Maquinària d'ús general, excepte màquines eina elèctriques portàtils

Maquinària d'ús general, excepte màquines eina elèctriques portàtils. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la propulsió de vaixells de potència <= a 200 kW 2811131103 s. e. .. s. e.
Turbines de vapor 2811216002 s. e. .. s. e.
Components de turbines de vapor d'aigua i altres turbines de vapor 2811310001 s. e. .. s. e.
Components de turbines de gas, excepte els turboreactors o turbopropulsors 2811330009 s. e. .. s. e.
Components de motors d'explosió i encesa per guspira, excepte de motors d'aviació 2811410006 .. .. 90.222
Components de motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), excepte de motors d'aviació 2811420005 .. .. 56.734
Motors hidràulics amb moviment rectilini (èmbol): cilindres hidràulics 2812113002 s. e. .. s. e.
Motors rotatius hidràulics i pneumàtics 2812120007 s. e. .. s. e.
Bombes hidràuliques d'èmbol (bombes oleohidràuliques) 2812132002 s. e. .. s. e.
Bombes hidràuliques d'engranatges (bombes oleohidràuliques) 2812135005 s. e. .. s. e.
Vàlvules reductores de pressió combinades amb filtres o untadors 2812142001 s. e. .. s. e.
Vàlvules per controlar transmissions oleohidràuliques 2812145004 1.328.547 kg 17.991
Vàlvules per controlar transmissions pneumàtiques 2812148008 s. e. .. s. e.
Bombes volumètriques alternatives (conjunts hidràulics) 2812153008 s. e. .. s. e.
Bombes volumètriques rotatives (conjunts hidràulics) 2812158007 s. e. .. s. e.
Sistemes hidràulics accionats amb cilindres 2812163007 12.398 unitats 4.254
Accessoris, components i peces d'equips de transmissió d'energia mitjançant fluids 2812200013 .. .. 59.960
Accessoris, components i peces de motors hidràulics 2812200022 .. .. 9.419
Bombes amb dispositiu mesurador o projectades per portar-lo, per a distribució de carburants o lubrificants, de les que s'utilitzen a les gasolineres, estacions de servei o garatges 2813110502 s. e. .. s. e.
Bombes per a distribució de líquids amb dispositiu mesurador o projectades per portar-lo, excepte per a carburants o lubrificants, de les que s'utilitzen a les gasolineres, estacions de servei o garatges 2813112508 s. e. .. s. e.
Bombes manuals per a líquids, excepte les bombes amb dispositiu mesurador incorporat o concebudes per portar-lo 2813114504 s. e. .. s. e.
Bombes per a formigó 2813118505 s. e. .. s. e.
Bombes volumètriques alternatives per a líquids (bombes dosificadores) 2813122001 9.099 unitats 4.831
Bombes volumètriques alternatives per a líquids, d'èmbol (bombes en línia o d'èmbol bus) 2813125004 s. e. .. s. e.
Bombes volumètriques alternatives per a líquids, de membrana 2813128008 s. e. .. s. e.
Bombes volumètriques rotatives d'engranatges 2813132000 1.347 unitats 1.686
Bombes volumètriques rotatives de cargol helicoïdal 2813136001 s. e. .. s. e.
Bombes volumètriques rotatives, incloses les peristàltiques, lobulars i de cargol excèntric, excepte les hidràuliques, d'engranatges, de paletes conduïdes i de cargol helicoïdal 2813138007 2.909 unitats 5.394
Bombes de drenatge i d'aigües residuals, amb motor submergible, monocel·lulars i centrífugues 2813141309 s. e. .. s. e.
Bombes centrífugues amb motor submergible, multicel·lulars 2813141507 34.019 unitats 5.391
Bombes centrífugues amb canonades d'impulsió de diàmetre > a 15 mm, impulsores de rodets acanalats i bombes de canal lateral 2813143007 975 unitats 202
Bombes centrífugues amb canonades d'impulsió de diàmetre > a 15 mm, monoblocs monocel·lulars de flux senzill, d'acoblament directe 2813145109 1.216 unitats 2.359
Bombes centrífugues amb canonades d'impulsió de diàmetre > a 15 mm, multicel·lulars, fins i tot autoalimentades 2813146000 s. e. .. s. e.
Bombes centrífugues, monocel·lulars, helicocentrífugues (semiaxial) o d'hèlix (axial) 2813147105 283.423 unitats 30.970
Bombes centrífugues, multicel·lulars, helicocentrífugues (semiaxial) o d'hèlix (axial) 2813147504 3.328 unitats 870
Altres bombes per a líquids i elevadors de líquids 2813148006 6.715 unitats 4.672
Bombes de buit de pistó rotatiu, de paletes, moleculars i bombes Roots, de difusió, criostàtiques i d'absorció 2813217006 s. e. .. s. e.
Bombes de buit dels tipus utilitzats exclusivament o principalment per a la fabricació de semiconductors o dispositius de visualització de pantalla plana; bombes de buit d'anell líquid 2813219002 39.685 unitats 3.698
Bombes d'aire, de mà o de pedal 2813220000 s. e. .. s. e.
Compressors per a equips frigorífics 2813230009 s. e. .. s. e.
Compressors volumètrics alternatius per a una sobrepressió <= a 15 bar, amb un cabal per hora <= a 60 m³ 2813263000 s. e. .. s. e.
Compressors volumètrics rotatius d'un sol eix 2813273009 s. e. .. s. e.
Compressors volumètrics rotatius de més d'un eix, de cargol 2813275302 s. e. .. s. e.
Bombes d'aire i campanes de ventilació o reciclatge amb ventilador incorporat, fins i tot amb filtre, el costat horitzontal més gran de les quals és superior a 120 cm, excepte bombes de buit, compressors i bombes d'aire accionades a mà o a pedal 2813280004 s. e. .. s. e.
Components de bombes i d'elevadors per a líquids 2813310007 .. .. 43.232
Components de bombes d'aire i altres gasos, ventiladors, campanes extractores i de ventiladors domèstics i similars 2813320006 .. .. 11.443
Vàlvules reductores de pressió, de fosa o acer, excepte les combinades amb filtres o untadors 2814112000 s. e. .. s. e.
Vàlvules de retenció per a canonades, calderes, cisternes, cubetes i similars 2814116001 35.233 kg 657
Vàlvules d'alleugeriment o de seguretat per a canonades, calderes, dipòsits, cubetes i recipients similars 2814118007 351.330 kg 6.168
Mescladors i reguladors d'aigua calenta, d'aixetes per a sanitaris 2814123305 1.868.042 kg 34.137
Altres articles per a aixetes de sanitaris 2814123503 3.603.093 kg 35.048
Aixetes per a radiadors de calefacció central, claus termostàtiques 2814125300 s. e. .. s. e.
Vàlvules de regulació de temperatura, excepte claus termostàtiques per a radiadors de calefacció central 2814131308 6.928 kg 939
Altres vàlvules de regulació 2814131506 35.326 kg 1.264
Altres claus, aixetes i vàlvules de pas directe, de fosa 2814133304 s. e. .. s. e.
Altres claus, aixetes i vàlvules de pas directe, d'acer 2814133502 s. e. .. s. e.
Altres claus, aixetes i vàlvules de pas directe, excepte de fosa o d'acer 2814133701 s. e. .. s. e.
Vàlvules d'assentament de fosa 2814135309 s. e. .. s. e.
Vàlvules d'assentament d'acer 2814135507 s. e. .. s. e.
Vàlvules d'assentament, excepte de fosa o d'acer 2814135706 s. e. .. s. e.
Vàlvules amb obturador esfèric, cònic o cilíndric 2814137305 4.039.002 kg 55.563
Vàlvules de papallona 2814137503 s. e. .. s. e.
Vàlvules de membrana 2814137702 s. e. .. s. e.
Altres vàlvules 2814138005 4.057.323 kg 76.075
Components d'aixetes i vàlvules, i articles similars 2814200000 .. .. 29.957
Rodaments de boles 2815103006 10.883 kg 255
Rodaments de rodets cònics, fins i tot els acoblats de cons i rodets cònics 2815105309 s. e. .. s. e.
Rodaments d'agulles 2815107007 s. e. .. s. e.
Rodaments de rodets, fins i tot els combinats, excepte els cònics, en forma de bota o d'agulles 2815109003 s. e. .. s. e.
