Qüestionari

L'Idescat porta a terme la recollida de dades de l'Estadística de biblioteques 2016, amb la col·laboració del Departament de Cultura i segons el conveni signat amb l'INE.

El termini per trametre el qüestionari degudament emplenat és de 30 dies naturals a partir de la recepció de la carta de presentació (que conté l'usuari i la contrasenya per accedir-hi).

L'Idescat i l'INE us agraeixen la vostra col·laboració.

  • Idescat
  • INE

Legislació sobre l'enquesta de resposta obligatòria

Secret estadístic

Seran objecte de protecció i quedaran emparades pel secret estadístic les dades personals que obtinguin els serveis estadístics tant directament dels informants com a través de les fonts administratives (art. 13.1 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública). Tot el personal estadístic tindrà l'obligació de preservar el secret estadístic (art. 17.1 de la Llei esmentada).

Les informacions que us demanem són per elaborar una estadística oficial.

L'Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats per Llei al secret estadístic; és a dir, a no divulgar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial (art. 38 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya).

Obligació de facilitar les dades

La Llei 4/1990 estableix l'obligació de facilitar les dades que se sol·liciten per a l'elaboració d'aquesta estadística i, també, l'art. 34 i següents de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya . Els serveis estadístics podran sol·licitar dades de totes les persones físiques i jurídiques nacionals i estrangeres, residents a Espanya (article 10.1 de la Llei 12/1989).

Totes les persones físiques i jurídiques que subministrin dades, tant si la seva col·laboració és obligatòria com voluntària, han de contestar, de forma veraç, exacta, completa i dins del termini, a les preguntes ordenades de forma adient per part dels serveis estadístics (art. 10.2 de la Llei 12/1989).

L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en relació amb les estadístiques per a finalitats estatals, serà sancionat d'acord amb el que disposen les normes incloses en aquest títol (art. 48.1 de la Llei 12/1989). Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 3.005,07 a 30.050,61 euros. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 300,52 a 3.005,06 euros. Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 60,10 a 300,51 euros (arts. 51.1, 51.2 i 51.3 de la Llei esmentada).

Consultes

Adreça electrònica: bib2016 arrova idescat punt cat

Telèfon: 93 557 31 31

Fax: 93 557 30 01

Sou aquí: