Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Analfabets i educació primària 950,9
Educació secundària 1a. etapa 773,5
Educació secundària 2a. etapa 388,4
Educació superior 342,5
Total 2.455,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.