Marc Input-Output de Catalunya

Aquest apartat inclou informació dels diferents projectes input-output que s'han portat a terme a Catalunya. El darrer d'aquests projectes s'ha realitzat amb data de referència del 2011 i la informació específica es pot trobar a l'apartat Marc Input-Output de Catalunya 2011.

El marc input-output és un sistema d'informació macroeconòmica que permet millorar el coneixement d'una economia. El Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010) constitueix el marc comptable de referència en l'elaboració de l'anàlisi input-output, amb l'objectiu d'efectuar una descripció sistemàtica i detallada del total d'una economia, dels seus components i de les seves relacions amb altres economies. Les directrius del SEC 2010 garanteixen l'homogeneïtat metodològica i faciliten la comparabilitat de les dades econòmiques a escala internacional.

En el marc input-output, mitjançant les taules d'origen, de destinació i la taula simètrica, es descriu amb detall el procés productiu (estructura de costos, renda generada i ocupació) i els fluxos de béns i serveis (producció, consum intermedi, consum final, inversió, exportacions, importacions, etc.). La congruència d'aquest marc es garanteix mitjançant dues identitats comptables: la suma de les rendes generades en cada branca d'activitat és igual al seu valor afegit brut i, en relació amb cada producte, l'oferta és igual a la demanda.

En l'àmbit de l'estadística oficial de Catalunya, el sistema de comptes nacionals es consolida amb la publicació del primer Marc Input-Output de Catalunya (MIOC-2011), en què, per primera vegada, es presenten les taules d'origen, de destinació i la taula simètrica.

El Marc Input-Output de Catalunya 2011(MIOC-2011) és la tercera edició d'aquesta operació estadística elaborada a Catalunya; les precedents van ser les Taules Input-Output 2001 (TIOC-2001) i les Taules Input-Output 2005 (TIOC-2005).

Enllaços

Sou aquí: