Skip to main content

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és la principal font estadística del conjunt dels serveis de mercat. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques estructurals de les empreses de serveis, incloses les de comerç (nombre d'establiments i d'ocupats, volum de negoci, consums intermedis, despeses de personal, inversió, etc.), amb una gran desagregació sectorial.

Les fonts primàries d'informació són l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i la del sector serveis, que són dues enquestes per mostreig de caràcter anual dutes a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb els convenis signats entre els dos instituts).

L'Idescat elabora una estadística anual a partir de les microdades de l'enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

A partir de l'any de referència 2015 s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

 • Qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors.
 • Dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius.
 • Nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

L'any de referència 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques relacionades amb el tractament de les empreses que causen alta o baixa en la població objectiu durant l'any de referència, i amb la imputació de la manca de resposta. També es millora l'estimació de les variables d'ocupació amb la utilització de fonts administratives. Per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors, ja que l'evolució de les variables pot reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques en l'estimació de les esmentades variables. Consegüentment, els resultats publicats del període 2008 a 2015 passen a integrar la sèrie històrica consultable a l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis 2008–2015. D'aquesta manera, es disposa dels resultats de l'any 2015, homogenis amb la sèrie anterior, i dels de la nova tabulació, que, a més, per a algunes variables, incorpora canvis en el mètode de regionalització dels resultats. Aquest nou mètode de regionalització afecta les variables de despeses de personal, d'inversió bruta en actius intangibles i l'excedent brut d'explotació.

L'any de referència 2021 s'apliquen diverses millores metodològiques, que es regeixen pel Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, i pel Reglament d'execució (UE) 2020/1197 de la Comissió, de 30 de juliol de 2020.

Els canvis més significatius a l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis són:

 1. Per primera vegada s'enquesten empreses d'Educació (secció P de la CCAE-2009) i d'Activitats sanitàries i de serveis socials (secció Q).
 2. S'amplia la mostra de les Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (secció R de la CCAE-2009), de la Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics (divisió 95) i de les Altres activitats de serveis personals (divisió 96).
 3. Es determina quins sectors institucionals són objecte de cobertura de l'Estadística, focalitzats en les unitats productores de mercat. En aquest sentit, s'hi inclouen les societats no financeres (societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, altres empreses no financeres amb personalitat jurídica pròpia, empreses i altres ens públics productors de mercat) i les llars com a empresaris individuals (és a dir, empreses sense personalitat jurídica diferent de la dels seus propietaris), i es deixen explícitament fora de la cobertura les institucions financeres (tot i ser productores de mercat) i els sectors institucionals de les administracions públiques i les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
 4. Es produeix una millora de l'estimació del nombre d'empreses.

Per tant, a partir del 2021 els resultats no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Per obtenir més informació sobre el marc i el disseny mostral de les enquestes estructurals d'empreses, podeu consultar l'informe metodològic de l'INE.

1. Unitat estadística

La unitat estadística de la investigació és l'empresa definida com a unitat organitzativa productora de béns o serveis que gaudeix d'un cert grau d'autonomia de decisió, principalment a l'hora d'utilitzar els recursos corrents de què disposa. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals o establiments. S'entén per establiment tota unitat productiva situada en un lloc geogràficament delimitat (taller, fàbrica, magatzem, oficina, etc.) on treballadors per compte de la mateixa empresa fan activitats econòmiques. Les dades publicades per a Catalunya en aquesta Estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya.

2. Àmbit poblacional

Fins a l'any 2020, la població objecte d'estudi de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis és el conjunt d'empreses l'activitat principal de les quals correspon als sectors de serveis de mercat. S'exclouen, per tant, les branques amb una notable presència de serveis de no-mercat: Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria (secció O de la CCAE-2009), Educació (secció P), Activitats sanitàries i de serveis socials (secció Q) i Activitats associatives (divisió 94). A més, tot i ser predominantment de mercat, l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis tampoc investiga les Activitats financeres i d'assegurances (secció K) ni les Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis per a ús propi (secció T).

L'any 2021, s'amplia la població objecte d'estudi i s'hi inclou l'Educació (secció P de la CCAE-2009) i les Activitats sanitàries i de serveis socials (secció Q de la CCAE-2009). D'altra banda, les Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (secció R de la CCAE-2009) i la Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics (divisió 95) i Altres activitats de serveis personals (divisió 96), pateixen una ampliació de mostra i passen a investigar-se amb el mateix detall que la resta d'activitats dels sector serveis.

