Productes bàsics, tubs, canonades i similars, de ferro i acer

Productes bàsics, tubs, canonades i similars, de ferro i acer. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Ferroaliatges, excepte ferromanganès, ferrosilici, ferrosilicomanganès, ferrocrom i ferromolibdè 2410129004 s. e. .. s. e.
Lingots de ferralla de ferro o acer, excepte els productes la composició química dels quals respongui a la definició de ferro colat, fosa especular o ferroaliatges 2410142007 s. e. .. s. e.
Lingots i formes primàries: productes plans intermedis d'acer no aliat fabricats en forns elèctrics 2410211016 s. e. .. s. e.
Xapes, bandes i fleixos, laminats en fred, sense revestir, d'amplada >= a 600 mm, d'acer no aliat, excepte d'acer inoxidable 2410411008 s. e. .. s. e.
Xapes i bandes amples, laminades en fred, d'amplada >= a 600 mm, d'acer inoxidable 2410420009 s. e. .. s. e.
Llauna i altres xapes i bandes estanyades (inclòs l'acer cromat electrolíticament) d'acer no aliat, d'amplada >= a 600 mm 2410511001 s. e. .. s. e.
Fil laminat d'acer no aliat, amb nervadures o altres deformacions produïdes en el laminat 2410611004 s. e. .. s. e.
Fil laminat d'acer no aliat, del tipus utilitzat per a armadures de formigó amb nervadures perfilades en fred 2410613000 s. e. .. s. e.
Fil laminat d'acer no aliat, excepte amb nervadures, de fàcil mecanització, del tipus utilitzat per a armadures de formigó i del tipus utilitzat com a reforç de pneumàtics 2410619007 s. e. .. s. e.
Rodones per a formigó, laminades en calent, d'acer no aliat, excepte d'acer inoxidable i d'acer ràpid 2410621003 s. e. .. s. e.
Barres rodones laminades en calent, d'acer inoxidable 2410641001 s. e. .. s. e.
Barres laminades en calent d'acer aliat ràpid, excepte d'acer inoxidable 2410661009 s. e. .. s. e.
Barres laminades en calent d'acer aliat, excepte d'acer inoxidable, d'acer ràpid, d'acer al silicomanganès, per a eines, per a rodaments i buides per a perforació 2410665000 s. e. .. s. e.
Perfils laminats en calent d'acer no aliat, en U d'altura >= a 80 mm 2410711000 s. e. .. s. e.
Perfils laminats en calent d'acer no aliat, en I d'altura >= a 80 mm 2410712008 s. e. .. s. e.
Perfils laminats en calent d'acer no aliat, en H d'altura >= a 80 mm 2410713006 s. e. .. s. e.
Altres perfils laminats, perfilats o extrudits en calent d'acer no aliat, excepte els perfils en U, en I o en H d'altura >= a 80 mm 2410714004 s. e. .. s. e.
Altres tubs d'acer inoxidable de secció circular, sense soldadura, excepte els utilitzats en oleoductes i gasoductes i els d'entubament, de producció i de perforació per a l'extracció de petroli i gas 2420131009 231 tones 1.068
Tubs d'acer de secció circular, sense soldadura, de precisió, trefilats o laminats en fred, excepte els d'acer inoxidable 2420133005 s. e. .. s. e.
Tubs d'acer de secció circular, sense soldadura, perfilats o laminats en fred, excepte dels d'acer inoxidable i dels de precisió 2420135000 1.589 tones 3.917
Altres tubs d'acer de secció circular, sense soldadura, acabats en calent, excepte els d'acer inoxidable 2420137006 s. e. .. s. e.
Tubs d'acer de secció no circular i perfils buits, sense soldadura 2420140000 s. e. .. s. e.
Tubs d'acer soldats de secció circular i diàmetre exterior > a 406,4 mm, excepte els utilitzats en oleoductes i per a l'extracció de petroli o gas 2420230006 s. e. .. s. e.
