Plàstic i cautxú sintètic en formes primàries

Plàstic i cautxú sintètic en formes primàries. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Polietilè lineal de densitat < a 0,94, en formes primàries (*) 2016103509 s. e. .. s. e.
Polietilè de densitat < a 0,94, en formes primàries, excepte el lineal (*) 2016103907 569.737 tones 422.986
Polietilè de densitat >= a 0,94, en formes primàries (*) 2016105008 625.550 tones 458.403
Polímers d'etilè, en formes primàries, excepte polietilè i copolímers d'etilè i acetat de vinil (*) 2016109000 s. e. .. s. e.
Poliestirè expansible, en formes primàries (*) 2016203504 s. e. .. s. e.
Poliestirè (excepte l'expansible), en formes primàries (*) 2016203902 s. e. .. s. e.
Copolímers d'estirè-acrilonitril (SAN), en formes primàries (*) 2016205003 s. e. .. s. e.
Copolímers d'acrilonitril-butadiè-estirè (ABS), en formes primàries (*) 2016207009 s. e. .. s. e.
Altres polímers d'estirè en formes primàries, excepte poliestirè, copolímers d'estirè-acrilonitril i copolímers d'acrilonitril-butadiè-estirè (*) 2016209005 17.715 tones 21.616
Policlorur de vinil sense mesclar amb altres substàncies, en formes primàries (*) 2016301008 s. e. .. s. e.
Policlorur de vinil mesclat sense plastificar, en formes primàries (*) 2016302304 s. e. .. s. e.
Policlorur de vinil mesclat plastificat, en formes primàries (*) 2016302502 43.485 tones 48.659
Polímers fluorats, en formes primàries (*) 2016306007 s. e. .. s. e.
Poliacetals, en formes primàries (*) 2016401301 s. e. .. s. e.
Polietilenglicols i altres polièter-alcohols, en formes primàries (*) 2016401509 s. e. .. s. e.
Resines epòxid, en formes primàries (*) 2016403009 1.112 tones 4.292
Policarbonats, en formes primàries (*) 2016404007 s. e. .. s. e.
Resines alcídiques, en formes primàries (*) 2016405004 54.567 tones 88.006
Politereftalat d'etilè (PET), en formes primàries, amb un índex de viscositat >= a 78 ml/g (*) 2016406204 s. e. .. s. e.
Politereftalats d'etilè (PET), en formes primàries, excepte amb un índex de viscositat >= a 78 ml/g (*) 2016406405 s. e. .. s. e.
Polièsters no saturats líquids, en formes primàries, excepte poliacetals, els altres polièters, resines epoxídiques, policarbonats, resines alcídiques i politereftalat d'etilè (*) 2016407000 s. e. .. s. e.
Polièsters, en formes primàries, excepte poliacetals, els altres polièters, resines epoxídiques, policarbonats, resines alcídiques, politereftalat d'etilè i altres polièsters no saturats (*) 2016409006 145.264 tones 267.414
Polipropilè, en formes primàries (*) 2016513001 914.537 tones 1.032.312
Polímers d'acetat de vinil o d'altres èsters de vinil i altres polímers de vinil, en formes primàries (*) 201652 27.417 tones 43.422
Polímers d'acetat de vinil en dispersió aquosa, en formes primàries (*) 2016523000 s. e. .. s. e.
Polímers d'èsters vinílics o altres polímers de vinil, en formes primàries, excepte els d'acetat de vinil (*) 2016527001 s. e. .. s. e.
Polimetacrilat de metil, en formes primàries (*) 2016535004 s. e. .. s. e.
Polímers acrílics, en formes primàries, excepte polimetacrilat de metil (*) 2016539006 39.311 tones 52.743
Poliamides -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, o -6,12, en formes primàries (*) 2016545003 43.605 tones 85.757
Poliamides, en formes primàries, excepte poliamides -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 (*) 2016549005 s. e. .. s. e.
Resines ureiques i resines de tiourea, en formes primàries (*) 2016555002 s. e. .. s. e.
Resines melamíniques, en formes primàries (*) 2016557008 s. e. .. s. e.
Resines amíniques, en formes primàries, excepte resines ureiques, de tiourea i melamíniques (*) 2016563006 s. e. .. s. e.
Resines fenòliques, en formes primàries (*) 2016565001 s. e. .. s. e.
Poliuretans, en formes primàries (*) 2016567007 126.167 tones 323.518
Silicones, en formes primàries (*) 2016570001 14.954 tones 49.254
Cel·lulosa i els derivats químics, en formes primàries (*) 2016594001 s. e. .. s. e.
Cautxús sintètics, excepte el làtex (*) 2017109008 12.056 tones 18.078
Total venda de productes de la branca 4.268.679
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou les classes 2016 i 2017 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)