Productes farmacèutics

Productes farmacèutics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Àcids salicílics, àcids o-acetilsalicílics, amb les sals i els èsters (*) 211010 804.250 kg 6.430
Àcids salicílics amb les sals (*) 2110103003 s. e. .. s. e.
Àcids o-acetilsalicílics, amb les sals i els èsters (*) 2110105008 s. e. .. s. e.
Altres èsters dels àcids salicílics amb les sals (*) 2110107004 s. e. .. s. e.
Lisina, amb els èsters i les sals (*) 2110201002 s. e. .. s. e.
Àcid glutàmic amb les sals (*) 2110202000 s. e. .. s. e.
Sals i hidròxids d'amoni quaternari, lecitines i altres fosfoaminolípids encara que no siguin de constitució química definida (colina, les sals i similars) (*) 2110204006 13.568.105 kg 72.080
Amides acícliques (inclosos els carbamats acíclics) amb els derivats i les sals (*) 2110206001 s. e. .. s. e.
Amides cícliques (inclosos els carbamats) amb els derivats i les sals, ncaa, excepte les ureïnes (*) 2110207009 3.872 kg 1.736
Lactones (excepte fenolftaleïna, àcid 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxicarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H- benzo[de]isocromen-1-il]-6-octadeciloxi-2-naftoic, 3'-Clor-6'-ciclohexilaminoespiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanteno]-3-ona, 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilespirol[isobenzofuran-1(3H),9'-xantenol]-3-ona, 6-Docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3- oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-carboxilat de metil i gamma-butirolactona i compostos inorgànics o orgànics de mercuri (*) 2110311901 s. e. .. s. e.
Compostos heterocíclics amb un cicle pirazole (fins i tot hidrogenats sense condensar) ncaa (*) 2110313003 s. e. .. s. e.
Hidantoïna i els derivats (*) 2110314001 s. e. .. s. e.
Compostos heterocíclics amb un cicle pirimidina o piperazina; àcids nucleics amb les sals, ncaa (*) 2110315902 356.858 kg 43.376
Compostos heterocíclics amb un cicle triazina sense condensar, excepte la melamina (*) 2110317004 s. e. .. s. e.
Sulfonamides (*) 2110320008 35.266 kg 7.680
Provitamines i vitamines naturals o reproduïdes per síntesi (inclou els concentrats naturals), amb els derivats i les mescles 2110510007 .. .. 24.451
Hormones, prostaglandines, tromboxans i leucotriens, naturals o reproduïts per síntesi, amb els derivats i similars estructurals 2110520006 13.124.730 grams 21.909
Heteròsids i alcaloides vegetals, naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats 2110530005 .. .. 26.068
Antibiòtics (*) 2110540004 6.744.629 kg 205.981
Extrets de glàndules i d'altres òrgans o de les secrecions 2110602007 s. e. .. s. e.
Glàndules i altres òrgans dessecats: heparina i altres substàncies humanes o animals per a usos profilàctics, ncaa 2110604003 s. e. .. s. e.
Medicaments que contenen penicil·lines, estreptomicines o els derivats, ncvd 2120113001 s. e. .. s. e.
Medicaments que contenen altres antibiòtics, ncvd 2120115006 .. .. 24.707
Medicaments que contenen penicil·lines, estreptomicines o els derivats, dosificats, cvd 2120116004 .. .. 29.012
Medicaments que contenen altres antibiòtics, cvd 2120118000 .. .. 154.019
Medicaments que contenen altres hormones, sense antibiòtics ni insulina, per a usos terapèutics o profilàctics, ncvd 2120125005 s. e. .. s. e.
Medicaments que contenen altres hormones, sense antibiòtics ni insulina, cvd 2120127001 .. .. 68.530
Medicaments que contenen alcaloides o els derivats, sense hormones ni antibiòtics, ncvd 2120131003 s. e. .. s. e.
Medicaments que contenen altres productes, sense hormones ni antibiòtics, per a usos terapèutics o profilàctics, ncvd i ncaa 2120132001 .. .. 158.463
Medicaments que contenen alcaloides o els derivats, sense hormones ni antibiòtics, cvd 2120134007 .. .. 23.563
Medicaments que contenen vitamines, provitamines, derivats o mescles d'aquests productes, sense antibiòtics ni hormones, per a usos terapèutics o profilàctics, dosificats, cvd 2120136002 .. .. 58.291
Medicaments constituïts per productes mesclats o sense mesclar, sense hormones ni antibiòtics, cvd i ncaa 2120138008 .. .. 1.996.225
Antisèrums (sèrums amb anticossos), altres productes immunològics per a la regulació de processos immunològics i altres components de la sang 2120212504 s. e. .. s. e.
Vacunes per a la medicina veterinària 2120216009 s. e. .. s. e.
Reactius per a la determinació dels grups o dels factors sanguinis 2120232006 s. e. .. s. e.
Preparats opacificants per a exàmens radiològics i reactius de diagnosi concebuts per usar en els pacients 2120234002 s. e. .. s. e.
Apòsits i articles similars amb una capa adhesiva, impregnats o recoberts de substàncies farmacèutiques o simplement cvd 2120242005 .. .. 88.365
Catguts estèrils 2120243003 s. e. .. s. e.
Buates, gases, benes i articles similars impregnades o recobertes de substàncies farmacèutiques o simplement cvd 2120244001 .. .. 14.629
Total venda de productes de la branca 3.708.501
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)