Cadenes de rodets de fosa, ferro o acer, per a bicicletes i motocicletes 2815213000 s. e. .. s. e.
Cadenes de baules articulades, de fosa, ferro o acer, excepte de rodets 2815217001 s. e. .. s. e.
Caixes de coixinets amb els rodaments de boles o rodets 2815233008 s. e. .. s. e.
Engranatges per a equip fix i cilíndrics 2815243209 890.426 kg 13.519
Engranatges cònics i cilindrocònics 2815243305 s. e. .. s. e.
Engranatges de cargols sense fi 2815243400 s. e. .. s. e.
Engranatges, excepte para equip fix i cilíndrics, cònics i cilindrocònics i de cargols sense fi 2815244005 268.133 kg 3.108
Reductors, multiplicadors i variadors de velocitat, excepte els engranatges i les rodes de fricció 2815245002 280.617 kg 5.612
Òrgans de transmissió, excepte els engranatges i les rodes de fricció, les clavegueres filetejades de boles o de rodets, caixes del canvi i altres variadors de velocitat 2815247504 675.754 kg 3.627
Volants i politges, inclosos els bossells 2815250002 s. e. .. s. e.
Embragatges i òrgans d'acoblament (incloses les juntes d'articulació) 2815260001 s. e. .. s. e.
Components de cadenes de baules articulades, de fosa, ferro o acer 2815320001 s. e. .. s. e.
Components de caixes de coixinets per a rodaments de qualsevol classe 2815393008 s. e. .. s. e.
Cremadors de combustibles líquids 2821113003 s. e. .. s. e.
Cremadors de combustibles sòlids o de gas, inclosos els mixtos 2821115008 766 unitats 8.103
Forns per a torrefacció, fusió o altres tractaments tèrmics dels minerals o dels metalls, no elèctrics 2821123002 s. e. .. s. e.
Altres forns no elèctrics industrials o de laboratori, inclosos els incineradors 2821127003 221.248 kg 3.529
Forns industrials o de laboratori d'escalfament per resistència, excepte de pa, de pastisseria o de galeteria 2821135103 442.083 kg 4.676
Forns que treballen per inducció, elèctrics 2821135304 s. e. .. s. e.
Forns elèctrics industrials o de laboratori (per al tractament tèrmic de matèries per inducció o per pèrdues dielèctriques i de raigs infrarojos), excepte d'escalfament per inducció i resistència 2821135409 s. e. .. s. e.
Components de cremadors i fogars automàtics 2821143000 s. e. .. s. e.
Components de forns industrials o de laboratori, inclosos els incineradors, excepte els forns elèctrics 2821145005 .. .. 1.326
Components de forns elèctrics industrials o de laboratori, per inducció o dielèctrics, o d'equips d'escalfament 2821147001 s. e. .. s. e.
Polispastos amb motor elèctric, excepte els destinats a aixecar vehicles 2822113001 s. e. .. s. e.
Polispastos sense motor elèctric, excepte els destinats a aixecar vehicles 2822117002 s. e. .. s. e.
Torns i cabrestants, excepte els destinats a aixecar vehicles 2822120006 s. e. .. s. e.
Gats elevadors hidràulics per a vehicles, excepte els utilitzats en els garatges 2822135004 s. e. .. s. e.
Gats elevadors per a vehicles, excepte fixos, hidràulics o dels utilitzats en els garatges 2822137000 s. e. .. s. e.
Ponts rodants amb suport fix 2822142000 s. e. .. s. e.
Altres ponts rodants, grues de pòrtic i carretons pont 2822143504 s. e. .. s. e.
Grues de torre, pòrtics d'elevació i grues de pedestal 2822144006 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells elevadors, autopropulsats projectats per muntar-los sobre rails en obres, pedreres i llocs similars 2822145003 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells, de descàrrega o manipulació, projectats per muntar-los en un vehicle de carretera 2822146001 702 unitats 16.025
Altres màquines i aparells, de descàrrega o manipulació ncaa, per a grues, excepte grues flotants de ferrocarril i camions grua 2822147009 263 unitats 15.700
Carretons apiladors i altres tipus de carretons de manipulació amb un dispositiu d'elevació incorporat, excepte els autopropulsats 2822155002 s. e. .. s. e.
Ascensors i muntacàrregues, elèctrics 2822163006 4.743 unitats 16.080
Ascensors i muntacàrregues, excepte els elèctrics 2822165001 3.692 unitats 15.665
Escales mecàniques i passadissos mòbils 2822167007 340 unitats 49.038
Aparells elevadors o transportadors pneumàtics 2822174003 820 unitats 3.307
Aparells elevadors o transportadors, d'acció contínua, per a mercaderies, de banda o corretja 2822177006 3.730 unitats 48.428
Transportadors de rodets per a mercaderies o materials, excepte els elevadors o transportadors pneumàtics, els destinats a ús subterrani, els de cullera i els de banda o corretja 2822179300 1.838 unitats 24.571
Altres aparells elevadors o transportadors, d'acció contínua, per a mercaderies 2822179508 7.485 unitats 36.116
Altres carregadors (vagonetes, empenyedors de vagonetes, basculadors o voltejadors de vagonetes i similars) 2822184002 2.129 unitats 14.055
Carregadors especialment dissenyats per a explotacions agrícoles 2822185009 s. e. .. s. e.
Components de maquinària d'elevació i manipulació, excepte d'ascensors, muntacàrregues o escales mecàniques 2822193003 .. .. 33.081
Components d'ascensors, muntacàrregues o escales mecàniques 2822195008 .. .. 130.059
Components de carretons automòbils, sense dispositiu d'elevació 2822197004 s. e. .. s. e.
Màquines per a tractament o processament de textos, calculadores electròniques i màquines de butxaca enregistradores, reproductores i visualitzadores de dades amb funcions de càlcul; màquines de comptabilitat, de franquejar, d'expedir bitllets i màquines similars amb dispositiu de càlcul incorporat; caixes enregistradores 2823100006 s. e. .. s. e.
Màquines d'oficina (impressores, faxos, fotocopiadores, termocopiadores, mimeògrafs, distribuïdors automàtics de bitllets de banc, màquines de classificar, comptar, encartutxar monedes i similars) 2823211008 s. e. .. s. e.
Components i accessoris de màquines i equips d'oficina (calculadores, fotocopiadores i impressores, etc., excepte òfset) 2823221007 s. e. .. s. e.
Intercanviadors de calor 2825113004 299.411 unitats 33.551
Condicionadors d'aire per encastar o per a finestres, formant un únic cos o del tipus de sistema d'elements separats ("split-system") 2825122005 s. e. .. s. e.
Condicionadors d'aire dels utilitzats en vehicles automòbils per als ocupants 2825124001 s. e. .. s. e.
Condicionadors d'aire amb equip de refrigeració, excepte els utilitzats en vehicles de motor i els que formen un sol cos o amb elements separats ("split-system") 2825125008 s. e. .. s. e.
Condicionadors d'aire sense equip de refrigeració, unitats centrals de condicionament d'aire, unitats i terminals VAV i ventiloconvectors 2825127004 8.672 unitats 8.177
Mobles vitrina i mobles mostrador frigorífic per a productes congelats 2825133300 s. e. .. s. e.
Altres mobles vitrina i mobles mostrador frigorífic, excepte per a productes congelats 2825133508 2.554 unitats 6.550
Altres mobles frigorífics, excepte domèstics 2825136005 79 unitats 173
Bombes de calor, excepte màquines i aparells de condicionament d'aire 2825138001 s. e. .. s. e.
Altres materials, màquines i aparells per a la producció de fred 2825139009 1.055.493 unitats 197.590
Aparells per filtrar o depurar l'aire, excepte filtres d'absorció per a motors d'explosió 2825141005 605.715 unitats 16.264
Maquinària i aparells per filtrar o purificar gasos diferents de l'aire, excepte els que utilitzen un procés catalític i els separadors d'isòtops (fins i tot cabines de protecció per a pintar) 2825143001 186 unitats 6.935
Maquinària i aparells per filtrar o purificar gasos amb carcassa d'acer inoxidable i orificis per als tubs d'entrada i de sortida d'un diàmetre interior <= a 1,3 cm (exclosos els filtres d'entrada d'aire per a motors d'encesa per guspira o compressió) 2825145006 s. e. .. s. e.
Ventiladors dels tipus utilitzats, exclusivament o principalment, per refredar microprocessadors, aparells de telecomunicació o màquines automàtiques per al tractament o processament de dades i les seves unitats 2825201004 s. e. .. s. e.
