Saltar al contingut principal

Taules Input-Output de Catalunya 2001

A continuació es presenten els trets fonamentals del projecte input-output, diferenciant els àmbits següents: fases del projecte, metodologia i presentació de resultats.

1. Fases del projecte

Les fases de difusió de resultats del projecte Taules Input-Output de Catalunya 2001 (TIOC-2001) han estat les següents:

2. Metodologia

La metodologia de les Taules Input-Output està recollida en el text de la publicació Taules Input-Output de Catalunya 2001. El primer capítol presenta un resum del marc input-output on s'inclouen les definicions de les variables que s'utilitzen en el projecte. La informació detallada sobre la metodologia del marc input-output està disponible al reglament europeu que va aprovar el Sistema europeu de comptes. El segon capítol comprèn l'explicació metodològica del procés d'elaboració de les TIOC, on s'inclou el treball de camp, les fonts estadístiques i el procés d'estimació de les variables principals.

La sectorització de les taules es presenta a la publicació en dos apartats. En el capítol segon es referencien els criteris bàsics utilitzats en la desagregació i es compara el detall de sectorització de les TIOC amb les taules catalanes anteriors (1987 i 1967) i amb la taula espanyola. L'annex A mostra la correspondència de la sectorització TIOC 14, 65 i 122.

L'Idescat va promoure, simultàniament al desenvolupament del projecte TIOC-2001, un conjunt d'estudis de viabilitat sobre comptabilitat satèl·lit amb diferents equips universitaris. La legislació estadística vigent ha integrat alguns d'aquests comptes satèl·lit en l'estadística oficial.

3. Presentació de resultats

Els resultats de les taules input-output inclouen els comptes econòmics simplificats i les taules a 14, 65 i 122 productes/branques i es poden consultar a la publicació.

Els comptes econòmics simplificats de l'economia catalana proporcionen una síntesi integrada de l'activitat econòmica d'un territori i es calculen a partir de la informació recollida en les taules input-output. Els saldos dels comptes de producció i explotació (PIB i excedent brut d'explotació, respectivament) tenen una gran significació macroeconòmica.

El disseny de les taules en Excel que es presenten és equivalent per a la triple sectorització escollida (a 14, 65 i 122 productes/branques). Cada arxiu inclou la Taula de Destinació Ampliada (TDA), la matriu de coeficients tècnics, la matriu inversa de Leontieff i una altra informació complementària (recursos, usos i rendes de l'economia, ocupació, productivitat i multiplicadors).