Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia i tractament de metalls

Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia i tractament de metalls. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Serveis de talla de metalls (planxes, fleixos, perfils, barres, etc.) 2550000992 .. .. 266.679
Forja lliure de ferro i d'acer: per a manufactures i components de màquines, aparells, instruments i vehicles 2550113428 .. .. 71.271
Forja lliure de metalls no ferrosos: per a peces metàl·liques per a màquines i aparells, excepte motors d'èmbol, turboreactors, turbopropulsors, turbines de gas, equips d'elevació o manipulació i màquines o vehicles de la indústria de la construcció 2550113702 .. .. 13.904
Components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres (extrusió d'acer en fred) 2550115109 s. e. .. s. e.
Altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics (extrusió d'acer en fred) 2550115300 s. e. .. s. e.
Components d'altres màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol (extrusió d'acer en fred) 2550115405 s. e. .. s. e.
Altres components i accessoris de màquines i aparells elèctrics, aparells d'enregistrament i reproducció de so i aparells d'enregistrament i reproducció d'imatge i so en televisió (extrusió d'acer en fred) 2550115601 s. e. .. s. e.
Manufactures de ferro i acer i components de vehicles per a vies fèrries o per a la navegació aèria i d'instruments de precisió (extrusió d'acer en fred) 2550115707 s. e. .. s. e.
Components de màquines, aparells, instruments i vehicles, de metalls no fèrrics extrusionats en fred 2550115803 s. e. .. s. e.
Components d'acer estampat (i forjat amb precisió) per a vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores i material rodant (embotició d'acer) 2550121000 .. .. 638.795
Components d'acer estampat (i forjat amb precisió) per a arbres de transmissió, arbres de lleves, cigonyals, bieles, caixes de coixinets i coixinets, excepte per a caixes de coixinets sense rodaments de boles o rodets (embotició d'acer) 2550122008 s. e. .. s. e.
Altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics (embotició d'acer) 2550123006 s. e. .. s. e.
Components de màquines i aparells per a l'agricultura, la indústria forestal o l'horticultura (embotició d'acer) 2550124004 s. e. .. s. e.
Components de màquines i aparells d'elevació (embotició d'acer) 2550125001 s. e. .. s. e.
Components de màquines i aparells d'explanació, anivellació, compactació i similars (embotició d'acer) 2550126009 .. .. 1.872
Components per a les altres màquines i aparells mecànics (embotició d'acer), excepte motors d'èmbol, turboreactors, turbines de gas, equips d'elevació o manipulació i màquines de la indústria de la construcció 2550127007 .. .. 44.034
Manufactures ferro o acer i components per a locomotores o material rodant, aeronaus, vehicles espacials, màquines i equips elèctrics i aparells d'òptica, fotografia o cinematografia, de mesura, control o precisió (embotició acer) 2550128005 .. .. 13.826
Components de les màquines, aparells, instruments i vehicles (embotició de metalls no fèrrics) 2550129003 .. .. 164.006
Components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres (conformació de xapes d'acer) 2550131009 .. .. 150.585
Altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics (conformació de xapes d'acer) 2550132007 s. e. .. s. e.
Components d'altres màquines i aparells mecànics (conformació de xapes d'acer) 2550133005 .. .. 70.540
Components d'altres màquines i aparells elèctrics, aparells d'enregistrament i reproducció de so i aparells d'enregistrament i reproducció d'imatge i so en televisió (conformació de xapes d'acer) 2550134003 .. .. 11.604
Articles d'ús domèstic, components de mobles i components de vehicles i aparells per a vies fèrries (conformació de xapes de metalls no fèrrics) 2550135000 .. .. 8.180
Articles d'ús domèstic, components de màquines, aparells, mobles i vehicles, ncaa (conformació de xapes de metalls no fèrrics) 2550137006 .. .. 5.223
Productes de la metal·lúrgia de pols d'acer 2550202005 .. .. 150.656
Components de manufactures metal·lúrgiques de pols de metalls no fèrrics 2550208002 .. .. 32.429
Serveis de revestiment metàl·lic de metalls per immersió en metalls fosos (galvanitzat o estanyat) 2561113004 .. .. 40.074
Serveis de revestiment metàl·lic de metalls per projecció tèrmica 2561115009 .. .. 5.350
Serveis de revestiment metàl·lic de zinc per galvanitzat electrolític i procediments químics 2561117005 .. .. 208.414
Serveis de revestiments metàl·lics de metalls (níquel, coure, crom, metalls preciosos, etc.) (excepte de zinc) per electròlisi i procediments químics 2561119001 .. .. 59.000
Plastificació de metalls 2561123003 .. .. 4.183
Altres serveis de revestiment (fosfatació, etc.) 2561125008 .. .. 5.849
Serveis de tractament tèrmics, excepte de revestiment metàl·lic i de la plastificació 2561210005 .. .. 17.727
Pintura i envernissament de metalls 2561223008 .. .. 94.179
Anodització de metalls 2561225003 .. .. 30.128
Recobriment al buit (CVD/PVD) de metalls 2561227009 s. e. .. s. e.
Altres serveis de tractaments de superfícies de metalls ncaa 2561229005 .. .. 188.478
Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a aixetes, vàlvules i òrgans similars 2562100106 .. .. 25.143
Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a maquinària i aparells mecànics 2562100307 .. .. 215.803
Serveis de tornejament de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte per a vies fèrries 2562100505 .. .. 176.029
Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a aeronaus, naus espacials i satèl·lits 2562100704 .. .. 5.402
Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a maquinària i equips elèctrics i electrònics, gravadores i reproductors de so o imatge i so televisat 2562100903 .. .. 13.412
Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a instruments i aparells de precisió, comprovació, de mesura, òptics, fotogràfics i cinematogràfics 2562101104 .. .. 13.824
Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a articles de metall, per a vehicles i aparells per a vies fèrries 2562101305 .. .. 17.471
Serveis d'altres peces metàl·liques, excepte tornejades 2562200004 .. .. 178.953
Total venda de productes de la branca 2.986.264
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 255 i 256 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn