Skip to main content

34 — Operadors de màquines facturadores, comptables, de calcular i de tractament automàtic de dades

    Les persones compreses en aquest subgrup manegen màquines facturadores i comptables per a enregistrar les transaccions financeres i comercials, màquines per a càlculs aritmètics i màquines automàtiques que classifiquen, seleccionen, calculen, resumeixen i enregistren dades científiques, tècniques, comercials o d'altra mena.

    Short tag proposal

    Operadors facturadores i tractament de dades