Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Estudiants 396,0
Jubilats, retirats i pensionistes 1.348,6
Feines de la llar 473,0
Discapacitats permanents 123,6
Resta de situacions 54,7
No classificables 59,5
Total 2.455,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.