Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 217,2
Educació secundària 1a. etapa 981,8
Educació secundària 2a. etapa 740,1
Educació superior 1.463,9
Total 3.402,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.