A l'apartat 5. Sectorització es pot consultar la relació detallada de les activitats investigades per aquesta Estadística.

S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un major volum de negoci o, si tampoc se'n disposa, la que doni ocupació a un major nombre de persones.

Les empreses amb 50 ocupats o més s'investiguen exhaustivament i, per tant, entren en la mostra amb probabilitat 1. També s'hi inclouen de forma exhaustiva:

 • Les empreses, amb 20 o més assalariats o rellevants pel seu volum de negoci, que es donin d'alta en el marc el mateix any de referència.
 • Les empreses filials d'empreses estrangeres.
 • Les empreses amb menys de 50 assalariats però amb grans volums de negoci.

La resta d'empreses s'investiguen per mostreig.

3. Àmbit temporal

El període de referència de les dades sol·licitades és l'any natural. Excepcionalment, les empreses que funcionen per temporades o campanyes que comprenen dos anys diferents i comptabilitzen així les seves dades, proporcionen la informació de la temporada que acaba en l'any de referència.

4. Àmbit geogràfic

Totes les unitats estadístiques ubicades al territori d'Espanya són objecte de la investigació. En l'explotació per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis s'utilitza informació de totes les unitats estadístiques que declaren que tenen activitat a Catalunya.

A les empreses més rellevants amb 10 o més assalariats o amb facturació igual o superior a 50 milions d'euros o amb personalitat jurídica amb 3 o més assalariats o de la secció L (activitats immobiliàries), si tenen més d'un establiment, se'ls sol·licita informació del conjunt dels establiments a cada comunitat autònoma on l'empresa té establiments: el nombre de locals i el percentatge que el volum de negoci i la inversió en immobilitzat material dels establiments de cada comunitat autònoma suposen sobre el total de l'empresa. Aquestes variables, més una estimació del nombre mitjà d'ocupats i dels sous i salaris de l'empresa per comunitat autònoma, són les que permeten dur a terme la regionalització de la resta de variables referides al conjunt de l'empresa.

5. Sectorització

En aquesta Estadística es desagrega la informació de les principals variables per agrupacions, branques i subbranques d'activitat. Les empreses amb més d'una activitat es classifiquen segons la seva activitat principal.

A continuació es presenta la correspondència entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Cal tenir en compte que l'Educació (secció P de la CCAE-2009) i les Activitats sanitàries i de serveis socials (secció Q ) s'investiguen a partir del 2021.

Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (divisió 45)
CCAE-2009
Venda vehicles de motor 451
Manteniment i reparació vehicles de motor 452
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 453
Venda i reparació motocicletes i recanvis 454
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor (divisió 46)
CCAE-2009
Intermediaris comerç 461
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 4611,4612,4613
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 4614,4615
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 4616
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 4617,4619
Intermediaris especialitzats venda altres productes 4618
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 462
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 4621
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 4622,4623,4624
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 463
Comerç engròs fruites i hortalisses 4631
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 4632,4633
Comerç engròs begudes 4634
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 4635,4636,4637
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 4638
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 4639
Comerç engròs articles d'ús domèstic 464
Comerç engròs tèxtils 4641
Comerç engròs peces de vestir i calçat 4642
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 4643
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 4644
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 4645
Comerç engròs productes farmacèutics 4646
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 4647,4648,4649
Comerç engròs equips per a les TIC 465
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 4651
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 4652
Comerç engròs altra maquinària i equips 466
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 4661
Comerç engròs màquines eina 4662
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 4663,4664
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 4665,4666
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 4669
Altres tipus comerç engròs especialitzat 467
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 4671
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 4672
Comerç engròs fusta i materials construcció 4673
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 4674
Comerç engròs productes químics 4675
Comerç engròs altres productes semielaborats 4676
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 4677
Comerç engròs no especialitzat 469
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes (divisió 47)
CCAE-2009
Comerç detall establiments no especialitzats 471
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 4711
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 4719
Comerç detall aliments, begudes i tabac 472
Comerç detall fruites i hortalisses 4721
Comerç detall carn i productes carnis 4722
Comerç detall peix i marisc 4723
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 4724
Comerç detall begudes i productes de tabac 4725,4726
Comerç detall altres productes alimentaris 4729
Comerç detall carburants per a l'automoció 473
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 474,475,476,477
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4741,4742,4764,4765,4776,4777,4778
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 4743,4754,4763
Comerç detall tèxtils 4751
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 4752
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 4753,4759
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 4761,4762
Comerç detall peces de vestir 4771
Comerç detall calçat i articles cuir 4772
Comerç detall productes farmacèutics 4773
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 4774,4779
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 4775
Comerç detall en parades i mercats ambulants 478
Comerç detall fora d'establiments 479
Comerç detall per correspondència i per Internet 4791
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 4799
Transport i emmagatzematge (secció H)
CCAE-2009
Transport terrestre; transport per canonades 49
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 491,492,493
Transport mercaderies per carretera i per canonada 494,495
Transport marítim i per vies navegació interiors 50
Transport aeri 51
Emmagatzematge i activitats afins al transport 52
Dipòsit i emmagatzematge 521
Activitats afins al transport 522
Activitats postals i de correus 53
Hostaleria (secció I)
CCAE-2009
Serveis d'allotjament 55
Hotels i allotjaments similars 551
Allotjaments turístics i altres de curta durada 552
Càmpings i altres tipus allotjaments 553,559
Serveis de menjar i begudes 56
Restaurants i establiments de menjars 561
Provisió de menjars preparats 562
Establiments de begudes 563
Informació i comunicacions (secció J)
CCAE-2009
Edició 58
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 581
Edició programes informàtics 582
Cinema i vídeo; enregistrament de so 59
Ràdio i televisió 60
Telecomunicacions 61
Telecomunicacions per cable 611
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 612,613,619
Serveis de tecnologies de la informació 62
Serveis d'informació 63
Activitats immobiliàries (secció L)
CCAE-2009
Activitats immobiliàries 68
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 681,682
Activitats immobiliàries per compte d'altri 683
Activitats professionals, científiques i tècniques (secció M)
CCAE-2009
Activitats jurídiques i de comptabilitat 69
Activitats jurídiques 691
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 692
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 70
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 71
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 711
Anàlisis i assajos tècnics 712
Recerca i desenvolupament 72
Publicitat i estudis de mercat 73
Publicitat 731
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 732
Altres activitats professionals i tècniques 74
Activitats de disseny especialitzat 741
Activitats de fotografia 742
Activitats de traducció i d'interpretació 743
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 749
Activitats veterinàries 75
Activitats administratives i serveis auxiliars (secció N)
CCAE-2009
Activitats de lloguer 77
Lloguer vehicles de motor 771
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 772,774
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 773
Activitats relacionades amb l'ocupació 78
Agències de viatges i operadors turístics 79
Activitats de seguretat i investigació 80
Serveis a edificis i activitats de jardineria 81
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 811
Activitats de neteja 812
Activitats de jardineria 813
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 82
Activitats administratives i auxiliars oficina 821
Activitats de centres d'atenció telefònica 822
Organització convencions i fires de mostres 823
Altres activitats de suport a les empreses 829
Educació (secció P)
CCAE-2009
Educació preprimària 851
Educació primària 852
Educació secundària 853
Educació postsecundària 854
Altres activitats d'educació 855
Activitats auxiliars a l'educació 856
Activitats sanitàries i de serveis socials (secció Q)
CCAE-2009
Activitats sanitàries 86
Activitats hospitalàries 861
Activitats mèdiques i odontològiques 862
Altres activitats sanitàries 869
Activitats de serveis socials amb allotjament 87
Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria 871
Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat psíquica, malalts mentals i drogodependents 872
Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat física 873
Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament 879
Activitats de serveis socials sense allotjament 88
Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans i persones amb discapacitat 881
Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament 889
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (secció R)
CCAE-2009
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 90
Activitats de biblioteques, arxius i museus 91
Jocs atzar i apostes 92
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 93
Altres serveis (secció S —exc. div. 94—)
CCAE-2009
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 95
Reparació ordinadors i equips de comunicació 951
Reparació efectes personals i domèstics 952
Altres activitats de serveis personals 96

6. Tabulació

Per les agrupacions, branques i subbranques esmentades a l'apartat anterior es publiquen sis taules: principals resultats, destinació geogràfica de les vendes, persones ocupades i hores treballades, macromagnituds i volum de negoci i marge comercial.

