Saltar al contingut principal
Índex

Principals resultats
Destinació geogràfica de les vendes
Persones ocupades i hores treballades
Macromagnituds
Principals indicadorsPrincipals resultats. Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'establiments35.37636.298
Persones ocupades443.493460.124
Ingressos d'explotació135.220.273133.246.675
Volum de negoci131.949.571130.002.368
       Vendes netes de productes104.863.98099.427.085
       Vendes netes de mercaderies17.526.25020.401.841
       Prestacions de serveis9.559.34110.173.441
Treballs realitzats per a l'actiu592.096541.031
Subvencions a l'explotació334.491306.922
Resta d'ingressos d'explotació2.344.1162.396.354
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies358.540536.736
Variació existències productes acabats i en curs244.083243.993
Despeses d'explotació129.024.582125.852.181
Consum de mercaderies12.807.12714.357.803
Consum de primeres matèries i altres proveïments63.656.90459.166.379
Treballs realitzats per altres empreses7.534.9687.759.887
Despeses de personal17.798.80718.251.250
       Sous i salaris13.668.11014.191.906
       Càrregues socials i altres despeses de personal4.130.6974.059.344
Despeses en serveis exteriors20.303.55219.963.271
Dotacions per a amortitzacions4.472.8334.589.114
Resta de despeses d'explotació2.450.3901.764.478
Inversió bruta en actius materials4.377.9894.790.043
Inversió bruta en actius intangibles789.037776.292
Resultat de l'exercici4.518.1186.883.419
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci131.949.571130.002.368
Vendes a Espanya87.464.10484.993.848
Vendes a la resta de la Unió Europea31.350.84031.484.911
Vendes a la resta del món13.134.62613.523.609
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades443.493460.124
Persones assalariades424.275441.096
Persones no assalariades19.21819.028
Personal assalariat equivalent a jornada completa411.442424.411
Hores treballades pel personal assalariat733.732742.656
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci131.949.571130.002.368
Variació existències productes acabats i en curs244.083243.993
Treballs realitzats per a l'actiu592.096541.031
Ingressos accessoris i altres de gestió2.222.3182.276.631
Consum de mercaderies12.807.12714.357.803
Valor de la producció122.200.940118.706.220
Consum de primeres matèries i altres proveïments63.656.90459.166.379
Treballs realitzats per altres empreses7.534.9687.759.887
Despeses en serveis exteriors20.303.55219.963.271
Valor afegit brut a preus de mercat30.705.51631.816.683
Impostos sobre la producció i els productes778.586761.482
Subvencions a l'explotació334.491306.922
Valor afegit brut a cost de factors30.261.42031.362.123
Despeses de personal17.798.80718.251.250
Excedent brut d'explotació12.462.61313.110.873
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat68.23468.160
Despeses de personal per assalariat41.95141.377
Taxa de valor afegit24,826,4
Taxa de despeses de personal58,858,2
Taxa bruta d'explotació9,410,1
Taxa de salarització95,795,9
Taxa d'inversió17,117,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Trieu una opció

Agrupació seleccionada Total indústria

Agrupació Indústries extractives i refinació del petroli

Agrupació Indústries de productes alimentaris
 Indústries càrnies
 Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis
 Fabricació de productes lactis
 Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries
 Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria
 Fabricació d'altres productes alimentaris
 Fabricació de productes per a l'alimentació animal

Agrupació Fabricació de begudes i indústria del tabac
 Fabricació de begudes, excepte analcohòliques
 Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac

Agrupació Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir
 Preparació i filatura de fibres tèxtils
 Fabricació de teixits tèxtils
 Acabament de tèxtils
 Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir
 Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa
 Confecció de peces de vestir
 Indústria del cuir i del calçat

Agrupació Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria
 Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció
 Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro

Agrupació Indústria del paper i de les arts gràfiques
 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
 Fabricació d'articles de paper i de cartó
 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

Agrupació Indústries químiques
 Fabricació de productes químics bàsics i pesticides
 Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta
 Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica
 Fabricació altres productes químics i fibres artificials

Agrupació Fabricació de productes farmacèutics
 Fabricació de productes farmacèutics de base
 Fabricació de preparats farmacèutics

Agrupació Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
 Fabricació de productes de cautxú
 Fabricació de productes de matèries plàstiques

Agrupació Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
 Fabricació de vidre i productes de vidre
 Fabricació de productes ceràmics
 Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment
 Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres

Agrupació Metal·lúrgia
 Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer
 Producció de metalls preciosos i fosa de metalls

Agrupació Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 Fabricació d'estructures metàl·liques i els components
 Fabricació de tancaments metàl·lics
 Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor
 Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
 Tractament i revestiment de metalls
 Enginyeria mecànica general per compte d'altri
 Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria
 Fabricació d'altres productes metàl·lics

Agrupació Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic
 Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum
 Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics
 Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor
 Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics
 Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics

Agrupació Fabricació de maquinària i equips ncaa
 Fabricació de maquinària d'ús general
 Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general
 Fabricació maquinària agrària i màquines eina
 Fabricació d'altra maquinària per a usos específics

Agrupació Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries
 Fabricació de components per a vehicles de motor

Agrupació Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor

Agrupació Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses
 Fabricació de mobles
 Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines
 Fabricació d'instruments mèdics i odontològics
 Altres indústries manufactureres diverses

Agrupació Reparació i instal·lació de maquinària i equips

Agrupació Producció i distribució d'energia elèctrica i gas

Agrupació Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
 Captació, potabilització i distribució d'aigua
 Sanejament, gestió de residus i descontaminació