Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,64   3.761,1   -9,4   -0,2-0,1
Per sexe:     
     Homes   66,83   1.976,7   -16,8   -0,8-0,9
     Dones   56,76   1.784,4   7,4   0,40,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   41,20   262,0   1,7   0,6-3,1
     De 25 a 54 anys   90,18   2.912,8   -21,3   -0,7-0,6
     De 55 anys i més   26,22   586,3   10,2   1,83,9
Ocupació   52,49   3.202,6   100,8   3,23,4
Per sexe:     
     Homes   57,53   1.701,8   37,7   2,33,0
     Dones   47,74   1.500,9   63,1   4,44,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   27,90   177,4   18,7   11,810,4
     De 25 a 54 anys   78,09   2.522,3   56,4   2,32,1
     De 55 anys i més   22,49   502,9   25,6   5,48,3
Atur   14,85   558,5   -110,2   -16,5-15,6
Per sexe:     
     Homes   13,91   274,9   -54,5   -16,5-18,9
     Dones   15,89   283,5   -55,7   -16,4-12,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   32,28   84,6   -17,1   -16,8-21,5
     De 25 a 54 anys   13,41   390,5   -77,7   -16,6-14,1
     De 55 anys i més   14,23   83,4   -15,4   -15,6-15,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,95   22.745,9   -127,8   -0,6-0,4
Per sexe:     
     Homes   64,80   12.166,9   -84,0   -0,7-0,9
     Dones   53,41   10.578,9   -43,9   -0,40,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   35,77   1.430,5   -56,3   -3,8-5,0
     De 25 a 54 anys   87,38   17.741,0   -188,9   -1,1-1,2
     De 55 anys i més   25,03   3.574,5   117,6   3,45,6
Ocupació   47,97   18.508,1   413,9   2,32,7
Per sexe:     
     Homes   53,64   10.071,9   208,6   2,12,5
     Dones   42,59   8.436,2   205,4   2,52,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   20,42   816,5   17,2   2,22,2
     De 25 a 54 anys   72,36   14.691,1   243,3   1,71,8
     De 55 anys i més   21,01   3.000,5   153,4   5,47,5
Atur   18,63   4.237,8   -541,7   -11,3-11,4
Per sexe:     
     Homes   17,22   2.095,1   -292,5   -12,3-13,5
     Dones   20,25   2.142,7   -249,2   -10,4-9,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   42,92   613,9   -73,7   -10,7-12,6
     De 25 a 54 anys   17,19   3.049,9   -432,3   -12,4-12,4
     De 55 anys i més   16,06   574,0   -35,8   -5,9-3,2
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.


Comentari

El nombre de persones actives a Catalunya és de 3.761,1 milers al quart trimestre del 2016, dada que es tradueix en un 0,2% per sota del valor corresponent al mateix trimestre de l'any anterior. La taxa d'activitat es situa en el 61,64%. Pel que fa a l'ocupació, hi ha 3.202,6 milers de persones ocupades, un 3,2% més que al quart trimestre del 2015. Pel que fa a l'atur, la població desocupada és de 558,5 milers de persones, quantitat que reflecteix una variació interanual del -16,5%. La taxa d'atur és del 14,85%; per sexe, la dels homes és del 13,91% i la de les dones del 15,89%. Per grups d'edat, la taxa d'atur més elevada és la de 16 a 24 anys (32,28%). A Espanya, la taxa d'activitat és del 58,95%, la d'ocupació del 47,97% i la d'atur del 18,63%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T