Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Bomber professional
Persona que forma part del cos professional de serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. A més, dóna suport sanitari en emergències i inspecciona i dirigeix unitats operatives i logístiques.

Aspectes metodològics

El Cos de Bombers de la Generalitat depèn de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

L'organització del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s'estructura en òrgans centrals i en òrgans territorials.

El personal professional dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat té la condició de funcionari i integra el Cos de Bombers de la Generalitat.

El Cos de Bombers de la Generalitat s'estructura en una línia jeràrquica segons les escales i categories següents:

  • Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector.

  • Escala executiva, que comprèn la categoria de sots-inspector.

  • Escala tècnica, que comprèn les categories d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera.

  • Escala bàsica, que comprèn la categoria de bomber.

Bombers de Barcelona és l'organització que integrada dins l'Ajuntament de Barcelona, treballa per millorar les condicions de seguretat de les persones que conviuen a la nostra ciutat.

Les seves funcions queden resumides en els punts següents:

  • Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i la investigació, i elaborar estudis i informes que permetin evitar riscos; tot això d'acord amb les ordenances i altres disposicions vigents aplicables.

  • Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal, elaborant i implantant els diferents plans d'emergència municipals. D'altra banda l'SPEIS realitza les funcions de direcció tècnica d'aquests plans.

  • Atendre el salvament de persones i béns en cas d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre.

  • Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.

  • Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o sol·licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia a aquest efecte.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".