Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Sexe
Espanya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 867,4 851,6 1.719,0
De 20 a 24 anys 604,1 662,3 1.266,4
De 25 a 54 anys 1.185,5 2.237,3 3.422,9
De 55 anys i més 4.777,0 6.403,3 11.180,4
Total 7.434,1 10.154,6 17.588,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.