Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Barcelona 2.008,5
Girona 249,3
Lleida 150,5
Tarragona 257,6
Total 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.