadors manufacturers i similars ncaa
951 Paletes
952 Treballadors de la construcció de formigó armat, arrebossadors i enrajoladors de terratzo
953 Ensostradors
954 Fusters i parqueters
955 Emblanquinadors, enguixadors i estucadors
956 Instal·ladors de material aïllant i d'insonorització
957 Vidriers
959 Treballadors de la construcció ncaa
961 Operadors d'instal·lacions de producció i distribució d'energia elèctrica
969 Altres operadors de màquines fixes i instal·lacions similars
971 Estibadors, carregadors i embaladors
972 Instal·ladors d'aparells d'elevació, empalmadors de cables i similars
973 Conductors de grues i operadors d'instal·lacions d'elevació
974 Conductors de màquines del moviment de terres i equips similars
979 Treballadors de la càrrega i descàrrega, del maneig de materials i mercaderies, i del moviment de terres ncaa
981 Contramestres i mariners de coberta
982 Mariners de sala de màquines
983 Maquinistes i fogoners de locomotores
984 Caps de trens de mercaderies, guardaagulles i agents de maniobres
985 Conductors de vehicles de motor
986 Conductors de vehicles de tracció animal i d'animals de càrrega
989 Conductors i resta de personal de maniobra dels mitjans de transport ncaa
999 Treballadors ncaa (peons)
X10 Persones que busquen la primera feina
X20 Persones amb ocupacions no gaire ben especificades
X30 Persones que no han declarat cap ocupació
Y00 Professionals de les forces armades