Adobs, plaguicides i altres productes agroquímics

Adobs, plaguicides i altres productes agroquímics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Àcid nítric; àcids sulfonítrics (*) 2015105000 50.812 t N 13.251
Amoníac anhidre (*) 2015107502 s. e. .. s. e.
Amoníac en dissolució aquosa (hidròxid d'amoni) (*) 2015107701 3.406 t N 546
Clorur d'amoni (*) 2015203000 s. e. .. s. e.
Nitrits (*) 2015208009 s. e. .. s. e.
Urea amb un contingut de nitrogen <= al 45% en pes del producte anhidre sec (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015318004 s. e. .. s. e.
Mescles de nitrat d'amoni amb carbonat de calci o amb altres matèries inorgàniques sense poder fertilitzant, amb un contingut de nitrogen <= al 28% en pes (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015353001 s. e. .. s. e.
Mescles d'urea amb nitrat d'amoni en dissolució aquosa o amoniacal (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015360006 s. e. .. s. e.
Adobs nitrogenats, minerals o químics (cianamida càlcica, etc.) (envasos > a 10 kg pes brut), excepte urea, sulfat d'amoni, nitrat d'amoni i sals dobles i mescles d'aquests, entre ells o amb altres matèries inorgàniques (*) 2015399004 777 t N 1.744
Adobs fosfatats, minerals o químics (fins i tot escòries de desfosforació) (envasos > a 10 kg pes brut), excepte superfosfats (*) 2015490008 s. e. .. s. e.
Clorur de potassi (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015510009 s. e. .. s. e.
Sulfat de potassi (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015520008 s. e. .. s. e.
Adobs potàssics, minerals o químics (envasos > a 10 kg pes brut), excepte clorur i sulfat de potassi (*) 2015590001 s. e. .. s. e.
Adobs amb nitrogen, fòsfor i potassi (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015710008 44.672 tones 30.828
Dihidrogenoortofosfat d'amoni (fosfat monoamònic) fins i tot mesclat amb el fosfat diamònic (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015730006 s. e. .. s. e.
Adobs que continguin nitrats i fosfats i la resta de fertilitzants amb nitrogen i fòsfor, ncaa (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015740005 s. e. .. s. e.
Superfosfatats potàssics i la resta de fertilitzants que continguin fòsfor i potassi (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015750004 3.794 tones 9.739
Nitrats de potassi (*) 2015760003 s. e. .. s. e.
Adobs en una composició qualsevol (envasos <= a 10 kg pes brut) (*) 2015793004 9.826 tones 25.383
Altres adobs i mescles ncaa (envasos > a 10 kg pes brut) (*) 2015798003 35.397 tones 61.365
Adobs d'origen animal o vegetal (envasos > a 10 kg pes brut), excepte d'ossos (*) 2015800005 115.849 tones 16.940
Insecticides condicionats per a la venda al detall, els preparats i articles en qualsevol presentació, excepte els pesticides perillosos 2020110000 4.763.491 kg act. sub. 29.692
Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de productes hormonals del grup fenoxi, excepte els pesticides perillosos 2020122005 s. e. .. s. e.
Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de triazines (atrazina, simazina, etc.), excepte els pesticides perillosos 2020123003 s. e. .. s. e.
Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de dinitroanilines (trifluralina, etc.), excepte els pesticides perillosos 2020126006 s. e. .. s. e.
Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base d'urees, uracils i sulfonilurees, excepte els pesticides perillosos 2020127004 s. e. .. s. e.
Altres herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació (dalapon, dicamba, etc.) 2020129000 12.899.738 kg act. sub. 17.406
Inhibidors cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, de germinació 2020135007 s. e. .. s. e.
Reguladors cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, del creixement de les plantes 2020137003 1.768.455 kg act. sub. 5.960
Desinfectants cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de sals d'amoni quaternari, excepte els pesticides perillosos 2020143001 286.141 kg act. sub. 1.907
Desinfectants cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de compostos halogenats, excepte els pesticides perillosos 2020145006 1.821.629 kg act. sub. 3.698
Desinfectants cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, excepte a base de sals d'amoni quaternari i compostos halogenats (tret dels pesticides perillosos) 2020149008 13.288.686 kg act. sub. 17.232
Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, inorgànics (sofre, etc.), excepte els pesticides perillosos 2020151500 6.396.637 kg act. sub. 24.952
Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de ditiocarbamats (ziram, etc.), excepte els pesticides perillosos 2020153000 1.714.607 kg act. sub. 3.808
Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de tria i diazols (triadimefon, etc.), excepte els pesticides perillosos 2020156003 7.876.395 kg act. sub. 293.272
Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació (captan, etc.), excepte els inorgànics i els fungicides a base de ditiocarbamats, bencimidazols, tria i diazols i de diazines i morfolines (tret dels pesticides perillosos) 2020159007 18.613.314 kg act. sub. 237.324
Altres insecticides, herbicides, inhibidors i reguladors, desinfectants, fungicides, raticides i altres productes similars (cvd) o els preparats, en qualsevol presentació 2020160005 s. e. .. s. e.
Raticides i altres productes fitosanitaris cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, excepte insecticides, fungicides, herbicides i desinfectants (tret dels pesticides perillosos) 2020198005 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 1.027.864
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 202 i la classe 2015 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn