Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,16   3.784,9   -16,3   -0,4-0,1
Per sexe:     
     Homes   67,00   1.978,3   -29,8   -1,5-1,0
     Dones   57,60   1.806,6   13,5   0,80,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   41,95   264,8   -8,0   -2,9-5,6
     De 25 a 54 anys   90,53   2.935,8   -19,4   -0,7-0,6
     De 55 anys i més   26,39   584,4   11,1   1,94,9
Ocupació   52,25   3.181,3   106,2   3,53,5
Per sexe:     
     Homes   57,38   1.694,1   51,6   3,13,5
     Dones   47,42   1.487,2   54,7   3,83,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   27,16   171,4   18,0   11,78,5
     De 25 a 54 anys   77,49   2.512,8   53,9   2,22,1
     De 55 anys i més   22,44   497,1   34,3   7,49,2
Atur   15,95   603,6   -122,5   -16,9-14,9
Per sexe:     
     Homes   14,37   284,2   -81,4   -22,3-20,4
     Dones   17,68   319,4   -41,2   -11,4-8,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   35,26   93,4   -26,0   -21,7-23,1
     De 25 a 54 anys   14,41   423,0   -73,3   -14,8-13,3
     De 55 anys i més   14,94   87,3   -23,3   -21,0-13,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,41   22.875,7   -139,8   -0,6-0,5
Per sexe:     
     Homes   65,21   12.220,7   -129,2   -1,0-0,9
     Dones   53,91   10.654,9   -10,8   -0,10,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   37,30   1.490,4   -68,5   -4,4-4,9
     De 25 a 54 anys   87,63   17.881,2   -266,8   -1,5-1,4
     De 55 anys i més   24,84   3.504,0   195,3   5,96,6
Ocupació   47,53   18.301,0   434,5   2,42,9
Per sexe:     
     Homes   53,20   9.971,1   209,7   2,12,8
     Dones   42,15   8.329,9   224,7   2,82,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   19,96   797,6   6,0   0,82,4
     De 25 a 54 anys   71,43   14.576,0   217,9   1,51,9
     De 55 anys i més   20,75   2.927,4   210,6   7,88,3
Atur   20,00   4.574,7   -574,3   -11,2-11,6
Per sexe:     
     Homes   18,41   2.249,6   -338,9   -13,1-14,2
     Dones   21,82   2.325,1   -235,4   -9,2-8,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   46,48   692,8   -74,4   -9,7-12,0
     De 25 a 54 anys   18,48   3.305,2   -484,7   -12,8-13,1
     De 55 anys i més   16,46   576,7   -15,2   -2,6-1,0
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.


Comentari

El nombre de persones actives a Catalunya és de 3.784,9 milers al segon trimestre del 2016, dada que es tradueix en un 0,4% per sota del valor corresponent al mateix trimestre de l'any anterior. La taxa d'activitat es situa en el 62,16%. Pel que fa a l'ocupació, hi ha 3.181,3 milers de persones ocupades, un 3,5% més que al segon trimestre del 2015. Pel que fa a l'atur, la població desocupada és de 603,6 milers de persones, quantitat que reflecteix una variació interanual del -16,9%. La taxa d'atur és del 15,95%; per sexe, la dels homes és del 14,37% i la de les dones del 17,68%. Per grups d'edat, la taxa d'atur més elevada és la de 16 a 24 anys (35,26%). A Espanya, la taxa d'activitat és del 59,41%, la d'ocupació del 47,53% i la d'atur del 20%.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2016): 28 de juliol del 2016.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T