Skip to main content

25 — Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

    Short tag proposal

    Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques

    Heading of aggregated item Nivells tecnològics OCDE 2001 to which it belongs

    12 Productes de cautxú i matèries plàstiques