La majoria dels conceptes que figuren a la taula de principals resultats són partides de la comptabilitat empresarial, d'acord amb la filosofia de l'enquesta d'adaptar-se a la informació disponible a les empreses. Primer, s'ofereix el nombre d'empreses i d'establiments i el nombre d'ocupats de l'agrupació o branca corresponent. A continuació, figuren els ingressos i les despeses d'explotació desglossats en les diverses partides comptables que els integren. Finalment, la taula recull la inversió i el resultat de l'exercici.

La segona taula presenta la distribució de les vendes de les empreses en tres mercats: Espanya, resta de la Unió Europea i resta del món. Per vendes s'entén el volum de negoci.

La tercera taula distribueix el total de persones ocupades entre assalariats i no assalariats, inclou una estimació del personal assalariat equivalent a jornada completa i el total d'hores treballades pels assalariats.

La quarta taula ofereix les macromagnituds bàsiques. Aquesta informació és el resultat de convertir les dades obtingudes per l'enquesta en termes de comptabilitat empresarial en el seu equivalent en termes de comptabilitat nacional.

La cinquena taula presenta uns indicadors que faciliten l'anàlisi comparativa intersectorial: productivitat, despeses de personal per assalariat, taxa de valor afegit, de despeses de personal, de salarització, d'inversió i taxa bruta d'explotació. En l'apartat 8 s'explica com es calcula cada un d'aquests indicadors.

La darrera taula és específica de les branques o subbranques de comerç que duen a terme activitats de compravenda sense transformació, ja que presenta les dades corresponents al marge comercial.

Cal recordar que les dades publicades són estimacions d'una operació estadística per mostreig, per tant, subjectes a errors, que, juntament amb la variabilitat pròpia d'alguns conceptes, poden provocar variacions interanuals elevades. Els resultats es publiquen en milers d'euros sense decimals quan es tracta de variables econòmiques i en unitats quan es tracta de variables d'ocupació o de còmput d'empreses o establiments. Quan alguna informació no està disponible s'ha emprat el símbol "..". Si la informació és no procedent s'ha marcat amb el símbol "z". Si el valor d'una cel·la d'una taula és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, el símbol utilitzat ha estat "∼".

7. Definició de conceptes

S'inclouen els comptes del Pla general de comptabilitat quan existeix una correspondència amb el concepte definit.

7.1. Variables d'ocupació

Persones ocupades

Persones, fixes o eventuals, que formen part de l'empresa i contribueixen a les activitats d'aquesta mitjançant l'aportació del seu treball, sigui remunerat o no. S'hi inclouen els propietaris que hi treballen i els socis i els familiars no remunerats que hi treballen amb regularitat. També s'hi inclouen les persones que hi pertanyen i són retribuïdes per l'empresa, malgrat que treballin fora (per exemple, representants de comerç, personal de missatgeria i els equips de reparació i manteniment que treballen per compte de l'empresa). No s'hi inclouen les persones següents:

 • Els socis exclusivament capitalistes
 • Els membres del consell d'administració que no treballin per a l'empresa com a mínim un terç de la jornada laboral normal
 • El personal que treballi per a l'empresa, però que cobri d'altres
 • El personal facilitat per empreses de treball temporal (ETT)
 • El personal excedent o jubilat
 • Els treballadors autònoms dependents
 • Els professionals lliures lligats a l'empresa per un contracte mercantil

El nombre de persones ocupades s'estima i s'expressa en mitjana anual.

Persones assalariades

Persones treballadores lligades a l'empresa per un contracte de treball i que perceben una remuneració en forma de sou, salari, comissió, gratificació, a preu fet o en espècie. S'hi inclou tant el personal fix com l'eventual, a jornada completa o a jornada parcial.

S'hi inclouen tant les persones que duen a terme funcions directament associades a activitats productives de l'empresa com les que tenen tasques no lligades directament al procés productiu (directors a sou, gerents, tècnics, administratius, venedors, etc.).

A partir de l'any de referència 2016, per reduir la càrrega estadística de les empreses informants, els qüestionaris de l'EEE sol·liciten exclusivament informació sobre el personal de l'empresa a 30 de setembre de l'any de referència. Posteriorment, per a cada empresa es combina aquesta informació amb els registres administratius d'afiliació a la Seguretat Social.

