Skip to main content

Agreement 014/2020

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ALUMNES DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA

Barcelona,

REUNITS

D'una banda, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que actua en nom, representació i interès d'aquest organisme, segons nomenament publicat per Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya. amb domicili a Barcelona, Via Laietana, 58, amb el codi postal 08003 i amb NIF Q5850015-H.

I de l'altra, la senyora Laura Feliu Martínez, com a degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, amb domicili a Campus Universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), per delegació de la rectora segons resolució de 7 de juliol de 2016.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte.

MANIFESTEN

I. Que la Universitat Autònoma de Barcelona imparteix en l'actualitat diferents disciplines universitàries, els plans d'estudis de les quals preveuen la possibilitat que els estudiants realitzin un període de pràctiques a les institucions i empreses, amb caràcter curricular.

II. Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, l'entitat col·laboradora) està interessat a col·laborar amb la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant la participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants.

III Que, amb la finalitat d'establir els termes d'aquesta col·laboració, ambdues parts estan interessades a subscriure el present conveni de cooperació educativa, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i que es regirà per les següents

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni de col·laboració

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts signatàries perquè els estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes en les dependències de l'entitat col·laboradora.

2. Condicions generals de realització de les pràctiques

2.1 Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa per als estudiants que els ha de permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin l'ocupació i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria.

2.2 Durant l'estada en pràctiques a l'entitat col·laboradora, els estudiants han de fer tasques pròpies de l'àmbit professional amb l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit en la formació acadèmica, aconseguir experiència professional i investigadora, i obtenir competències i habilitats en els nivells als quals puguin accedir per raó dels estudis universitaris matriculats.

2.3 Els estudiants han d'estar subjectes a l'horari i les normes fixades per l'entitat col·laboradora. En tot cas es procurarà que l'horari establert sigui compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació desenvolupada per l'estudiant a la Universitat.

2.4 Els estudiants han de desenvolupar l'estada de pràctiques sota la supervisió de dos tutors: un professional de l'entitat col·laboradora, designat per aquesta entitat i que s'encarregarà d'orientar i supervisar el treball en pràctiques de l'estudiant; i un professor de la Universitat, designat per la Universitat i que s'ha de coordinar amb el tutor de l'entitat col·laboradora per fer un seguiment efectiu de les pràctiques, proporcionar suport a l'estudiant per a l'elaboració de la memòria i dur a terme el procés avaluador de les pràctiques.

2.5 La persona tutora designada per l'entitat col·laboradora ha de fixar el pla de treball que caldrà seguir, d'acord amb el projecte formatiu i en coordinació amb el tutor acadèmic, i ha d'emetre un informe final, en què es valorin les aptituds i competències que recull l'article 13 del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, demostrades per l'estudiant durant l'estada en pràctiques.

2.6 L'estudiant a la conclusió de les pràctiques ha de realitzar i lliurar al tutor acadèmic una memòria final de les pràctiques, on hi ha de figurar entre altres les previsions que recull l'article 14 del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, així com aquelles que pugui determinar la normativa de pràctiques de la Universitat.

2.7 L'avaluació final de les pràctiques correspon a la persona tutora acadèmica, de conformitat amb els criteris d'avaluació que s'estableixen en el conveni específic de col·laboració que es preveu a la clàusula 3 d'aquest conveni, i aquells que també pugui determinar la normativa de pràctiques de la Universitat.

2.8 La realització de les pràctiques no implica en cap cas l'existència d'una relació laboral entre els estudiants i l'entitat col·laboradora. En l'àmbit de les administracions públiques, entitats de dret públic i altres organismes públics la realització de les pràctiques no podrà tenir la consideració de mèrit per a l'accés a la funció pública ni pot ser computada als efectes d'antiguitat o reconeixement de serveis previs.

2.9 L'entitat col·laboradora ha de donar d'alta a la Seguretat Social als estudiants sempre que aquests en rebin una contraprestació econòmica, qualsevol que sigui el concepte o la forma en què es percebi, segons estableix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, i d'acord amb el contingut de la disposició addicional 25a del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l'eficiència.

2.10 L'entitat col·laboradora ha d'informar els estudiants en pràctiques de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de disposar dels recursos i mitjans necessaris per facilitar l'accés a les pràctiques dels estudiants amb discapacitat, i la conciliació de les activitats o situacions personals derivades d'aquesta situació de discapacitat.

3. Condicions particulars de realització de les pràctiques

3.1 Les parts signatàries han de subscriure un conveni específic de col·laboració que s'adjunta com annex al conveni en el qual s'han d'especificar les dades següents:

 1. Identitat de l'estudiant en pràctiques.
 2. Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars).
 3. Projecte formatiu, amb els objectius educatius i les activitats que s'hi han de realitzar.
 4. Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació dels informes i/o memòries que ha d'elaborar l'estudiant).
 5. Durada, horari i període de realització de les pràctiques.
 6. Lloc (centre de treball) de realització de les pràctiques.
 7. Identitat dels tutors designats per l'entitat col·laboradora i per la Universitat.
 8. Criteris d'avaluació.
 9. Compromisos de l'estudiant.
 10. Especificació que la realització de les pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral entre l'entitat i l'estudiant.
 11. Valoració en crèdits, si escau.
 12. Quantia i forma de pagament dels ajuts a l'estudi, si escau.

3.2 El document esmentat ha de contenir un apartat de signatura per a l'estudiant, que ha de manifestar que aquest coneix i accepta de forma expressa totes les condicions de realització de les pràctiques relacionades en aquest conveni específic de col·laboració i que es compromet a complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions descrites i la normativa aplicable, li són exigibles. En aquest mateix apartat, l'estudiant s'ha de comprometre de forma expressa a mantenir la confidencialitat i el secret professional en relació amb la informació interna i les activitats de l'entitat col·laboradora.

4. Règim de permisos dels estudiants

Els estudiants poden absentar-se el temps que sigui indispensable del lloc on desenvolupin les pràctiques acadèmiques sempre que es faci necessari per poder atendre les obligacions que es derivin de la seva activitat acadèmica o de la seva participació en l'activitat dels òrgans de govern i de representació de la Universitat, així com per raons de salut o per qualssevol altres supòsits que acordin conjuntament l'entitat col·laboradora i la Universitat.

En qualsevol cas, els estudiants han de comunicar les absències referides a l'entitat col·laboradora amb antelació suficient i han de presentar els justificants corresponents.

5. Protecció de dades

5.1 L'entitat col·laboradora s'ha d'abstenir de fer qualsevol tipus de tractament de les dades personals dels estudiants en pràctiques més enllà del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni. De la mateixa manera, es compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers aquestes dades o els arxius que continguin, fora de l'estricte objecte de la relació subscrita per ambdues parts, així com a guardar-los en estricta confidencialitat i a informar l'estudiant de la forma en què pot exercir els drets que té sobre les seves dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

5.2 L'incompliment directe o indirecte d'aquesta clàusula per part de l'entitat col·laboradora comporta la responsabilitat directa pels danys i perjudicis que pugui representar per als estudiants acollits en pràctiques o per a la Universitat.

6. Assegurança

En el desenvolupament de les pràctiques externes que són objecte d'aquest conveni, i de conformitat amb l'article 7 del Reial Decret 592/2014, l'estudiant de la Universitat acredita que, en la data de signatura del conveni específic que s'annexa a aquest conveni, té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Els estudiants afectats per l'obligació del novè punt de la clàusula segona gaudiran del sistema de prestacions del règim general de la Seguretat Social.

Si l'entitat col·laboradora requereix algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà a càrrec de l'estudiant i es farà constar en el document complementari previst a la clàusula tercera d'aquest conveni.

7. Reconeixements derivats de les pràctiques

7.1 Finalitzada l'estada de pràctiques, i prèvia petició per part dels estudiants, l'entitat col·laboradora ha d'emetre un informe acreditatiu de les activitats realitzades, la durada de les pràctiques i el rendiment de l'estudiant.

7.2 Pel que fa al reconeixement de la tasca realitzada pels tutors designats per l'entitat col·laboradora, la Universitat, prèvia petició per part de la persona interessada, ha d'expedir un certificat de reconeixement institucional, en què han de constar, com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades.

8. Vigència

Aquest conveni de cooperació educativa tindrà vigència per cursos acadèmics i fins a un màxim de quatre anys. La relació s'iniciarà el curs acadèmic 2020-2021 Encara que les parts el denunciïn, les pràctiques iniciades amb anterioritat al moment esmentat hauran de ser continuades fins que finalitzin. Es podrà prorrogar mitjançant acord exprés el conveni per un període de quatre anys addicionals sempre que es realitzi abans de la finalització del termini previst inicialment.

9. Causes de resolució

Les causes de resolució del present conveni de cooperació educativa seran:

 1. L'expiració del termini de vigència.
 2. El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
 3. La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l'objecte d'aquest conveni.
 4. L'incompliment per qualsevol de les parts d'aquest conveni de cooperació o dels específics que se signin, de les obligacions assumides per aquest conveni, pel conveni específic o per les disposicions aplicables. En aquest cas, la part interessada a resoldre anticipadament el conveni ha de comunicar la seva intenció a l'altra part amb una antelació mínima de quinze dies.
 5. Les causes previstes a la legislació aplicable.

10. Drets i deures dels estudiants i dels tutors

Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants tindran els drets i les obligacions que estableix l'article 9 del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol.

El tutor de l'entitat col·laboradora tindrà els drets i les obligacions que estableix l'article 11 del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol. El tutor acadèmic de la Universitat tindrà els drets i les obligacions que estableix l'article 12 del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol.

11. Bona fe contractual

Les parts signatàries s'obliguen a complir i executar el present conveni sota el principi de bona fe contractual, per aconseguir els objectius proposats en els antecedents, per la qual cosa col·laboraran en tot el que sigui necessari i s'abstindran de fer qualsevol acte que lesioni de manera injustificada els interessos de l'altra part.

12. Règim jurídic i resolució de conflictes

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, la interpretació o l'execució d'aquest conveni de cooperació, així com dels convenis específics de col·laboració que se subscriguin a la seva empara, s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona que resultin competents.

13. Transparència

D'acord amb l'article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut d'Estadística de Catalunya per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, integrarà aquest conveni en el Portal de la Transparència.

I com a prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc que figura a l'encapçalament d'aquest document.

Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Xavier Cuadras Morató. Director
Per la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Laura Feliu Martínez. Degana

ANNEX: CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

1. Dades de l'estudiant

 • Nom i cognoms:
 • Estudis als quals està matriculat:
 • DNI/NIE/Passaport:
 • Telèfon i adreça electrònica:
 • Número afiliació Seguretat Social (si s'escau):

2. Dades de les pràctiques

 • Tipus de pràctiques: Curriculars
 • Centre docent:
 • Nom i codi del programa:
 • Nombre de crèdits: ECTS

3. Projecte formatiu

 • Objectius educatius, tasques i competències a desenvolupar:
 • Competències genèriques:
 • Competències específiques:
 • Activitats que s'han de desenvolupar:

4. Durada, horari i període de realització

 • Horari:
 • Nombre total d'hores:
 • Data d'inici i de finalització:

5. Lloc de realització de les pràctiques

 • Centre de treball:
 • Adreça:

6. Tutories

 • Per la Universitat
  • Nom i càrrec:
  • Contacte (telèfon i adreça electrònica):
  • DNI/NIE/Passaport:
 • Per l'entitat col·laboradora
  • Nom i càrrec:
  • Contacte (telèfon i adreça electrònica):
  • DNI/NIE/Passaport:

7. Pla de seguiment

 • Seguiment mitjançant tutories:
 • Informe final del tutor de l'entitat: (lliurament)
 • Informe final de l'estudiant: (lliurament)

8. Criteris d'avaluació

 • Avaluació final del tutor acadèmic:
 • Conseqüències acadèmiques derivades de l'incompliment de les obligacions assumides per l'estudiant (si s'escau):

9. Ajuts a l'estudi o contraprestació econòmica i costos de gestió, si s'escau

 • Quantia:
 • Forma de pagament:
 • Costos de gestió i/o de manteniment del servei:
 • Partida pressupostària:

10. Declaració de l'estudiant

L'estudiant declara:

 • Que coneix i accepta totes les condicions de realització de les pràctiques que dimanen del conveni subscrit entre la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut d'Estadística de Catalunya, així com les relacionades en aquest annex.
 • Que coneix i accepta que la relació de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral amb l'entitat col·laboradora.
 • Que es compromet a complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions descrites en aquest conveni específic de col·laboració, al Conveni Marc i a la normativa aplicable, li són exigibles.
 • Que es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació a què tingui accés arran de la seva col·laboració amb l'Institut, així com a no revelar, difondre o cedir la informació referida a terceres persones, i a complir amb la resta d'obligacions que li corresponen, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

En prova de conformitat, signen electrònicament aquest annex, per triplicat i a un sol efecte, a Barcelona. Es considera el conveni formalitzat en la data de la primera signatura.

Per la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Laura Feliu Martínez. Degana
Per l'Idescat,
Xavier Cuadras Morató. Director
L'estudiant en pràctiques,
Nom i cognoms

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Via Laietana, 58, 08003 Barcelona

Finalitat del tractament: gestió i tramitació derivada del conveni subscrit i que esta relacionat amb l'activitat de formació i promoció de l'estadística a l'Idescat.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l'accés, la rectificació o la supressió de les vostres dades, i la limitació o l'oposició al seu tractament enviant la vostra petició a dpd arrova idescat.cat o a l'adreça postal de l'Idescat

Informació addicional: Podeu obtenir més informació a https://www.idescat.cat/institut/web/privadesa/