Skip to main content

1. Població ucraïnesa amb targeta sanitària expedida a partir de l'1 de març de 2022

Aquesta informació proporciona el nombre de persones de nacionalitat ucraïnesa que han obtingut la targeta sanitària individual (TSI) entre l'1 de març del 2022 i la data de referència de l'estadística, que es va actualitzant setmanalment.

La font de les dades és el Servei Català de la Salut, que facilita a l'Idescat aquesta informació per al seguiment de la crisi humanitària derivada de la guerra a Ucraïna.

La TSI és el document identificatiu que permet l'accés als centres i als serveis del sistema sanitari públic assignat. Les persones que disposen de la TSI estan inscrites al Registre central d'assegurats (RCA) del Servei Català de la Salut.

Es publica, per al total de Catalunya, el nombre de targetes sanitàries individuals expedides setmanalment a persones de nacionalitat ucraïnesa i el nombre total acumulat des de l'1 de març del 2022.

També es proporciona, per al total de Catalunya i amb data de referència el primer dia de cada mes, la informació del nombre total de persones de nacionalitat ucraïnesa que han obtingut la targeta sanitària, des de l'1 de març del 2022 fins a la data de referència.

Les variables de desagregació d'aquesta informació són, per al conjunt de Catalunya, el sexe i el grup d'edat (per als menors de 16 s'han definit els grups d'edat tenint en compte les diferents etapes educatives). La informació territorial es presenta desagregada per sexe per als municipis de més de 10.000 habitants, comarques i Aran, els àmbits del Pla territorial i les províncies. S'ha de tenir en compte que les dades territorial corresponen a les del domicili on resideixen les persones en el moment de rebre la TSI i que aquests domicilis poden ser temporals.

En la publicació de les taules de resultats s'analitza el detall de la informació per evitar que es puguin deduir dades confidencials de les unitats estadístiques i s'aplica com a tècnica de confidencialitat de la informació l'arrodoniment de les dades a 0 i 5. En aquest sentit, la suma de les dades desagregades pot diferir del total a causa de l'arrodoniment. A més, per tal que es pugui difondre una informació és necessari que el nombre d'observacions implicades sigui de 4 o més.

D'acord amb la instrucció del Ministeri de Sanitat sobre l'accés a l'assistència sanitària de les persones afectades pel conflicte a Ucraïna, per poder obtenir la targeta sanitària les persones han de comptar amb un resguard expedit per la Policia Nacional que acrediti la condició de sol·licitant de protecció temporal o amb una resolució de concessió de protecció temporal per part del Ministeri d'Interior. També es recullen les TSIs expedides a les persones que s'han empadronat en municipis catalans i a les que han fet arribar les seves dades al Servei Català de la Salut a través d'organitzacions no governamentals.

2. Població empadronada

Aquesta informació proporciona el nombre d'habitants de nacionalitat ucraïnesa que figuren empadronats a Catalunya l'1 de gener del 2022. Les dades es presenten desagregades per sexe, edat quinquennal i província de residència. Les dades corresponen a les xifres provisionals del Padró continu.

També es difon el nombre total per províncies de persones de nacionalitat ucraïnesa, procedents de l'estranger, que s'han donat d'alta en el Padró continu a partir del mes de gener. Aquesta informació s'actualitza mensualment, a partir de les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per a més informació podeu consultar l'ampliació de resultats de l'Estadística del Padró municipal d'habitants que elabora l'Idescat a partir del Padró continu de l'INE. Aquesta ampliació ofereix informació per país de nacionalitat de la població estrangera empadronada a Catalunya per a la sèrie 2000–2021.