Skip to main content

Agreement 007/2021

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

Conveni de pràctiques núm. 1866953

Curs 2021–2025

PARTS

D'una part, el Sr. Ramon J. Alemany Leira , com a degà de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb el NIF Q-0818001-J, ubicada a l'Avinguda Diagonal, núm. 690, de Barcelona, amb el codi postal 08034 i telèfon 934 024 311, i per delegació del rector d'aquesta Universitat;

D'una altra, el Sr. Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, NIF Q5850015-H, amb domicili a Barcelona, Via Laietana, 58, amb el codi postal 08003 i telèfon 935 573 000, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 120/2019, de 28 de maig, i d'acord amb les facultats que li són atorgades per l'article 7, apartat e) del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat.

ACORDEN

 1. L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants (a partir d'ara pràctiques d'estudiants) de la Universitat de Barcelona, (a partir d'ara la UB), a través d'entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades (a partir d'ara empreses i institucions).
 2. Aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, de l'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris; pel RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació; pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, i per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la Universitat de Barcelona i per la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Facultat d'Economia i Empresa.
 3. La col·laboració d'aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per estudiant, que constarà com a document annex. Es poden dur a terme tants projectes formatius de pràctiques com s'acordin entre la UB i les empreses i institucions.
 4. El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada part signatària d'aquest conveni, i per l'estudiant. A més, cada part signatària d'aquest conveni es compromet a nomenar els tutors de l'estudiant, els quals s'han de responsabilitzar de garantir l'activitat educativa objecte d'aquest acord, i també de tenir cura dels drets i deures assenyalats en la normativa de pràctiques dels estudiants de la UB.
 5. El projecte formatiu recull la informació i tractament de la protecció de dades de caràcter personal de l'estudiant, i de l'acord de confidencialitat entre l'empresa o institució signatària d'aquest conveni, i l'estudiant.
 6. La valoració del resultat de l'estada en pràctiques de l'estudiant la faran conjuntament la UB i les empreses i institucions, d'acord amb la normativa de pràctiques d'estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és de competència exclusiva de la UB.
 7. La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d'un contracte laboral entre els estudiants i les empreses o institucions.
 8. Qualsevol eventualitat d'accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar obligatòria per a estudiants menors de 28 anys, tot i que l'assegurança cobreix tot l'any en el qual l'estudiant compleixi aquesta edat, i si són més grans, a través de l'assegurança d'accidents corresponent, la qual ha de ser formalitzada per l'estudiant. La Universitat de Barcelona té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les pràctiques de l'estudiant. No s'aplica el règim d'assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els estudiants estiguin donats d'alta al règim de la Seguretat Social per part de l'empresa, segons la clàusula 9 d'aquest conveni.
 9. Aquest conveni pot preveure l'aportació per part de les empreses i institucions d'una quantitat econòmica o en espècie a l'estudiant en concepte d'ajut o borsa d'estudis. En cas que així s'acordi, s'ha d'especificar la quantitat en el projecte formatiu individual de l'estudiant, annex a aquest conveni. En el cas que l'estudiant rebi una remuneració en concepte d'ajut o borsa d'estudi, l'empresa l'haurà de donar d'alta i baixa a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social segons les normes previstes i el RD 1493/2011, de 24 d'octubre i pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol.
 10. Aquest conveni preveu l'aportació per part de les empreses i institucions, de la quantitat econòmica de 0€ més l'IVA legal vigent, en concepte de gestió i formalització del programa de pràctiques, per cada alumne i projecte formatiu, independentment de la durada del període d'aquestes. Aquesta quantitat s'especificarà en el projecte formatiu individual de l'estudiant, annex a aquest conveni facturat per la Fundació Bosch i Gimpera de la UB per alumnes de Grau i per la Universitat de Barcelona per alumnes de Màster i Postgrau.
 11. Les dues parts signatàries d'aquest conveni es comprometen a complir el règim de permisos de l'estudiant, en els termes establerts en la Normativa de pràctiques d'estudiants de la Universitat de Barcelona.
 12. L'estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria.
 13. A petició dels tutors de l'empresa o institució, la UB ha de reconèixer les tasques de tutoria dutes a terme d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB.
 14. En el cas d'eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants, els tutors, i en última instància les parts signatàries d'aquest conveni, han d'intervenir-hi per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament de les pràctiques
 15. Dades de caràcter personal. Les parts es comprometen a tractar les dades personals a les quals tinguin accés amb motiu del desenvolupament del projecte formatiu objecte d'aquest document de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD),en compliment dels principis del tractament i la seva licitud, i garantint l'exercici dels drets que l'RGPD i la LOPDGDD reconeixen a les persones titulars de les dades.

