Altres productes químics i fibres artificials i sintètiques

Altres productes químics i fibres artificials i sintètiques. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Explosius preparats, excepte pólvores 2051115004 s. e. .. s. e.
Articles per a focs artificials 2051130003 156.015 kg 5.486
Coets de senyals i altres articles de pirotècnia, excepte articles per a focs artificials 2051140002 s. e. .. s. e.
Coles de caseïna 2052102000 s. e. .. s. e.
Coles a base de midó, fècules o dextrina 2052106001 s. e. .. s. e.
Altres coles i adhesius ncaa 2052108007 56.908 tones 102.560
Olis essencials, excepte sintètics 2053102008 3.085.655 kg 51.860
Resinoides, excepte sintètics 2053103006 s. e. .. s. e.
Dissolucions concentrades d'olis essencials en greixos, aigües destil·lades, etc., excepte sintètics 2053105001 s. e. .. s. e.
Mescles de substàncies odoríferes, utilitzades en la indústria alimentària o de begudes, excepte sintètics 2053107503 12.713.230 kg 98.763
Mescles de substàncies odoríferes, excepte olis sintètics i mescles de substàncies odoríferes utilitzades en la indústria alimentària o de begudes 2053107901 22.965.273 kg 214.699
Emulsions sensibles per a usos fotogràfics (fins i tot tòner per a impressores), excepte vernissos, coles i adhesius 2059120007 s. e. .. s. e.
Greixos i olis animals o vegetals modificats químicament, ncaa 2059200004 18.192.607 kg 22.443
Tinta, excepte les d'impremta 2059300000 s. e. .. s. e.
Preparats lubrificants per a matèries tèxtils, cuirs, pelleteria i altres, amb < del 70% en pes d'oli de petroli o minerals bituminosos 2059415509 12.349 tones 16.791
Preparacions lubricants, amb < del 70% en pes d'olis de petroli o minerals bituminosos com a component bàsic, amb olis de petroli o minerals bituminosos, excepte amb contingut de carboni d'origen biològic 2059415804 42.590 tones 86.330
Preparacions lubricants, amb < del 70% en pes d'olis de petroli o minerals bituminosos com a component bàsic, amb olis de petroli o minerals bituminosos, amb contingut de carboni d'origen biològic = > al 25% i biodegradables = > al 60% (*) 2059415907 10.131.739 kg 12.176
Preparats lubrificants per a matèries tèxtils, cuirs, pelleteria i altres sense oli de petroli o minerals bituminosos 2059417505 540 tones 1.181
Altres preparats lubrificants, ncaa, sense oli de petroli o minerals bituminosos 2059417903 2.607 tones 6.927
Additius per a olis lubrificants 2059427008 s. e. .. s. e.
Altres additius, excepte additius per a olis lubrificants, ncaa 2059429004 2.720 tones 7.331
Líquids per a frens hidràulics i altres transmissions hidràuliques sense olis de petroli ni minerals bituminosos o amb < del 70% en pes d'aquests olis 2059433006 12.145 tones 21.291
Preparats anticongelants i líquids preparats per descongelar 2059435001 30.462 tones 20.304
Peptones i els derivats, altres matèries proteiques i els derivats, ncaa, pólvores de pells 2059510007 s. e. .. s. e.
Reactius compostos de diagnosi o laboratori ncaa, inclòs el paper impregnat o cobert amb reactius, excepte els reactius farmacèutics 2059521004 4.202.076 kg 218.121
Pastes per modelar, ceres dentals i compostos d'impressió dental, altres preparats per a ús odontològic a base de guix (fins i tot les pastes per modelar d'ús lúdic infantil) 2059523000 s. e. .. s. e.
Medis de cultiu preparats per al desenvolupament de microorganismes 2059527001 s. e. .. s. e.
Aprestos i productes d'acabament, i productes similars a base de matèries amilàcies, utilitzats en la indústria tèxtil, paper, cuir i similars 2059555002 s. e. .. s. e.
Productes d'acabament per a la indústria tèxtil, excepte a base de matèries amilàcies (inclou suavitzants domèstics) 2059557008 94.909 tones 73.303
Aprestos i productes d'acabament, etc., utilitzats en la indústria del paper, excepte a base de matèries amilàcies 2059558006 s. e. .. s. e.
Aprestos i productes d'acabament, acceleradors de tintura i altres productes i preparats, ncaa 2059559004 56.028 tones 83.639
Preparats decapatge metalls; acceleradors vulcanització; plastificants per a cautxú o matèries plàstiques; preparats catalitzadors; mescles alquibenzolens i alquinaftalens 205956 .. .. 27.821
Preparat per al decapatge dels metalls, soldar, recobrir o omplir elèctrodes 2059562008 s. e. .. s. e.
Plastificants compostos per a cautxú o per a matèries plàstiques ncaa 2059564004 s. e. .. s. e.
Preparats antioxidants i altres estabilitzants per a cautxú o per a matèries plàstiques 2059565001 s. e. .. s. e.
Iniciadors i acceleradors de reacció i preparats catalitzadors, ncaa 2059566009 s. e. .. s. e.
Preparats aglutinants per a motlles o per a nuclis de fosa 2059572007 s. e. .. s. e.
Additius preparats per a ciment, morters o formigons 2059575000 3.260 tones 2.377
Biofuel (biocombustibles substitutius del dièsel) i les mescles, sense olis de petroli o de minerals bituminosos o amb un contingut inferior al 70% en pes 2059580000 s. e. .. s. e.
Preparats desincrustants i similars 2059594001 8.001.346 kg 6.413
Preparats per a galvanoplàstia 2059595306 s. e. .. s. e.
Mescla de mono-, di- i triestearats d'àcids grassos de glicerina 2059595703 s. e. .. s. e.
Productes i preparats per a usos farmacèutics i quirúrgics 2059596304 556.116 kg 6.408
Preparats ignífugs, hidròfugs i altres, utilitzats per a la protecció en la construcció 2059596701 1.437 tones 4.762
Altres preparats químics ncaa 2059599403 94.204 tones 93.837
Gelatines i els seus derivats, excepte les coles de peix, d'ossos i altres coles d'origen animal i coles de caseïna 2059608004 s. e. .. s. e.
Filats sintètics continus texturats de títol <= a 50 tex per fil senzill i altres filatures senzilles de fibres sintètiques contínues de niló o altres poliamides, ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir 2060131002 6.909 tones 33.124
Filats texturats i altres filats senzills de fibres sintètiques contínues de polièster (inclou monofilaments de <67 decitex), ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir 2060133008 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 1.496.558
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn