Articles de paper i de cartó

Articles de paper i de cartó. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Paper i cartó ondulat inclòs el perforat 1721110005 370.233 tones 258.793
Sacs i bosses de paper i cartó, amb una amplària a la base >= a 40 cm 1721123008 41.220 tones 62.762
Sacs i bosses (inclosos els cucurutxos) de paper o cartó, excepte amb una amplària a la base > = a 40 cm 1721125003 28.415 tones 55.043
Caixes de paper o cartó ondulat 1721130003 643.922 tones 688.616
Caixes i cartonatges plegables de paper o cartó sense ondular 1721140002 101.799 tones 253.841
Altres envasos de paper i cartó (fundes de discs, tubs per a plànols, envasos de gelats, etc.) 1721153005 14.063 tones 53.117
Cartonatges d'oficina, botiga i similars, ncaa 1721155000 4.113 tones 27.893
Paper higiènic 1722112009 133.512 tones 194.557
Mocadors i tovalloletes facials de paper o buata de cel·lulosa 1722114005 s. e. .. s. e.
Eixugamans de paper o buata de cel·lulosa 1722116000 40.250 tones 54.882
Estovalles i tovallons de paper o buata de cel·lulosa 1722118006 56.114 tones 107.688
Compreses i tampons higiènics, bolquers i articles higiènics similars, de buata tèxtil 1722121000 s. e. .. s. e.
Compreses i tampons higiènics i articles similars de pasta de paper, paper, buata de cel·lulosa o napa de fibres de cel·lulosa 1722122008 s. e. .. s. e.
Bolquers i articles higiènics similars, per a bebès i adults, de pasta de paper, paper, buata de cel·lulosa o napa de fibres de cel·lulosa, excepte paper higiènic, compreses, tampons i articles similars 1722123006 s. e. .. s. e.
Buata i altres articles de buata tèxtil (bastonets amb extrems de buata, etc.) 1722124004 5.988.017 kg 28.644
Articles d'ús domèstic, higiènic o mèdic, ncaa, de paper o buata de cel·lulosa 1722129003 s. e. .. s. e.
Safates, fonts, plats, tasses, etc. de paper i cartó 1722130001 9.086 tones 14.810
Paper carbó, paper d'autocòpia i altres papers per copiar o transferir, clixés per a copiadores i planxes òfset; paper engomat o adhesiu 1723110001 s. e. .. s. e.
Sobres de paper i cartó (impresos o no) 1723123004 2.248 tones 7.951
Sobrecartes, targetes postals sense il·lustrar i targetes per a correspondència amb treballs indicatius per al seu ús, de paper i cartó 1723125009 13 tones 210
Llibres de registre, comptabilitat, comandes o rebuts, de paper i cartó 1723131305 386.318 kg 1.728
Talonaris de notes, comandes o rebuts, blocs de paper de cartes i memoràndums, de paper i cartó 1723131503 1.017.462 kg 5.856
Agendes de paper o cartó 1723131702 1.345.793 kg 4.176
Articles d'oficina o papereria (dietaris, llibres d'adreces, guies de telèfon i quadernets, de paper o cartó), excepte agendes 1723131901 .. .. 857
Quaderns de paper o cartó 1723133003 7.938.636 kg 22.399
Classificadors (excepte de les capses de fitxers i similars), enquadernació de fulls mòbils, carpetes i cobertes per a documents, de paper o cartó 1723135008 582.615 kg 4.333
Formularis en paquets o plegats, de paper o cartó, fins i tot amb paper carbó 1723137004 1.122.522 kg 5.237
Àlbums per a segells o col·leccions, de paper i cartó 1723138002 130.348 kg 1.163
Carpetes de taula, cobertes per a llibres i altres articles d'escriptori, de paper i cartó 1723139000 .. .. 2.217
Altres papers i cartons, dels tipus utilitzats per a escriure o imprimir o altres fins gràfics, impresos, estampats o perforats 1723140008 4.827 tones 14.187
Etiquetes impreses de paper o cartó autoadhesives 1729112004 16.570 tones 150.500
Etiquetes impreses de paper o cartó, excepte les autoadhesives 1729114000 9.575 tones 43.849
Etiquetes no impreses de paper o cartó autoadhesives 1729116005 5.561 tones 28.957
Etiquetes no impreses de paper o cartó, excepte les autoadhesives 1729118001 103 tones 695
Paper de fumar en rotlles d'una amplada no superior als 5 cm o en llibrets o tubs 1729191008 s. e. .. s. e.
Tambors, bobines i suports similars de paper o cartó, per al bobinatge de fils tèxtils 1729192006 s. e. .. s. e.
Tambors, bobines i suports similars de paper o cartó, ncaa 1729193004 20.282 tones 18.109
Paper i cartó filtre tallats a mida 1729195106 s. e. .. s. e.
Paper de diagrama per a aparells registradors, en bobines, fulls o discos 1729195505 s. e. .. s. e.
Articles emmotllats o premsats de pasta de paper 1729195704 s. e. .. s. e.
Altres articles de paper i cartó (per a agricultura, rodals, ventalls, juntes, etc.), excepte els impregnats amb reactius de diagnòstic o laboratori 1729198509 24.266 tones 7.260
Total venda de productes de la branca 2.303.093
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)