Saltar al contingut principal

Sabons, detergents, perfums i productes de cosmètica

Sabons, detergents, perfums i productes de cosmètica. Catalunya. 2017 Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Glicerina en brut (amb una puresa < al 95%); aigües i lleixius glicerinosos (*) 2041100007 .. z ..
Agents de superfície orgànics aniònics, excepte el sabó (*) 2041202008 113.802.421 kg 116.646
Agents de superfície orgànics catiònics, excepte el sabó (*) 2041203006 110.358.096 kg 143.620
Agents de superfície orgànics no iònics, excepte el sabó (*) 2041205001 108.556.054 kg 149.356
Agents de superfície orgànics, excepte el sabó i els aniònics, catiònics i no iònics (*) 2041209003 84.033.904 kg 92.787
Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, en barres, excepte detergents 2041312003 .. z ..
Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, en flocs, grànuls o pólvores, excepte detergents 2041315006 .. z ..
Sabó en altres formes, excepte barres, pastilles o formes modelades, paper, buata, feltre i tela sense teixir, impregnats o recoberts de sabó o detergent, flocs, grànuls o pólvores 2041318000 3.884.918 kg 13.415
Preparats tensioactius, amb o sense sabó, cvd (inclou detergents i similars), excepte els utilitzats com a sabó 2041324008 152.984.464 kg 238.690
Preparats per rentar i netejar cvd (inclou detergents i similars), excepte l'amoníac en dissolució aquosa >= al 20% NH3 2041325005 361.607.447 kg 312.720
Preparats tensioactius per rentar i netejar ncvd (inclou detergents i similars), excepte els utilitzats com a sabó 2041326003 36.320.165 kg 38.303
Preparats per rentar i netejar ncvd (inclou detergents i similars), excepte l'amoníac en dissolució aquosa >= al 20% NH3 2041327001 57.017.659 kg 74.892
Preparats per perfumar o desodoritzar locals 2041410002 z z 54.025
Ceres artificials i ceres preparades de polietilenglicol 2041427006 .. z ..
Ceres artificials i ceres preparades, incloses ceres per lacrar, excepte de polietilenglicol 2041428004 1.252.720 kg 3.413
Betums, cremes i preparats similars per al calçat o per al cuir, excepte ceres artificials i ceres preparades 2041433004 842.097 kg 6.644
Encàustics i preparats similars per a conservació de manufactures de fusta 2041435009 237.783 kg 846
Abrillantadors i preparats similars per a carrosseries, excepte ceres artificials i ceres preparades i preparats per enllustrar metalls 2041437005 2.222.998 kg 2.784
Abrillantadors per a metalls 2041438301 24.285 kg 44
Pastes, pólvores i altres preparats per fregar 2041440009 347.875 kg 683
Perfums 2042115003 .. z ..
Aigües de tocador i colònies 2042117009 131.226 hectolitres 335.895
Preparats per al maquillatge dels llavis 2042125002 z z 15.930
Preparats per al maquillatge dels ulls 2042127008 z z 20.294
Preparats per a manicures o pedicures 2042130002 z z 30.738
Pólvores, ja siguin compactades o no, per a ús cosmètic o de tocador 2042140001 z z 4.671
Altres preparats de bellesa, maquillatge i per a la cura de la pell 2042150000 z z 274.117
Xampús 2042163003 z z 98.428
Preparats per a l'ondulació o desarrissada de permanents 2042165008 z z 4.894
Laques per al cabell 2042167004 z z 20.087
Preparats capil·lars, excepte els xampús, laques i preparats per a permanents 2042170008 z z 137.476
Dentifricis 2042185006 z z 68.185
Altres preparats per a la higiene bucal o dental, inclosos el fil dental, les pólvores i les cremes per a l'adherència dental 2042189008 z z 56.739
Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, de tocador (inclou els medicinals i gels de bany) 2042191500 72.709.938 kg 90.917
Productes i preparats tensioactius orgànics per a la neteja de la pell, amb o sense sabó, cvd 2042193000 2.264.543 kg 7.635
Locions, cremes i altres preparats per a l'afaitada o per abans o després de l'afaitada, excepte el sabó d'afaitar en blocs 2042194504 z z 24.166
Desodorants corporals i antitranspirants 2042196003 z z 23.485
Sals perfumades i altres preparats per al bany 2042197507 .. z ..
Altres preparats de perfumeria, cosmètica o tocador ncaa 2042199007 z z 35.035
Total venda de productes de la branca 2.499.986
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
z Dada no procedent.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)