Skip to main content

Session of the Catalan Statistic Council, 3 November 2014

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 3 de novembre de 2014. Hora: 11.00 hores

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Pla estadístic de Catalunya 2016–2019.
  4. Proposta de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya, (Llei 23/1998).
  5. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015.
  6. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013.
  7. Torn obert de paraules.