Pedra ornamental i per a construcció i altres productes minerals no metàl·lics

Pedra ornamental i per a construcció i altres productes minerals no metàl·lics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Pedra de talla o de construcció treballada i les manufactures, de marbre, travertí i alabastre, excepte rajoles, cubs i articles similars de superfície màxima < a 7 cm², llambordes, vorades i llosetes per a pavimentació 2370110003 41.059 tones 19.162
Llambordes, vorades i lloses per a pavimentació, de pedra natural, excepte la pissarra 2370121000 9.281 tones 3.711
Rajoles, cubs i articles similars de pedra natural, de forma rectangular, la màxima superfície dels quals entra en un quadrat de costat < a 7 cm; grànuls, graveta i pols de pedra natural acolorits artificialment, per a mosaics 2370123006 244 tones 346
Granit tallat, serrat, superfície llisa o treballat d'una altra manera 2370126009 12.528 tones 8.935
Pedra de talla o de construcció treballada i les manufactures, excepte granit o pissarra, rajoles, cubs i articles similars, la superfície màxima dels quals entra en un quadrat de costat < a 7 cm 2370127007 13.044 tones 9.909
Pissarra natural treballada i manufactures de pissarra natural o aglomerada 2370128005 325 tones 234
Moles i pedres d'esmolar, sense armadura, per moldre, triturar o desfibrar 2391111007 s. e. .. s. e.
Moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, de diamant natural o sintètic aglomerat, excepte moles i pedres d'esmolar per moldre, triturar o desfibrar 2391112005 28 tones 3.220
Moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, d'abrasius artificials amb aglomerant de resina sintètica o artificial reforçada, excepte moles i pedres d'esmolar per moldre, triturar o desfibrar 2391113003 556 tones 1.806
Moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, d'abrasius artificials amb aglomerant de resina sintètica o artificial sense reforçar, excepte moles i pedres d'esmolar per moldre, triturar o desfibrar 2391114001 s. e. .. s. e.
Moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, d'abrasius artificials amb aglomerant de ceràmica o de silicats, excepte moles i pedres d'esmolar per moldre, triturar o desfibrar 2391115008 s. e. .. s. e.
Altres moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, de pedres naturals i pedres d'esmolar o polir a mà 2391119000 s. e. .. s. e.
Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de teixits de matèria tèxtil 2391123002 s. e. .. s. e.
Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de paper o cartó 2391125007 s. e. .. s. e.
Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport d'altres matèries, excepte amb suport únicament de teixits de calada o únicament de paper o cartó 2391129009 s. e. .. s. e.
Productes bituminosos o similars, en rotlles 2399125506 s. e. .. s. e.
Altres productes bituminosos o similars, excepte en rotlles 2399129002 s. e. .. s. e.
Mescles bituminoses a base d'asfalt natural, betum natural, betum petroli, quitrà mineral o brea quitrà mineral (massilles bituminoses, emulsions asfàltiques i cut-backs) 2399131008 671.973 tones 26.354
Grafit artificial, col·loïdal o semicol·loïdal i les preparacions 2399140009 s. e. .. s. e.
Altres productes minerals no metàl·lics ncaa (*) 239919 58.730.597 kg 30.984
Vermiculita dilatada, argila dilatada, escuma d'escòria i productes similars, fins i tot mesclades entre sí 2399192000 s. e. .. s. e.
Mescles i manufactures de matèries minerals per a aïllament tèrmic o acústic 2399193008 s. e. .. s. e.
Manufactures de grafit o altres carbons per a usos diferents dels elèctrics 2399197009 s. e. .. s. e.
Manufactures de pedra o altres substàncies minerals ncaa 2399199005 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 140.761
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn