Saltar al contingut principal

Taules Input-Output de Catalunya 2005

1. Metodologia

Les Taules Input-Output 2005 s'emmarquen en la metodologia general del Sistema europeu de comptes i suposen una actualització de la informació recollida en les Taules Input-Output de Catalunya 2001. L'objectiu d'aquest projecte ha estat la dinamització de les magnituds estimades en les TIOC-2001 i ha comptat amb dues estadístiques de referència pel detall i l'homogeneïtat conceptual de la informació: d'una banda, les TIOC-2001, i de l'altra, les estimacions dels Comptes econòmics anuals de Catalunya obtingudes a partir de la dinamització de les TIOC-2001. Les principals fonts emprades per aquest projecte han estat les enquestes estructurals dels diferents sectors, les liquidacions pressupostàries de les administracions públiques, el fitxer de dades duaneres de l'Agència estatal d'administració tributària, l'Enquesta de pressupostos familiars i altra informació administrativa i estadística.

L'Idescat va promoure, simultàniament al desenvolupament del projecte TIOC-2001, un conjunt d'estudis de viabilitat sobre comptabilitat satèl·lit amb diferents equips universitaris. La legislació estadística vigent ha integrat alguns d'aquests comptes satèl·lit en l'estadística oficial.

2. Presentació de resultats

Els resultats de les taules input-output inclouen els comptes econòmics simplificats i les taules a 14 i 65 productes/branques.

Els comptes econòmics simplificats de l'economia catalana proporcionen una síntesi integrada de l'activitat econòmica d'un territori i es calculen a partir de la informació recollida en les taules input-output. Els saldos dels comptes de producció i explotació (PIB i excedent brut d'explotació, respectivament) tenen una gran significació macroeconòmica.

El disseny en Excel de les taules que es presenten és equivalent per a les dues sectoritzacions (a 14 i a 65 productes/branques). Cada arxiu inclou la Taula de Destinació Ampliada (TDA), la matriu de coeficients tècnics, la matriu inversa de Leontieff i una altra informació complementària (recursos, usos i rendes de l'economia, ocupació, productivitat i multiplicadors).

3. Enllaços