University education. Resident student and located places of study. Counties and Aran M

University education. Resident student and located places of study. 2015-2016 academic year Counties and Aran
Residents that study in the same municipality they live Residents that study in the rest of the county Non- residents that study in the county Residence is not given and they study in the county Residents that study in the rest of Catalonia Located places of study (1) Resident student population (2)
Units: Students.
Source: Idescat. Statistics on Commuting for University Studies.
(1) Located places of study = Residents that study in the same municipality they live + Residents that study in the rest of the county + Non-residents that study in the county + Residence is not given and they study in the county.
(2) Resident student population = Residents that study in the same municipality they live + Residents that study in the rest of the county + Residents that study in the rest of Catalonia.
Alt Camp 0 0 0 0 871 0 871
Alt Empordà 0 0 0 0 2,198 0 2,198
Alt Penedès 0 0 0 0 1,940 0 1,940
Alt Urgell 0 0 0 0 364 0 364
Alta Ribagorça 0 0 0 0 57 0 57
Anoia 39 53 89 21 1,973 202 2,065
Aran 0 0 0 0 120 0 120
Bages 351 389 1,259 226 2,518 2,225 3,258
Baix Camp 466 265 2,451 96 3,273 3,278 4,004
Baix Ebre 30 34 141 72 1,284 277 1,348
Baix Empordà 0 0 0 0 2,269 0 2,269
Baix Llobregat 114 589 1,853 120 14,853 2,676 15,556
Baix Penedès 0 0 0 0 1,320 0 1,320
Barcelonès 30,080 7,914 48,856 17,328 12,449 104,178 50,443
Berguedà 0 0 0 0 755 0 755
Cerdanya 0 0 0 0 214 0 214
Conca de Barberà 0 0 0 0 356 0 356
Garraf 139 98 1,162 45 2,280 1,444 2,517
Garrigues 0 0 0 0 371 0 371
Garrotxa 0 0 0 0 1,062 0 1,062
Gironès 1,600 1,288 8,780 818 1,432 12,486 4,320
Maresme 377 934 1,705 17 8,183 3,033 9,494
Moianès 0 0 0 0 293 0 293
Montsià 0 0 0 0 1,093 0 1,093
Noguera 0 0 0 0 684 0 684
Osona 264 685 3,245 269 2,524 4,463 3,473
Pallars Jussà 0 0 0 0 237 0 237
Pallars Sobirà 0 0 0 0 93 0 93
Pla d'Urgell 0 0 0 0 735 0 735
Pla de l'Estany 0 0 0 0 695 0 695
Priorat 0 0 0 0 153 0 153
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 476 0 476
Ripollès 0 0 0 0 447 0 447
Segarra 0 0 0 0 425 0 425
Segrià 2,154 812 4,892 1,003 1,360 8,861 4,326
Selva 0 0 0 0 2,906 0 2,906
Solsonès 0 0 0 0 282 0 282
Tarragonès 1,647 1,020 5,916 412 2,261 8,995 4,928
Terra Alta 0 0 0 0 193 0 193
Urgell 0 0 0 0 718 0 718
Vallès Occidental 2,180 10,937 25,986 1,527 6,690 40,630 19,807
Vallès Oriental 0 0 0 0 8,041 0 8,041
Catalonia 39,441 .. .. .. .. 192,748 154,907
Resident student population by place of study. 2015-2016 academic year Counties and Aran
Place of study
They study in the same municipality they live They study in the rest of the county They study in the rest of Catalonia Total number of resident student population
Units: Students.
Source: Idescat. Statistics on Commuting for University Studies.
Alt Camp 0 0 871 871
Alt Empordà 0 0 2,198 2,198
Alt Penedès 0 0 1,940 1,940
Alt Urgell 0 0 364 364
Alta Ribagorça 0 0 57 57
Anoia 39 53 1,973 2,065
Aran 0 0 120 120
Bages 351 389 2,518 3,258
Baix Camp 466 265 3,273 4,004
Baix Ebre 30 34 1,284 1,348
Baix Empordà 0 0 2,269 2,269
Baix Llobregat 114 589 14,853 15,556
Baix Penedès 0 0 1,320 1,320
Barcelonès 30,080 7,914 12,449 50,443
Berguedà 0 0 755 755
Cerdanya 0 0 214 214
Conca de Barberà 0 0 356 356
Garraf 139 98 2,280 2,517
Garrigues 0 0 371 371
Garrotxa 0 0 1,062 1,062
Gironès 1,600 1,288 1,432 4,320
Maresme 377 934 8,183 9,494
Moianès 0 0 293 293
Montsià 0 0 1,093 1,093
Noguera 0 0 684 684
Osona 264 685 2,524 3,473
Pallars Jussà 0 0 237 237
Pallars Sobirà 0 0 93 93
Pla d'Urgell 0 0 735 735
Pla de l'Estany 0 0 695 695
Priorat 0 0 153 153
Ribera d'Ebre 0 0 476 476
Ripollès 0 0 447 447
Segarra 0 0 425 425
Segrià 2,154 812 1,360 4,326
Selva 0 0 2,906 2,906
Solsonès 0 0 282 282
Tarragonès 1,647 1,020 2,261 4,928
Terra Alta 0 0 193 193
Urgell 0 0 718 718
Vallès Occidental 2,180 10,937 6,690 19,807
Vallès Oriental 0 0 8,041 8,041
Catalonia 39,441 25,018 90,448 154,907
Located places of study by student’s place of residence. 2015-2016 academic year Counties and Aran
Place of residence
They live in the same municipality they study They live in rest of the county They live in the rest of Catalonia They live out of Catalonia Student residence is not given Total number of located places of study
Units: Students.
Source: Idescat. Statistics on Commuting for University Studies.
Alt Camp 0 0 0 0 0 0
Alt Empordà 0 0 0 0 0 0
Alt Penedès 0 0 0 0 0 0
Alt Urgell 0 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 39 53 84 5 21 202
Aran 0 0 0 0 0 0
Bages 351 389 1,086 173 226 2,225
Baix Camp 466 265 1,749 702 96 3,278
Baix Ebre 30 34 111 30 72 277
Baix Empordà 0 0 0 0 0 0
Baix Llobregat 114 589 1,678 175 120 2,676
Baix Penedès 0 0 0 0 0 0
Barcelonès 30,080 7,914 41,153 7,703 17,328 104,178
Berguedà 0 0 0 0 0 0
Cerdanya 0 0 0 0 0 0
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0
Garraf 139 98 1,071 91 45 1,444
Garrigues 0 0 0 0 0 0
Garrotxa 0 0 0 0 0 0
Gironès 1,600 1,288 8,125 655 818 12,486
Maresme 377 934 1,595 110 17 3,033
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 0 0 0 0 0 0
Noguera 0 0 0 0 0 0
Osona 264 685 2,818 427 269 4,463
Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 0 0 0 0 0 0
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 0 0
Ripollès 0 0 0 0 0 0
Segarra 0 0 0 0 0 0
Segrià 2,154 812 3,301 1,591 1,003 8,861
Selva 0 0 0 0 0 0
Solsonès 0 0 0 0 0 0
Tarragonès 1,647 1,020 5,186 730 412 8,995
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 2,180 10,937 22,491 3,495 1,527 40,630
Vallès Oriental 0 0 0 0 0 0
Catalonia 39,441 25,018 90,448 15,887 21,954 192,748

Index [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/1006/en

You are here: