Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Diaris i publicacions periòdiques que es publiquin 4 cops per setmana com a mínim, impresos 1811100003 .. .. 21.176
Segells de correspondència sense obliterar, paper timbrat, xecs, bitllets de banc, etc., impresos 1812110000 .. .. 816
Catàlegs comercials, impresos 1812123003 .. .. 112.231
Impresos publicitaris, cartells, programes d'espectacles, propaganda turística, cartes circulars, avisos, etc. 1812125008 .. .. 58.746
Diaris i publicacions periòdiques que es publiquin menys de 4 cops per setmana, impresos 1812130008 .. .. 54.757
Llibres, fullets, prospectes i impresos similars, impresos, en fulls separats 1812140702 .. .. 83.890
Llibres, fullets, prospectes i impresos similars, impresos, excepte en fulls separats 1812141408 .. .. 118.174
Àlbums o llibres d'estampes per a nens i quaderns infantils per dibuixar o acolorir, impresos 1812142100 .. .. 5.493
Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en fascicles), impresos 1812142804 .. .. 342
Mapes, cartes hidrogràfiques i similars, en forma de llibre, impresos 1812143507 .. .. 250
Mapes, cartes hidrogràfiques i similars, impresos, excepte en forma de llibre 1812144201 .. .. 483
Targetes postals impreses, fins i tot les il·lustrades (turístiques, de Nadal, etc.) 1812144903 .. .. 4.683
Targetes postals impreses amb felicitacions o comunicacions personals, fins i tot il·lustracions, adorns o aplicacions, o amb sobres 1812145605 .. .. 2.065
Làmines, gravats i fotografies, impresos 1812146302 .. .. 5.538
Impressió en matèries tèxtils 1812161003 .. .. 53.837
Impressió en materials diferents del paper i del tèxtil (plàstic, vidre, metall, fusta o ceràmica) 1812162001 .. .. 129.817
Calendaris de qualsevol classe, inclosos els calendaris de bloc, impresos 1812191000 .. .. 8.409
Calcomanies impreses 1812193006 s. e. .. s. e.
Altres impresos: entrades d'espectacles, bitllets de transports; impressió de sobres, cartes, etc. 1812199003 .. .. 56.158
Serveis de composició, estereotípia, fotocomposició i fotogravat 1813100009 .. .. 20.985
Elements d'impressió 1813200004 .. .. 62.208
Altres serveis gràfics: serigrafia, litografia, planografia, etc. 1813300000 .. .. 181.556
Serveis d'enquadernació i acabament de llibres i articles similars 1814101005 .. .. 28.331
Enquadernació i acabament de fullets, revistes, catàlegs, impresos publicitaris, prospectes, etc.: plegat, alçat, cosit, encolat, tall i preparació de cobertes 1814103001 .. .. 17.592
Altres serveis d'acabaments de paper i cartó imprès (plegat, gravat en relleu, etc.) 1814105006 .. .. 25.778
Reproducció de discos compactes de so 1820107009 s. e. .. s. e.
Reproducció de discos de vídeo i altres suports de vídeo, excepte cintes magnètiques 1820207004 .. .. 1.485
Reproducció de suports informàtics amb informació per processar dades, excepte de cintes magnètiques i d'àudio o vídeo 1820307000 .. .. 2.302
Total venda de productes de la branca 1.060.480
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn