Saltar al contingut principal

Comptes satèl·lit de Catalunya

La metodologia del Sistema de comptes europeu defineix les característiques generals de la comptabilitat nacional i permet una descripció sistemàtica de les diferents fases del procés econòmic. Malgrat la rellevància d'aquesta estadística, hi ha necessitats específiques d'informació que no es poden satisfer mitjançant el sistema de comptes i, en conseqüència, es proposa la utilització de comptes satèl·lit independents. L'anàlisi del paper del turisme, l'habitatge o la cultura en l'economia, dels costos i finançament dels serveis sanitaris, de la interacció del medi ambient i l'economia o el dimensionament i valoració de la producció domèstica requereixen una comptabilitat satèl·lit per obtenir una informació exhaustiva, coherent i integrada en els comptes nacionals.

Per tal de millorar-ne la capacitat explicativa, els comptes satèl·lit presenten taules estadístiques que detallen específicament les activitats o productes objecte del seu interès, incorporen informació no monetària i modifiquen instrumentalment alguns conceptes bàsics. Malgrat tot, se salvaguarden les classificacions i definicions de les variables del sistema, excepte en allò que sigui substantiu per a la finalitat del compte satèl·lit corresponent.

L'Idescat va promoure, en paral·lel al desenvolupament de les Taules Input-Output, un conjunt d'estudis de viabilitat dels comptes satèl·lit per a deu àmbits/sectors (turisme, cultura, recerca i desenvolupament, esports, habitatge, educació, sanitat, transports, medi ambient i serveis socials), incloent-hi la possibilitat d'ampliar el marc central de les Marc Input-Output de Catalunya amb els sectors institucionals, la matriu de comptabilitat social i una matriu sobre les estructures d'ocupació.

La Generalitat, a través de diferents departaments, ha engegat l'execució de diversos comptes satèl·lit.

El compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005

El compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005 permet disposar d'un major coneixement de les relacions existents entre l'economia i l'aigua, i proporciona dades sobre els usos d'aquest recurs i els contaminants abocats per les branques productives. L'Idescat difon una publicació estadística, amb les principals taules i metodologia, d'acord amb els treballs desenvolupats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, la Universitat de Barcelona i l'Idescat.

El compte satèl·lit de les emissions atmosfèriques a Catalunya 2001

El compte satèl·lit de les emissions atmosfèriques permet disposar d'un major coneixement de les relacions existents entre l'economia i el medi ambient proporcionant dades sobre assignacions d'emissions de contaminants atmosfèrics a les branques productives. L'Idescat en difon una publicació estadística, amb les principals taules i metodologia, d'acord amb els treballs desenvolupats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Universitat de Barcelona i l'Idescat.

El compte satèl·lit de l'habitatge de Catalunya

El compte satèl·lit de l'habitatge permet disposar d'un major coneixement del pes econòmic de l'habitatge al conjunt de l'economia i també conèixer les despeses corrents i de capital per tipus d'habitatges i el finançament i les desgravacions fiscals associats a la seva adquisició. L'Idescat en difon una publicació estadística, amb les principals taules i metodologia, d'acord amb els treballs desenvolupats pel Dr. Ezequiel Baró de la Universitat de Barcelona, la col·laboració de Cinthya Villafaña i amb el suport tècnic de l'Idescat.

Comptes satèl·lit de la cultura 2005

El compte satèl·lit de la cultura permet disposar d'un major coneixement del pes econòmic de les activitats culturals respecte a la resta de les activitats econòmiques i també conèixer els fluxos de finançament i les dimensions dels processos de consum dels béns i serveis culturals. L'Idescat en difon una publicació estadística, amb les principals taules i metodologia, d'acord amb els treballs desenvolupats pel Dr. Ezequiel Baró de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de Cinthya Villafaña i amb el suport tècnic de l'Idescat.

Comptes satèl·lit de producció domèstica 2001

Els comptes satèl·lit de producció domèstica permeten dimensionar i valorar el treball no remunerat i la producció que realitzen les llars a Catalunya, i posar-la en relació amb l'economia de mercat. L'Idescat en difon una publicació estadística, amb les principals taules i la metodologia, a partir de l'estudi realitzat per l'equip investigador format per Cristina Carrasco i Mònica Serrano i editat per l'Institut Català de les Dones.

Els comptes de l'educació a Catalunya 2001

Els comptes de l'educació a Catalunya ofereixen una descripció de l'àmbit productiu relacionat amb l'educació, d'acord amb la informació aportada per les Taules Input-Output de l'any 2001. Constitueixen un primer pas cap a l'elaboració dels comptes satèl·lit de l'educació.