Metalls preciosos i altres metalls no ferris; fosa de metalls

Metalls preciosos i altres metalls no ferris; fosa de metalls. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Argent (inclòs el daurat i platinat), semillavorat (*) 2441105009 s. e. .. s. e.
Or (inclòs el platinat) semillavorat per a ús no monetari (*) 2441205004 s. e. .. s. e.
Alumini en brut aliat, excepte en pols o partícules (*) 2442115409 s. e. .. s. e.
Pólvores i partícules d'alumini, excepte pólvores o partícules preparades per a ús com a colorants, pintures i similars (*) 2442210002 s. e. .. s. e.
Barres i perfils d'alumini sense aliar, excepte els preparats per a ús en estructures (*) 2442223005 6.215 tones 14.076
Barres, perfils i perfils buits d'alumini aliat, excepte els preparats per a ús en estructures (*) 2442225000 31.435 tones 84.655
Filferro d'alumini sense aliar, excepte filferros i cables elèctrics aïllats, cordills i cordams reforçats amb filferro d'alumini, filferro trenat i cables (*) 2442233004 s. e. .. s. e.
Filferro d'alumini aliat, excepte filferros i cables elèctrics aïllats, cordills i cordams reforçats amb filferro d'alumini, filferro trenat i cables (*) 2442235009 s. e. .. s. e.
Fulls i tires primes d'alumini (fins i tot impreses o amb suport de paper, cartó, plàstic o similars) d'un gruix <= a 0,2 mm, excepte els suports (*) 2442250008 s. e. .. s. e.
Tubs d'alumini sense aliar, excepte perfils buits, accessoris de tubs, tubs flexibles, tubs preparats per a ús en estructures, peces de maquinària o de vehicles o similars (*) 2442263001 s. e. .. s. e.
Tubs d'alumini aliats, excepte perfils buits, accessoris de tubs, tubs flexibles, tubs preparats per a ús en estructures, peces de maquinària o de vehicles o similars (*) 2442265006 s. e. .. s. e.
Accessoris de canonada d'alumini (ràcords, colzes o maneguets), excepte accessoris amb tapes, taps i vàlvules, suports de tubs, perns, femelles i abraçadores (*) 2442267002 s. e. .. s. e.
Zinc en brut aliat, excepte en pólvores o escates (*) 2443125003 s. e. .. s. e.
Aliatges de coure en brut (excepte productes sinteritzats laminats, extrudits o forjats); cuproaliatges normalitzats (fins i tot les que no es prestin a la deformació), excepte el fosfur de coure (cuprofòsfor) amb contingut > al 15% en pes de fòsfor (*) 2444137006 s. e. .. s. e.
Pólvores i partícules de coure, excepte coure de cementació, pólvores i partícules utilitzades en la preparació de pintures, per exemple de color bronzejat o daurat (compostos químics), i granalla de coure refinat (*) 2444210008 s. e. .. s. e.
Barres, varetes, perfils i perfils buits de coure i aliatge de coure, excepte barres i varetes obtingudes per fosa o sinterització i filferro de coure enrotllat (*) 2444220007 s. e. .. s. e.
Filferro de coure refinat, de secció transversal > a 6 mm i d'aliatges de coure (*) 2444233000 166.113 tones 903.340
Filferro de coure refinat, de secció transversal <= a 6 mm, però > a 0,5 mm, excepte cordills o cordes amb reforç de filferro, filferro trenat i cables (*) 2444235005 s. e. .. s. e.
Filferro de coure refinat, de secció transversal <= a 0,5 mm, excepte cordills o cordes amb reforç de filferro, filferro trenat i cables (*) 2444237001 s. e. .. s. e.
Tubs i canonades de coure (*) 2444263007 s. e. .. s. e.
Accessoris de canonada de coure i aliatge de coure, inclosos ràcords, colzes o maneguets, peces en T i juntes, excepte perns i femelles per acoblar o fixar tubs i accessoris amb tapes, taps o vàlvules (*) 2444265002 2.232 tones 29.586
Fosa de ferro mal·leable per a components per a altres usos 2451119009 s. e. .. s. e.
Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a components de vehicles automòbils, tractors, bicicletes i altres vehicles terrestres 2451121005 s. e. .. s. e.
Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a arbres de transmissió, cigonyals, arbres de lleves, bieles, caixes de coixinets sense rodaments i coixinets, excepte per a caixes de coixinets amb rodaments de boles o rodets 2451122003 s. e. .. s. e.
Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics 2451124009 s. e. .. s. e.
Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a components per a màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol 2451125006 s. e. .. s. e.
Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a components per a peces de locomotores o material rodant i per a usos diferents de vehicles terrestres, caixes de coixinets, coixinets, motors d'èmbol, transmissions, politges, embragatges i maquinària 2451129008 30.745 tones 35.128
Fosa de ferro no dúctil per a components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores o material rodant i vehicles de la indústria de construcció 2451131004 s. e. .. s. e.
Fosa de ferro no dúctil per a arbres de transmissió, cigonyals, arbres de lleves, bieles, caixes de coixinets sense rodaments i coixinets, excepte per a caixes de coixinets amb rodaments de boles o rodets 2451132002 s. e. .. s. e.
Fosa de ferro no dúctil per a components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics 2451134008 s. e. .. s. e.
Fosa de ferro no dúctil per a components per a màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol 2451135005 1.697 tones 4.425
Fosa de ferro no dúctil per a components per a peces de locomotores o material rodant i per a usos diferents de vehicles terrestres, caixes de coixinets, coixinets, motors d'èmbol, transmissions, politges, embragatges i maquinària 2451139007 7.676 tones 14.269
Tubs i perfils buits de ferro de fosa, excepte els conformats com a peces identificables d'articles, per exemple elements de radiadors de calefacció central i peces de maquinària (*) 2451200004 s. e. .. s. e.
Accessoris de canonades de ferro de fosa no mal·leable (*) 2451303004 s. e. .. s. e.
Accessoris de canonades de ferro de fosa mal·leable (*) 2451305009 s. e. .. s. e.
Serveis de fosa d'acer 245210 5.177 tones 24.976
Fosa d'acer per a components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores o material rodant i vehicles de la indústria de construcció 2452101005 s. e. .. s. e.
Fosa d'acer per a altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics 2452104009 s. e. .. s. e.
Fosa d'acer per a components per a màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol, turboreactors, turbopropulsors o altres turbines de gas, equips d'elevació o manipulació i màquines o vehicles de la indústria de la construcció 2452105006 s. e. .. s. e.
Fosa d'acer per a peces de locomotores o material rodant i per a usos diferents de vehicles terrestres, caixes de coixinets, coixinets, motors d'èmbol, transmissions, politges, embragatges i maquinària 2452109008 s. e. .. s. e.
Fosa de metalls lleugers (d'alumini, magnesi i els aliatges) per a components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores o material rodant i vehicles de la indústria de construcció 2453101003 31.227 tones 138.303
Fosa de metalls lleugers (d'alumini, magnesi i els aliatges) per a altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics 2453104007 s. e. .. s. e.
Fosa de metalls lleugers (d'alumini, magnesi i els aliatges) per a components per a màquines i aparells mecànics 2453105004 1.129 tones 9.216
Fosa de metalls lleugers (d'alumini, magnesi i els aliatges) per a components per a altres usos 2453109006 2.451 tones 21.797
Fosa d'altres metalls no fèrrics (coure, plom, zinc, estany i altres i els aliatges) per a components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres 2454101001 1.043 tones 6.891
Fosa d'altres metalls no fèrrics (coure, plom, zinc, estany i altres i els aliatges) per a components d'altres màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol 2454105002 s. e. .. s. e.
Fosa d'altres metalls no fèrrics (coure, plom, zinc, estany, altres i els aliatges) per a components per a altres usos 2454109004 445 tones 3.491
Total venda de productes de la branca 1.934.745
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 245 i les classes 2441 a 2445 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn