Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme recerques i estudis en els distints camps de la física, com ara la mecànica, l'òptica, l'acústica, la tèrmica, l'electricitat i el magnetisme, l'electrònica i la física nuclear, a fi d'incrementar el coneixement científic i desenvolupar o perfeccionar la seva aplicació pràctica en el terrenys industrials, mèdic i altres.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
201 Físics, químics i similars 3