Productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria

Productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Taulers de partícules de fusta 1621120008 20.520 9.964
Taulers de fusta anomenats "oriented strand board" (OBS) 1621131604 s. e. .. s. e.
Taulers de fusta anomenats "waferboard" i taulers similars, excepte els taulers de partícules i els anomenats "oriented strand board" (OSB) 1621141908 3.396 3.009
Taulers de partícules i taulers similars de matèries llenyoses, excepte de fusta 1621145005 s. e. .. s. e.
Taulers de densitat mitjana (DM) de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb un gruix <= a 5 mm 1621152309 28.631 154
Taulers de densitat mitjana (DM) de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb un gruix > a 5 mm, però <= a 9 mm 1621152600 4.878 118
Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb un gruix > a 9 mm 1621152905 982.452 7.199
Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb una densitat > a 0,8 g/cm³ 1621154305 514.455 2.464
Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb una densitat > a 0,5 g/cm³, però <= a 0,8 g/cm³ 1621154606 s. e. .. s. e.
Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb una densitat <= a 0,5 g/cm³ 1621154901 s. e. .. s. e.
Fusta contraplacada, aplacada i estratificada similar de coníferes 1621160004 12.486 7.966
Fusta contraplacada formada exclusivament per fulles de fusta, amb almenys una fulla exterior de fusta tropical d'espessor unitària <= a 6 mm, excepte de bambú 1621171108 80 7
Fusta contraplacada, aplacada i estratificada similar, excepte de coníferes i bambú 1621180002 10.464 5.891
Fusta densificada en blocs, planxes, taulers o perfils 1621210004 18.376 6.371
Fulloles per a aplacatge i contraplacatge i altres fustes de coníferes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, de gruix <= a 6 mm, unides per entallaments múltiples, ribotades, polides (inclosos els llistons per fabricar llapis) 1621221001 2.754 94
Fulloles per a aplacatge i contraplacatge i altres fustes serrades longitudinalment de fusta tropical, tallades o desenrotllades, de gruix <= a 6 mm, unides per entallaments múltiples, ribotades, polides (inclosos els llistons per fabricar llapis) 1621230002 s. e. .. s. e.
Fulloles per a aplacatge i contraplacatge i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, de gruix <= a 6 mm, unides per entallaments múltiples, ribotades, polides, excepte de coníferes i fusta tropical 1621240001 s. e. .. s. e.
Taulers acoblats per a parquet de fusta, per a parquet de mosaic 1622103002 29.765 1.166
Taulers acoblats per a parquet de fusta, excepte per a parquet de mosaic 1622106005 203.722 3.449
Finestres, balcons i els bastiments i finestrons, de fusta 1623111003 21.257 unitats 8.090
Portes i els bastiments, bastigis i llindars de fusta, inclou mobles encastats 1623115004 2.316.410 unitats 44.143
Encofrats per a obres de construcció de formigó, llistons, llates i teules, de fusta 1623120004 94.430 kg 183
Peces de fusteria per a edificis i construcció (excepte finestres, balcons i portes, i els bastiments i llindars, taulers per a parquet, encofrats i llistons); taulers cel·lulars, bigues, puntals, escales (excepte de mà), cabirons, bastides, etc. 1623190007 3.224.430 kg 12.971
Construccions prefabricades de fusta 1623200001 .. .. 49.540
Palets i els convertidors de fusta 1624113305 9.519.155 unitats 68.060
Palets caixa i altres plataformes per a càrrega de fusta, excepte palets 1624113503 543.102 unitats 6.887
Barrils, bótes, tines i els components, de fusta 1624120002 s. e. .. s. e.
Caixes, caixetes, gàbies, tambors i envasos similars de fusta, excepte tambors per a cables 1624132007 27.962.575 kg 45.616
Tambors (rodets) per a cables, de fusta 1624135000 29.658.602 kg 18.626
Serveis a la fusta (reparació de paletes, barrils; planejament de taulers i similars) 1629000991 .. .. 32.502
Eines, raspalls i escombres, les muntures i mànecs i formes i eixampladors per a botes i sabates de fusta 1629113006 456.943 kg 1.116
Articles de taula i cuina de fusta 1629120001 30.329 kg 700
Objectes de marqueteria i incrustació: cofres, estoigs; mobiliari per penjar que no tingui la consideració de mobles (penjadors, porta-raspalls, etc.) 1629130000 .. .. 2.259
Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls o objectes similars 1629142005 3.734.022 m 10.055
Altres articles de fusta, excepte taüts 1629149107 .. .. 20.381
Pèl·lets i briquetes de fusta premsada o aglomerada i de deixalles o residus vegetals 1629150008 46.333.666 kg 3.427
Rebutjos de suro i suro triturat, granulat o polvoritzat, excepte suro natural en brut o simplement preparat 1629213001 672.912 kg 494
Suro natural, decorticat o simplement escairat, en blocs rectangulars o quadrats, planxes, làmines o tires 1629215006 s. e. .. s. e.
Taps de suro natural 1629225005 902.078 kg 31.529
Altres manufactures de suro natural (discos, anells, etc.) 1629229007 s. e. .. s. e.
Taps de suro aglomerat per a vins escumosos 1629232001 6.998.496 kg 56.448
Taps de suro aglomerat, excepte per a vins escumosos 1629235004 s. e. .. s. e.
Manufactures de suro aglomerat: blocs, planxes, làmines i tires; rajoles de qualsevol forma; cilindres massissos i discos (inclòs el suro aglomerat expandit), excepte taps 1629238008 s. e. .. s. e.
Altres articles de suro aglomerat ncaa (juntes, aïllaments, productes de decoració, etc.) 1629240004 s. e. .. s. e.
Articles de palla, espart o altres matèries trenables; articles de cistelleria i vímet 1629250003 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 491.249
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 162 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn