Saltar al contingut principal

Elements metàl·lics per a la construcció; grans dipòsits i generadors de vapor

Elements metàl·lics per a la construcció; grans dipòsits i generadors de vapor. Catalunya. 2017 Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Instal·lació in situ d'estructures de metall de producció pròpia 2511000994 z z 124.027
Construccions prefabricades de ferro i acer 2511103000 z z 130.246
Construccions prefabricades d'alumini 2511105005 z z 24.313
Ponts i components de ponts de fosa de ferro i acer 2511210000 .. z ..
Torres i castellets de fosa de ferro i acer 2511220009 .. z ..
Material de bastimentada, encofrat o apuntalament, de fosa de ferro o acer, fins i tot castellets de pou de mina i superestructures, bigues d'encofrat extensibles, bastides tubulars i equips similars 2511231006 87.587 tones 58.942
Altres construccions, únicament o principalment de xapa 2511235007 7.942 tones 17.590
Preses, comportes, tancaments de rescloses, desembarcados, molls fixos i altres construccions marítimes i fluvials, de ferro o acer, construccions i components de construccions de ferro o acer 2511235503 329.248 tones 329.769
Altres construccions i components de construccions, d'alumini 2511237003 3.128 tones 13.167
Portes, finestres i els marcs, bastiments i llindars, de fosa de ferro i acer 2512103008 269.709 unitats 82.677
Portes, finestres i els marcs, bastiments i llindars, d'alumini 2512105003 1.870.422 unitats 203.097
Radiadors per a calefacció central, no elèctrics i els components, de fosa de ferro o d'acer 2521110004 .. z ..
Calderes per a calefacció central per a produir aigua calenta i vapor a baixa pressió, sigui quina sigui la font d'alimentació (inclou elèctriques) 2521120003 .. z ..
Components de calderes per a calefacció central 2521130002 .. z ..
Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars de ferro o acer, per a gasos, de capacitat > a 300 litres, excepte per a gasos comprimits o liquats i amb dispositius mecànics o tèrmics 2529111005 4.777 tones 27.245
Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars de ferro o acer, per a líquids amb revestiment interior o calorífug, de capacitat > a 300 litres, excepte amb dispositius mecànics o tèrmics 2529112003 106 tones 1.678
Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars de ferro o acer, per a líquids, de capacitat > a 300 litres, excepte amb dispositius mecànics o tèrmics o amb revestiment interior o calorífug 2529113001 10.378 tones 51.089
Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars de ferro o acer, per a sòlids, de capacitat > a 300 litres, excepte amb dispositius mecànics o tèrmics 2529115006 3.733 tones 11.878
Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars d'alumini per a qualsevol matèria (excepte gasos comprimits o liquats), de capacitat > a 300 litres, excepte amb dispositius mecànics o tèrmics 2529117002 .. z ..
Recipients de metall per a gasos comprimits o liquats 2529120006 .. z ..
Calderes aquotubulars, excepte les de calefacció central d'aigua calenta capaces de produir vapor a baixa pressió 2530111003 553 unitats 30.092
Calderes de vapor (fins i tot les calderes mixtes), excepte les de calefacció central d'aigua calenta capaces de produir vapor a baixa pressió i les aquotubulars 2530115004 741 unitats 15.429
Calderes d'aigua sobreescalfada, excepte les de calefacció central d'aigua calenta capaces de produir vapor a baixa pressió 2530117000 .. z ..
Aparells auxiliars per a calderes de vapor i per a calefacció central (economitzadors, reescalfadors, escombres per a xemeneies, etc.) 2530123008 390 tones 2.633
Condensadors per a màquines de vapor 2530125003 .. z ..
Components de calderes generadores de vapor d'aigua i de calderes d'aigua sobreescalfada 2530133007 z z 10.610
Components d'aparells auxiliars per a calderes i condensadors 2530135002 z z 107
Total venda de productes de la branca 1.174.164
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 251 a 253 de la CCAE-2009.
z Dada no procedent.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)