Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.309,1 1.187,8 2.496,9
Girona 183,8 156,4 340,2
Lleida 104,2 84,8 188,9
Tarragona 184,8 151,3 336,1
Total 1.781,9 1.580,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.