Skip to main content

21110 — Director general i gerent

    D'acord amb els òrgans rectors de l'empresa, n'estableix el programa tenint en compte la situació del moment, els resultats obtinguts i les perspectives futures; en determina la forma d'execució informant-se dels mètodes d'explotació, les instal·lacions i l'equip necessari, els recursos financers, els mercats i el personal; controla i coordina les activitats dels distints departaments o serveis en l'execució detallada del programa; representa l'empresa en les negociacions que aquesta celebra; decideix o aprova els nomenaments del personal, i informa les autoritats, el consell d'administració o els propietaris del funcionament de l'empresa.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.