Consells comarcals. Pressupost. Per capítols M

Consells comarcals. Pressupost. 2011-2015 Per capítols
2011 2012 2013 2014 2015
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Direcció General de l'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
Ingressos 573,62 507,70 466,79 461,12 465,03
1. Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Taxes i altres ingressos 82,87 84,30 77,49 78,12 78,39
4. Transferències corrents 371,03 339,26 330,30 338,44 350,04
5. Ingressos patrimonials 3,96 3,91 3,69 3,68 3,35
Operacions corrents 457,86 427,47 411,48 420,24 431,78
6. Alienació d'inversions 7,08 0,00 0,00 0,19 2,52
7. Transferències de capital 102,05 78,44 50,78 39,56 29,48
Operacions de capital 109,12 78,44 50,78 39,75 32,00
8. Variació d'actius financers 0,12 0,14 4,10 0,35 0,43
9. Variació de passius financers 6,52 1,65 0,42 0,77 0,82
Operacions financeres 6,64 1,79 4,53 1,12 1,25
Despeses 573,01 507,14 463,38 461,06 464,98
1. Remuneració del personal 116,16 108,05 105,64 109,76 112,06
2. Compra de béns i serveis 243,05 221,33 211,76 208,68 211,53
3. Interessos 1,31 2,28 2,15 1,83 1,86
4. Transferències corrents 89,22 87,77 86,52 86,73 93,08
5. Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28
Operacions corrents 449,74 419,42 406,07 407,00 418,80
6. Inversions reals 65,05 32,98 34,72 33,97 30,39
7. Transferències de capital 55,20 51,00 18,75 15,60 8,98
Operacions de capital 120,25 83,98 53,47 49,57 39,36
8. Variació d'actius financers 0,13 0,14 0,36 0,36 2,14
9. Variació de passius financers 2,89 3,60 3,48 4,12 4,67
Operacions financeres 3,02 3,74 3,84 4,48 6,81

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/675

Sou aquí: