Refinació petroli, productes bàsics química inorgànica, colorants i pigments

Refinació petroli, productes bàsics química inorgànica, colorants i pigments. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Benzina per a motors (excepte d'aviació), sense plom 1920215091 s. e. .. s. e.
Nafta lleugera (oli lleuger destil·lat que s'utilitza com a matèria primera en la indústria petroquímica) 1920235099 s. e. .. s. e.
Querosè 1920240099 s. e. .. s. e.
Gasoil combustible dièsel per a vehicles de motor 1920265096 s. e. .. s. e.
Gasoil de calefacció (petroli destil·lat que s'utilitza per a calefacció i producció de vapor) 1920267092 s. e. .. s. e.
Fuel primeres matèries per a refineries (gasoil utilitzat com a matèria primera de refineries) 1920283099 s. e. .. s. e.
Fuel, amb un contingut de sofre <= a l'1% 1920285094 s. e. .. s. e.
Fuel, amb un contingut de sofre > a l'1% 1920287090 s. e. .. s. e.
Altres olis i lubrificants amb un contingut >= al 70% en pes d'olis de petroli o minerals bituminosos, excepte olis lubricants usats com a matèria primera de refineries 1920295093 180.083 tones 298.410
Gasos de petroli liquats (GLP), mescla d'hidrocarburs lleugers líquids (propà, butà) per a la producció d'energia o calor (*) 1920312094 s. e. .. s. e.
Vaselina, parafina, ozocerita, altres ceres (de lignit, de torba i altres minerals) i productes similars 1920410093 s. e. .. s. e.
Betum de petroli 1920425091 s. e. .. s. e.
Argó (*) 2011112005 17.528 mil m³ 26.795
Gasos nobles, excepte l'argó (*) 2011113003 s. e. .. s. e.
Hidrogen (*) 2011115008 s. e. .. s. e.
Nitrogen (*) 2011116006 470.685 mil m³ 51.632
Oxigen (*) 2011117004 392.447 mil m³ 45.017
Diòxid de carboni (*) 2011123002 91.649 tones 17.327
Òxids de nitrogen (*) 2011127003 s. e. .. s. e.
Compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics, excepte òxids de nitrogen, diòxids de carboni, silici i sofre i triòxids de sofre i de diarsènic (*) 2011129009 s. e. .. s. e.
Aire líquid; aire comprimit (*) 2011130007 344.612.478 kg 1.890
Òxids i hidròxids de crom, manganès, plom i coure (*) 2012120006 s. e. .. s. e.
Òxids i hidròxids de ferro; terres colorants amb un contingut de Fe2O3 >= al 70% en pes (*) 2012191007 s. e. .. s. e.
Òxids d'antimoni (*) 2012197500 s. e. .. s. e.
Colorants dispersos i preparats a base d'aquests colorants (*) 2012211000 1.595.710 kg 7.484
Colorants àcids i preparats; colorants mordents i preparats a base d'aquests colorants (*) 2012212008 16.300.939 kg 56.419
Colorants bàsics i preparats a base d'aquests colorants (*) 2012213006 911.273 kg 1.811
Colorants directes i preparats a base d'aquests colorants (*) 2012214004 13.929.892 kg 17.446
Matèries colorants orgàniques sintètiques, excepte colorants dispersos, àcids, mordents, bàsics, directes i per a l'avivat fluorescent (*) 2012215001 35.230.440 kg 50.471
Productes orgànics sintètics utilitzats per a l'avivat fluorescent (*) 2012216009 s. e. .. s. e.
Laques colorants i els preparats (*) 2012217007 s. e. .. s. e.
Extrets adobadors d'origen vegetal, tanins i les sals, èters, esters i altres derivats (*) 2012225000 s. e. .. s. e.
Matèries colorants d'origen vegetal o animal (inclosos els extrets tintoris) i preparats, excepte negre animal (*) 2012227006 3.622.498 kg 22.981
Productes adobadors orgànics sintètics (*) 2012233004 s. e. .. s. e.
Productes adobadors inorgànics; preparats adobadors; preparats enzimàtics per al preadobament (*) 2012235009 s. e. .. s. e.
Pigments i preparats a base de diòxid de titani, amb un contingut de diòxid de titani >= al 80% en pes (*) 2012241503 s. e. .. s. e.
Altres pigments i preparats a base de diòxid de titani (*) 2012241901 18.825.507 kg TiO2 41.965
Altres matèries colorants; pigments i preparats a base de matèries colorants inorgàniques o minerals; productes inorgànics dels utilitzats com a luminòfors (*) 2012245008 63.450.622 kg 143.150
Clor (*) 2013211105 147.328 tones 24.421
Iode, fluor i brom (*) 2013211607 s. e. .. s. e.
Sofre sublimat o precipitat; sofre col·loïdal (*) 2013212006 s. e. .. s. e.
Carboni (negres de fum i altres formes de carboni ncaa) (*) 2013213004 s. e. .. s. e.
Halurs i oxihalurs d'elements no metàl·lics, excepte el fòsfor (*) 2013223708 s. e. .. s. e.
Clorur d'hidrogen (àcid clorhídric) (*) 2013241303 27.308 t HCl 3.074
Àcid sulfúric; òleum (*) 2013243404 5.637 t H2SO4 782
Àcid fosfòric i àcid polifosfòric (*) 2013245502 39 t P2O5 118
Òxids de bor, àcids bòrics i altres àcids inorgànics, excepte florur d'hidrogen (*) 2013246004 s. e. .. s. e.
Fluorur d'hidrogen (àcid fluorhídric) (*) 2013247300 s. e. .. s. e.
Diòxid de silici (sílice) (*) 2013247508 s. e. .. s. e.
Hidròxid de sodi sòlid (sosa càustica) (*) 2013252508 s. e. .. s. e.
Hidròxid de sodi en dissolució aquosa (lleixiu de sosa càustica) (*) 2013252707 277.054 t NaOH 95.993
Hidròxid de potassi (potassa càustica) (*) 2013253000 s. e. .. s. e.
Hidròxid i peròxid de magnesi; òxid, hidròxid, peròxid d'estronci i bari (*) 2013256003 s. e. .. s. e.
Hidròxid d'alumini (*) 2013257001 s. e. .. s. e.
Hidrazina i hidroxilamina i les sals inorgàniques (*) 2013258009 s. e. .. s. e.
Fluorurs, fluorosilicats, fluoroaluminats i altres sals complexes de fluor (*) 2013311004 s. e. .. s. e.
Clorurs, excepte d'amoni, de sodi i de potassi (*) 2013313000 25.741 tones 18.245
Oxiclorurs i hidroxiclorurs de coure i altres metalls (*) 2013315005 s. e. .. s. e.
Bromurs i oxibromurs, iodurs i oxiiodurs (*) 2013317001 s. e. .. s. e.
Hipoclorits; hipoclorit de calci comercial; clorits; hipobromits (*) 2013323009 24.814 t Cl 11.348
Clorats i perclorats, (per) bromats i (per) iodats (*) 2013325004 s. e. .. s. e.
Sulfurs; polisulfurs, encara que no tinguin combustió química definida; ditionits i sulfoxiliats (*) 2013411009 s. e. .. s. e.
Sulfits (*) 2013413303 s. e. .. s. e.
Tiosulfats (*) 2013413501 s. e. .. s. e.
Sulfats d'alumini i de bari (*) 2013415107 s. e. .. s. e.
Sulfats, excepte tiosulfats, sulfats d'alumini, de bari, d'amoni i de potassi (*) 2013415705 6.185.859 kg 11.915
Alums (*) 2013417304 s. e. .. s. e.
Peroxosulfats (persulfats) (*) 2013417502 s. e. .. s. e.
Nitrats, excepte el de potassi, amoni i sodi (*) 2013421008 s. e. .. s. e.
Fosfinats (hipofosfits) i fosfonats (fosfits) (*) 2013422006 s. e. .. s. e.
Fosfats de monosodi o de disodi (*) 2013423004 s. e. .. s. e.
Fosfats i polifosfats, excepte l'hidrogenoortofosfat de calci, els fosfats de sodi, disodi i amoni i el trifosfat de sodi (*) 2013428003 s. e. .. s. e.
Carbonats (*) 201343 .. .. 25.130
Carbonat de disodi (sosa comercial) (*) 2013431007 s. e. .. s. e.
Hidrogenocarbonat (bicarbonat) de sodi (*) 2013432005 s. e. .. s. e.
Carbonat de calci (*) 2013434001 s. e. .. s. e.
Altres carbonats ncaa (de potassi, bari, etc. i d'amoni comercial i altres d'amoni, percarbonats, etc.) (*) 2013439000 s. e. .. s. e.
Manganits, manganats, permanganats, molibdats i wolframats (tungstats) 2013511002 s. e. .. s. e.
Cromats (de zinc, plom, etc.) i dicromats (de sodi, potassi, etc.); peroxocromats (groc ultramar, etc.) (*) 2013512506 s. e. .. s. e.
Aluminats (blau cobalt, etc.). Les altres sals dels àcids oxometàl·lics i peroxometàl·lics ncaa 2013517505 s. e. .. s. e.
Nitrat d'argent 2013518305 s. e. .. s. e.
Aigua destil·lada, de conductibilitat o del mateix grau de puresa 2013525002 740.725 tones 5.380
Compostos inorgànics (inclou mescles de gasos per envasar al buit, esterilització d'hospitals, etc.); amalgames, excepte aigua destil·lada, de conductivitat o del mateix grau de puresa, aire líquid i comprimit i amalgames de metalls preciosos 2013529004 4.242 tones 14.334
Cianurs, oxicianurs i cianurs complexos (*) 2013622002 s. e. .. s. e.
Borats i peroxoborats (perborats) (*) 2013623000 s. e. .. s. e.
Silicats i silicats comercials de metalls alcalins (*) 2013624008 s. e. .. s. e.
Altres sals d'àcids inorgànics (fulminats, cianats, tiocianats, etc.), excepte les azides i els silicats dobles o complexos (*) 2013628009 s. e. .. s. e.
Peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada) (*) 2013630005 28 t H2O2 75
Altres sofres, excepte sublimat, precipitat i col·loïdal 2013660002 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 5.116.787
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 19 i les classes 2011 a 2013 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn