Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Agricultura 22,6
Indústria 653,0
Construcció 209,0
Serveis 1.279,8
Total 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.