Altres tubs d'acer inoxidable soldats de diàmetre <= a 406,4 mm, de secció circular, excepte per a oleoductes, gasoductes i per a l'extracció de petroli o gas 2420331000 4.048 tones 13.433
Altres tubs de precisió d'acer soldats de diàmetre <= a 406,4 mm, de secció circular, excepte els d'acer inoxidable 2420334004 s. e. .. s. e.
Altres tubs d'acer obtinguts i soldats en calent o en fred de diàmetre <= a 406,4 mm, de secció circular, excepte els d'acer inoxidable 2420337007 s. e. .. s. e.
Tubs d'acer de diàmetre <= a 406,4 mm, de secció circular i amb vores aproximades, reblades o tancades de forma similar 2420350000 s. e. .. s. e.
Brides d'acer no emmotllat per a tubs 2420401008 275 tones 4.651
Colzes, corbes, acoblaments, maneguets i altres accessoris, d'acer no emmotllat per a tubs roscats 2420403004 510 tones 4.892
Colzes, corbes, acoblaments, maneguets i altres accessoris, d'acer no emmotllat per a tubs soldats 2420405009 551 tones 13.961
Colzes i corbes, d'acer no emmotllat, per a soldadura a topar 2420407303 s. e. .. s. e.
Altres accessoris, d'acer no emmotllat, per a soldadura a topar 2420407501 s. e. .. s. e.
Barres i plaques d'acer no aliat de fàcil mecanització obtingudes en fred (*) 2431101009 s. e. .. s. e.
Barres de ferro o acer no aliats, simplement obtingudes o acabades en fred (per exemple, per estirat en fred), amb un contingut de carboni > = a 0,25% en pes, excepte les barres d'acer de fàcil mecanització (*) 2431105000 s. e. .. s. e.
Perfils d'acer no aliat obtinguts en fred, excepte les xapes perfilades (*) 2431106008 s. e. .. s. e.
Barres i plaques obtingudes en fred d'acer ràpid i al silicomanganès (*) 2431201004 s. e. .. s. e.
Barres d'acer aliat, simplement obtingudes o acabades en fred (per exemple, per estirat en fred), excepte d'acer inoxidable, d'acer ràpid, d'acer al silicomanganès, d'acer aliat per a rodaments i d'acer per a eines (*) 2431204008 s. e. .. s. e.
Barres, platines i perfils obtinguts en fred d'acer inoxidable (*) 2431300002 s. e. .. s. e.
Perfils en fred d'acer no aliat per conformació amb plegat, a partir de productes plans no recoberts 2433111004 s. e. .. s. e.
Perfils en fred d'acer no aliat per conformació amb plegat, a partir de productes plans zincats (galvanitzats) 2433113000 80.756 tones 69.492
Perfils en fred d'acer inoxidable per conformació amb plegat, a partir de productes plans 2433120005 129 tones 688
Xapes perfilades en fred d'acer no aliat 2433200002 s. e. .. s. e.
Panells múltiples constituïts per 2 paràmetres de xapa amb nervadures i una ànima aïllant, excepte construccions prefabricades 2433300008 65.763 tones 129.080
Filferro d'acer no aliats, amb un contingut de carboni < al 0,25% en pes, inclòs el filferro doblegat, excepte el filferro trenat, el filferro de pua per a tanques, el filferro doble, el filferro de dent de serra i el filferro elèctric aïllat 2434113008 s. e. .. s. e.
Filferro d'acer no aliats, amb un contingut de carboni >= al 0,25% i < al 0,6% en pes 2434115003 s. e. .. s. e.
Filferro d'acer inoxidable, excepte el filferro inoxidable estèril extrafí per sutures quirúrgiques 2434120003 s. e. .. s. e.
Filferro d'acer aliat, excepte el filferro trenat, el filferro de pua per tanques, el filferro doble, el filferro de dent de serra, el filferro elèctric aïllat i el d'acer inoxidable 2434130002 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 1.492.723
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn