Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Província
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Barcelona 49,4
Girona 49,1
Lleida 52,6
Tarragona 46,0
Total 49,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.