  Així mateix, les parts han d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, especialment la seva confidencialitat, integritat i disponibilitat, i evitar-ne l'alteració, la pèrdua o els tractaments o l'accés no autoritzats.

 16. Aquest conveni tindrà vigència per cursos acadèmics i fins a un màxim de quatre anys. La relació s'iniciarà el curs acadèmic 2021–2022. Encara que les parts el denunciïn, les pràctiques iniciades amb anterioritat al moment esmentat hauran de ser continuades fins que finalitzin. Es podrà prorrogar mitjançant acord exprés el conveni per un període de quatre anys addicionals sempre que es realitzi abans de la finalització del termini previst inicialment.
 17. El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període de les pràctiques acordat, i es pot rescindir anticipadament segons les causes previstes en la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB, i per la legislació vigent
 18. Prèvia comunicació a Pràctiques Externes per part de les empreses i institucions, l'alumne podrà fer desplaçaments fora de l'adreça postal on l'estudiant realitzi les pràctiques. Les despeses derivades aniran a càrrec de l'entitat col·laboradora.

En prova de conformitat , les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i en la data esmentats més avall.

Barcelona,

Degà
Dr. Ramon Alemany Leira
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Dr. Xavier Cuadras i Morató

PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

Projecte formatiu núm.1845956 annex al conveni de pràctiques núm 1866953.

1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUE S'ANNEX.

 1. 1.1. Número del projecte formatiu
 2. 1.2. Data del projecte formatiu
 3. 1.3. Número del conveni de pràctiques
 4. 1.4. Data del conveni de pràctiques

2. DADES DE LA UNIVERSITAT

 1. 2.1. Nom del centre on està matriculat l'estudiant: Facultat d'Economia i Empresa
 2. 2.2. Nom del tutor:
 3. 2.3. Telèfon del tutor:
 4. 2.4. Adreça electrònica del tutor:

3. DADES DE L'ENTITAT

 1. 3.1. Nom de l'entitat col·laboradora:

 2. 3.2. Tutor de l'entitat col·laboradora:

  • Nom del tutor:
  • Telèfon del tutor:
  • Adreça electrònica del tutor:

4. DADES DE L'ESTUDIANT

 1. 4.1. Nom i cognoms
 2. 4.2. DNI, NIE, passaport...:
 3. 4.3. Telèfon de contacte:
 4. 4.4. Adreça electrònica de contacte:

5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES

 1. 5.1. Tipus d'ensenyament:
 2. 5.2. Nom de l'ensenyament en que s'ha matriculat l'estudiant
 3. 5.3. Tipus de pràctica:

6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU.

 1. 6.1. Nombre total d'hores de pràctiques:
 2. 6.2. Nombre d'hores diàries:
 3. 6.3. Horari:
 4. 6.4. Període:
 5. 6.5. Adreça postal on l'estudiant farà les pràctiques:
 6. 6.6. Nom del departament o àrea funcional de l'entitat col·laboradora on l'estudiant farà les pràctiques:
 7. 6.7. Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:
 8. 6.8. Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:
 9. 6.9. Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:
 10. 6.10. Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l'estudiant desenvoluparà durant les pràctiques:

7. AJUT I CONTRAPRESTACIÓ DE SERVEIS

 1. 7.1. Ajut o borsa a l'estudi de l'estudiant:
 2. 7.2. Contraprestació econòmica a la UB: 0 € més l'IVA legal vigent

8. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'ESTUDIANT

 1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.

 2. L'adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona és protecciodedades@ub.edu i la seva adreça postal és Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona.

