Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 1.132,8 1.216,6 2.349,4
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 129,8 68,0 197,8
Comandament intermedi 157,7 121,2 278,9
Director de petita, mitjana o gran empresa 171,4 66,3 237,6
Ocupat independent 190,0 97,9 287,9
No ho sap 3,3 7,3 10,6
Total 1.784,9 1.577,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.