El nombre de persones assalariades s'estima i s'expressa en mitjana anual.

Persones no assalariades

Persones ocupades que dirigeixen els treballs de l'empresa o hi participen activament sense percebre una remuneració fixa o salari. S'hi inclouen els propietaris, socis autònoms que exerceixen una activitat en l'empresa i ajudes familiars. No hi estan inclosos els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa.

El nombre de persones no assalariades s'estima i s'expressa en mitjana anual.

Personal assalariat equivalent a jornada completa

Personal assalariat a temps complet que treballa tot l'any al qual se sumen les fraccions de temps del personal remunerat que treballa en règim de dedicació parcial, o que no treballa tot l'any, és a dir, considerant les fraccions de temps de les persones amb un horari de treball inferior a una jornada estàndard, inferior al nombre estàndard de dies laborables per setmana o inferior al nombre estàndard de setmanes o mesos per any. La conversió a equivalent a jornada completa s'ha de dur a terme sobre la base del nombre d'hores, dies, setmanes o mesos treballats.

Hores treballades pel personal assalariat

Nombre total d'hores realment treballades pel personal assalariat per a la producció durant el període de referència. Inclou el total d'hores normals i extraordinàries. No s'hi inclouen les hores pactades però no treballades com a conseqüència de baixes per malaltia, vagues, vacances i dies festius, interrupcions per menjar i hores emprades en el trajecte del domicili a la feina i viceversa.

A partir de l'any de referència 2016, per reduir la càrrega estadística de les empreses informants i millorar l'estimació del nombre d'hores treballades pel personal assalariat, s'utilitza un nou mètode d'estimació aplicant a cada empresa de la mostra informació auxiliar de l'Enquesta trimestral del cost laboral.

7.2. Variables d'ingressos

Ingressos d'explotació

Import total obtingut com a resultat d'agregar els diferents ingressos lligats a l'explotació.

Volum de negoci

Imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

c.700 + c.701 + c.702 + c.703 + c.704 + c.705 − c.706 − c.708 − c.709

Treballs realitzats per a l'actiu

Import de la contrapartida de les despeses fetes per l'empresa per al seu immobilitzat (intangible, material, material en curs i inversions immobiliàries) utilitzant els seus propis equips i personal. Inclou tant la producció de béns d'equipament o edificacions, com les grans reparacions i millores realitzades sobre els ja existents amb la finalitat d'augmentar la vida útil del bé, la seva capacitat de producció o el seu rendiment. També s'hi inclou la contrapartida de les despeses que s'activen, corresponents als pagaments efectuats a altres empreses en concepte de retribució pels treballs encarregats a aquestes empreses amb finalitats de recerca i desenvolupament (despeses en R+D exteriors).

subgrup 73

Subvencions a l'explotació

Import de les transferències concedides a l'empresa per les administracions públiques, empreses o particulars amb la finalitat d'assegurar-li una rendibilitat mínima, compensar dèficit d'explotació de l'exercici o exercicis previs o permetre una remuneració suficient dels factors de producció. No s'hi inclouen les realitzades pels mateixos socis o empreses del grup. Tampoc s'hi inclouen les quantitats rebudes sota la forma d'exempció d'impostos o ajuts a la inversió. També s'hi inclou l'import traspassat al resultat de l'exercici d'altres subvencions, donacions i llegats diferents de les subvencions de capital.

subgrup 74

Resta d'ingressos d'explotació

Import de tots els ingressos que formen part del resultat d'explotació de l'empresa que no s'han especificat en un altre concepte de l'apartat d'ingressos d'explotació. Inclou els ingressos obtinguts corresponents a altres ingressos de gestió: per arrendaments, de propietat industrial cedida en explotació, per comissions, per serveis al personal, per serveis diversos i resultats d'operacions en comú. També comprèn els ingressos comptabilitzats en els excessos de provisions i la diferència negativa de combinacions de negoci.

subgrup 75 + c.774 + c.7951 + c.7952 + c.7955 + c. 7956

Resultat de l'exercici

Import total del benefici o pèrdua de l'exercici que s'obté com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de les empreses.

Destinació geogràfica de les vendes

Distribució de l'import total del volum de negoci de l'empresa entre tres mercats geogràfics: Espanya, resta de la Unió Europea i resta del món.

Vendes a l'engròs i al detall

Suma de les vendes a l'engròs i al detall.

