Skip to main content

92623 — Altres activitats relacionades amb l'esport

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les activitats relacionades amb la promoció, organització i producció d'espectacles esportius.
  • Les activitats realitzades per esportistes i atletes, jutges i arbitres, instructors, professors, entrenadors, etc.
  • Les activitats relacionades amb curses de cavalls, de llebrers i d'automòbils.
  • La caça i la pesca esportiva o amb fins d'esbargiment.
  • Les activitats de musculació, aeròbic, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.