 3. Tractem les vostres dades personals per tal de gestionar les pràctiques acadèmiques dels estudiants. En el cas que no ens faciliteu les dades sol·licitades, no podreu participar en la realització de pràctiques acadèmiques.

 4. La base legal per al tractament de les vostres dades personals és el compliment d'una missió en interès públic, en base a allò establert per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

 5. Les vostres dades personals es conservaran permanentment en la línia d'allò previst a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 6. Els destinataris de les dades són la pròpia universitat així com l'entitat col·laboradora en la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s'enviaran les dades necessàries.

 7. Teniu el dret a obtenir confirmació sobre si la UB està tractant o no dades de caràcter personal sobre la vostra persona. En aquest sentit, teniu el dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió. En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En el cas que correspongui ser estimat aquest dret, únicament conservarem les dades per a l'exercici del dret de defensa o formular reclamacions.

  Així mateix, teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies. En aquests supòsits, la UB deixarà de tractar les vostres dades excepte quan sigui necessari per a l'exercici del dret de defensa o formular reclamacions.

 8. Podeu exercir els vostres drets mitjançant un escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o d'un altre document identificador, adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu electrònic a l'adreça secretaria.general@ub.edu.

 9. Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades de la UB. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 10. L'entitat col·laboradora, en aquest cas, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), es compromet a tractar les vostres dades personals d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L'Idescat tracta les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar aquest projecte formatiu de pràctiques acadèmiques. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament adreçant-vos a dpd arrova idescat punt cat o presentant un escrit a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, acreditant la vostra identitat. Per obtenir més informació sobre protecció de dades podeu consultar https://www.idescat.cat/institut/web/privadesa/

L'estudiant declara:

 1. Que he rebut la informació sobre les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries, en relació als riscos i les mesures de protecció a adoptar en els centres de treball, relacionades amb la COVID-19.

 2. Que em comprometo a seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i les mesures preventives tant dins i fora del centre de pràctiques i en especial a:

  • Vigilar el meu estat de salut per detectar la possible presència de símptomes compatibles amb la COVID-19.
  • Fer ús obligatori i adequat de la mascareta.
  • Mantenir la higiene de mans de forma freqüent amb aigua i sabó i/o gel hidroalcohòlic.
  • Mantenir la distància interpersonal de seguretat corresponent.
  • En cas de formar part d'algun dels grups vulnerables a la COVID-19, tenir la situació clínica controlada i seguir les indicacions del seu metge.
  • Seguir les instruccions que m'indiqui l'empresa i utilitzar qualsevol altre element de protecció obligatori establerts per l'empresa.
 3. Que tinc coneixement i accepto que, en cap cas, no puc accedir al centre de pràctiques en els següents supòsits:

  • Si presento símptomes compatibles amb COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,..)
  • Si convisc o he estat en contacte estret els darrers catorze dies amb persones amb símptomes o que hagi donat resultat positiu de COVID 19, fins que finalitzi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries.
  • Si estic en aïllament preventiu indicat per les autoritats sanitàries, per qualsevol motiu, fins rebre l'autorització mèdica corresponent.
 4. Que informaré al centre de pràctiques i als serveis mèdics de la Universitat de Barcelona en cas de tenir simptomatologia compatible amb la COVID- 19 o estar confirmat com a cas positiu de COVID-19, i que seguiré les recomanacions pertinents.

L'entitat col·laboradora declara:

 1. Que l'empresa/institució té coneixement de les recomanacions i directrius establertes per les autoritats sanitàries en relació amb la COVID-19 en els centres de treball.
 2. Que l'empresa/institució ha adoptat les accions necessàries per complir les mesures de seguretat establertes per les autoritats competents en matèria preventiva per al seu personal i, específicament, les relacionades amb la COVID-19, les quals li seran d'aplicació també a l'estudiant en pràctiques durant la seva estada.
 3. Que l'empresa/institució donarà a l'estudiant les instruccions corresponents sobre les mesures a adoptar i controlarà la seva execució. En cas de ser necessari, li proporcionarà els mitjans de protecció indispensables per al desenvolupament de la seva activitat de forma segura.
Per la UB. Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants
Dra. Núria Rodríguez Ávila
Per l'estudiant en pràctiques
Per l'entitat col·laboradora