Volum de negoci per altres conceptes

Part del volum de negoci que no prové de les vendes a l'engròs i al detall, és a dir, comissions per intermediació comercial, reparacions, vendes de productes fabricats o transformats per l'empresa, prestacions de serveis a tercers i altres activitats diferents de la compravenda sense transformació.

Marge comercial brut

Remuneració de l'activitat de compravenda sense transformació. Es comptabilitza sumant les vendes a l'engròs i al detall més la variació d'existències de mercaderies i restant d'aquest import les compres de mercaderies.

Marge comercial brut sobre vendes

Percentatge que el marge comercial brut representa sobre el total de vendes a l'engròs i al detall.

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

Import dels ingressos per arrendaments, de propietat industrial cedida en explotació, per comissions, per serveis al personal (economats, transports, habitatges, etc.), per serveis diversos a altres empreses o particulars (assessories, informes, etc.) i els resultats d'operacions en comú.

subgrup 75

7.3. Variables de variacions d'existències

Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies

Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.

Variació d'existències de productes acabats i en curs

Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.

Variació d'existències de mercaderies

Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.

7.4. Variables de despeses

Despeses d'explotació

Import total obtingut com a resultat d'agregar les diferents despeses lligades a l'explotació dutes a terme per l'empresa: consums i treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, serveis exteriors i resta de despeses d'explotació.

Consum de mercaderies

Import de les compres de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de mercaderies. Les compres es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat, les devolucions de compres i els ràpels.

c.600 − c.6060 − c.6080 − c.6090 − c.610

Consum de primeres matèries i altres proveïments

Import de les compres de primeres matèries (béns adquirits per ser transformats en el procés productiu) i d'altres proveïments (combustibles, carburants, recanvis, embalatges, material d'oficina, etc.) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de primeres matèries i altres proveïments. No inclou les adquisicions de subministraments energètics no emmagatzemables (electricitat, gas).

c.601 − c.6061 − c.6081 − c.6091 − c.611 + c.602 − c.6062 − c.6082 − c.6092 − c.612

Treballs realitzats per altres empreses

Import corresponent al treball que, formant part del procés de producció, és encarregat i dut a terme per altres empreses o professionals. S'hi inclouen les subcontractacions i la prestació de serveis de caràcter industrial.

c.607

Despeses de personal

Import total dels pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).

subgrup 64

Sous i salaris

Comprèn totes les quantitats, obligatòries o voluntàries, pagades en diners o en espècie per l'empresa al seu personal assalariat en concepte de remuneració del treball realitzat. Aquests pagaments es comptabilitzen per l'import brut, és a dir, abans de fer les deduccions corresponents a la Seguretat Social i els impostos sobre la renda de les persones físiques a càrrec de l'empresa. També inclou les indemnitzacions, és a dir, pagaments fets directament per l'empresa als seus assalariats en cas de malaltia, atur, acomiadament, accident, pensió, jubilació anticipada... Engloba a més les retribucions al personal liquidades amb instruments de patrimoni: accions, participacions, etc. No s'hi inclouen ni els pagaments a professionals o col·laboradors lliures i independents vinculats a l'empresa per un contracte mercantil, ni les despeses de viatge del personal de l'empresa ni els pagaments a empreses de treball temporal (ETT).

c.640 + c.641 + c.6450

Càrregues socials i altres despeses de personal

Contribucions reglamentàries a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació definida i provisions relatives a despeses de personal (obligacions a llarg termini però indeterminades en el tancament de l'exercici quant a l'import exacte o a la data en què es produiran).

c.642 + c.643 + c.644 + c.6457 + c.649 − c.7950 − c.7957

Despeses en serveis exteriors

Suma del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa fetes per l'empresa durant l'any de referència, com ara despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, transports realitzats per tercers, primes d'assegurances no socials, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, subministraments i altres serveis.

subgrup 62

Dotacions per a amortitzacions

Expressió de la depreciació sistemàtica anual efectiva soferta per l'immobilitzat intangible i material, per la seva aplicació al procés productiu i per les inversions immobiliàries.

subgrup 68

Resta de despeses d'explotació

Import de la resta de despeses d'explotació de l'empresa no comptabilitzades anteriorment i que formen part del resultat d'explotació: altres despeses de gestió corrent, pèrdues procedents de l'immobilitzat, dotacions a la provisió per operacions comercials, etc.

c.631 + c.634 − c.636 − c.639 + c.650 + subgrup 69 − c.794 − c.7954 + c.651 + c.658 + c.659

Impostos sobre la producció i els productes

Pagaments obligatoris a les administracions públiques que graven l'activitat productiva de l'empresa i la utilització de factors de producció. No s'hi inclouen els impostos sobre la renda, el patrimoni i el capital. Concretament, ni l'impost de societats ni l'impost sobre la renda de les persones físiques. S'exclou l'IVA i els impostos especials.

