Saltar al contingut principal

Consells comarcals. Pressupost. Per capítols

Consells comarcals. Pressupost. 2014-2018 Per capítols
2014 2015 2016 2017 2018
Ingressos 461,12 465,03 486,26 536,88 588,13
1. Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Taxes i altres ingressos 78,12 78,39 83,12 88,33 93,36
4. Transferències corrents 338,44 350,04 360,50 397,60 438,19
5. Ingressos patrimonials 3,68 3,35 3,45 3,35 4,50
Operacions corrents 420,24 431,78 447,07 489,29 536,05
6. Alienació d'inversions 0,19 2,52 0,26 0,02 0,13
7. Transferències de capital 39,56 29,48 38,02 45,49 46,52
Operacions de capital 39,75 32,00 38,28 45,52 46,64
8. Variació d'actius financers 0,35 0,43 0,26 0,29 1,25
9. Variació de passius financers 0,77 0,82 0,65 1,79 4,18
Operacions financeres 1,12 1,25 0,91 2,07 5,43
Despeses 461,06 464,98 486,26 536,49 588,12
1. Remuneració del personal 109,76 112,06 120,83 131,81 148,84
2. Compra de béns i serveis 208,68 211,53 217,14 243,81 260,73
3. Interessos 1,83 1,86 1,28 0,77 0,72
4. Transferències corrents 86,73 93,08 99,16 103,83 116,76
5. Fons de contingència 0,00 0,28 0,39 0,38 0,46
Operacions corrents 407,00 418,80 438,79 480,59 527,51
6. Inversions reals 33,97 30,39 35,80 45,16 52,93
7. Transferències de capital 15,60 8,98 7,98 7,66 3,38
Operacions de capital 49,57 39,36 43,78 52,82 56,32
8. Variació d'actius financers 0,36 2,14 0,26 0,28 1,26
9. Variació de passius financers 4,12 4,67 3,43 2,81 3,02
Operacions financeres 4,48 6,81 3,69 3,08 4,28
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/675