Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Província
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Barcelona 1.752,6
Girona 234,0
Lleida 132,5
Tarragona 269,2
Total 2.388,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.