S'hi inclouen l'impost d'activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, impostos lligats a la importació, l'impost de matriculació de vehicles, l'impost sobre el joc i loteries, l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, els impostos sobre la contaminació, l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica (IVPEE), taxes municipals, etc.

Compres de mercaderies

Import de les compres de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència. Les compres es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat, les devolucions de compres i els ràpels.

c.600 − c.6060 − c.6080 − c.6090

7.5. Variables d'inversió

Inversió bruta en actius materials

Import dels increments de valor que es produeixin en els diferents tipus d'actius materials, que tinguin l'origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents amb l'objecte d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Aquests actius materials han de tenir una vida útil superior a un any. S'hi inclouen els béns materials no fabricats, com la terra. S' exclouen els béns adquirits a través de reestructuracions i els costos de manteniment corrents. Es tracta d'inversió bruta i, per tant, les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries realitzades per obtenir rendes o plusvàlues.

Inversió bruta en actius intangibles

Import de les despeses (adquisicions o producció pròpia) en recerca i desenvolupament activades, la inversió en aplicacions informàtiques i altres actius intangibles, com concessions, patents, llicències, fons de comerç, drets similars i altres. Aquestes operacions es comptabilitzen pel total del seu valor sense incloure-hi l'IVA.

7.6. Macromagnituds

Valor de la producció

Import dels béns i serveis finals produïts per l'empresa durant l'exercici. És igual al volum de negoci, més les variacions d'existències de productes acabats i en curs, més els treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu (producció capitalitzada), més els ingressos accessoris i altres de gestió corrent, menys el consum de mercaderies i els treballs realitzats per altres empreses.

Valor afegit brut a preus de mercat

Valor que es calcula a partir del valor de la producció menys el consum intermedi, que està constituït per la suma del consum de primeres matèries i altres proveïments i les despeses en serveis exteriors.

Valor afegit brut a cost de factors

Renda bruta de les activitats d'explotació un cop ajustat l'efecte de les subvencions a l'explotació i els impostos indirectes. Es calcula a partir del valor afegit brut a preus de mercat deduint els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les subvencions a l'explotació.

Excedent brut d'explotació

Excedent generat per les activitats d'explotació un cop recompensat el factor treball. S'obté com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.

8. Definició d'indicadors

Productivitat

Quocient entre el valor afegit a cost de factors i el nombre mitjà anual d'ocupats. Representa l'aportació de cada ocupat a la generació de rendes de l'empresa. És una mesura de l'eficiència del factor treball. S'expressa en euros.

Despeses de personal per assalariat

Quocient entre les despeses de personal i el nombre mitjà anual d'assalariats. S'expressa en euros.

Taxa de valor afegit

Proporció que representa el valor afegit brut al cost de factors respecte al valor de la producció. Mostra la capacitat de generació de rendes per unitat de producte o servei. S'expressa en tant per cent.

Taxa de despeses de personal

Proporció que representen les despeses de personal respecte al valor afegit brut a cost de factors. Es pot considerar una mesura de la participació de l'ocupació assalariada en la renda generada en el sector que es consideri. S'expressa en tant per cent.

Taxa bruta d'explotació

Proporció que representa l'excedent brut d'explotació respecte al volum de negoci. S'expressa en tant per cent.

Taxa de salarització

Proporció del nombre de persones assalariades sobre el nombre de persones ocupades (tots dos en mitjana anual). S'expressa en tant per cent.

Taxa d'inversió

Proporció que representa la inversió total (tant en actius materials com intangibles) respecte al valor afegit a cost de factors. S'expressa en tant per cent.

Taxa de participació femenina en el personal assalariat

Proporció del nombre de dones assalariades sobre el total de persones assalariades, tots dos en mitjana anual. S'expressa en tant per cent.