Ventiladors axials amb motor elèctric incorporat de potència <= a 125 W, excepte de taula, peu, finestra, sostre o teulada 2825203000 184.952 unitats 34.606
Ventiladors centrífugs amb motor elèctric incorporat de potència <= a 125 W, excepte de taula, peu, finestra, sostre o teulada 2825205005 98.639 unitats 29.510
Ventiladors, excepte de taula, peu, finestra, sostre o teulada, amb motor elèctric incorporat de potència <= a 125 W, axials i centrífugs 2825207001 167.303 unitats 27.356
Components de condicionadors d'aire, fins i tot els condensadors, dispositius d'absorció, evaporadors i generadors 2825301000 .. .. 64.013
Mobles projectats per incorporar maquinària de refrigeració o congelació, fins i tot els evaporadors i les unitats completes de refrigeració (industrials i domèstics) 2825303006 s. e. .. s. e.
Evaporadors i condensadors d'equips de refrigeració o congelació, excepte els aparells d'ús domèstic 2825305001 1.704.530 unitats 59.943
Components de mobles frigorífics, de bombes de calor i de maquinària de refrigeració per a ús domèstic, excepte els mobles destinats a incorporar-los un equip de producció de fred 2825307007 .. .. 34.197
Components d'aparells, encara que s'escalfin elèctricament, per al tractament de matèries mitjançant operacions que impliquin un canvi de temperatura 2825308005 .. .. 4.934
Generadors de gas pobre (gas d'aire) o de gas d'aigua; generadors d'acetilè, i gasos similars; aparells de destil·lació o de rectificació 2829110002 s. e. .. s. e.
Aparells per filtrar o depurar l'aigua 2829123005 179.948 unitats 50.898
Aparells per separar sòlids i líquids o per depurar líquids diferents de les begudes, excepte centrifugadores, assecadores centrífugues i filtres d'oli o de gasolina per a motors d'explosió 2829127006 s. e. .. s. e.
Aparells per filtrar oli i gasolina per a motors d'explosió 2829133004 s. e. .. s. e.
Filtres d'entrada d'aire per a motors d'explosió 2829135009 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per netejar o assecar ampolles i altres recipients 2829212003 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per omplir, tancar, capsular o etiquetar ampolles, caixes, sacs i altres recipients; màquines i aparells per gasificar begudes 2829215006 1.734 unitats 79.125
Màquines i aparells per empaquetar o envasar mercaderies ncaa, excepte per omplir, tancar, capsular o etiquetar ampolles, caixes, sacs i altres recipients 2829218000 3.844 unitats 257.805
Pistoles aerogràfiques i aparells similars 2829222002 s. e. .. s. e.
Màquines o aparells de raig de vapor o de sorra i aparells de raig similars, excepte extintors, aerògrafs i similars 2829223000 612 unitats 1.772
Aparells mecànics per projectar, dispersar o polvoritzar ncaa (trens de rentat de cotxes i similars), excepte d'ús agrícola 2829224008 252.275.199 unitats 39.183
Juntes metal·loplàstiques, juntes mecàniques d'estanquitat i assortiment de juntes de diferent composició 2829230005 s. e. .. s. e.
Bàscules de pesada contínua sobre transportadors 2829313007 s. e. .. s. e.
Bàscules de pesada constant i bàscules i balances ensacadores o dosificadores 2829318006 152 unitats 15.834
Balances domèstiques per a persones, inclosos els pesabebès, excepte amb precisió de pes < a 5 cg 2829320002 s. e. .. s. e.
Instruments i aparells de pesar (seleccionadores ponderals automàtiques i controladores ponderals amb capacitat <= a 5.000 kg, aparells de pesar i etiquetar, bàscules pont, balances de botiga i altres aparells de pesar, excepte balances per a persones, bàscules de pesada contínua sobre transportadors, bàscules de pesada constant i balances amb una precisió <= a 5 cg) 2829394007 22.048 unitats 7.809
Centrifugadores, excepte les desnatadores, assecadores de roba i centrifugadores de laboratori 2829410008 s. e. .. s. e.
Calandres i altres màquines laminadores, excepte per a metall o vidre 2829420007 s. e. .. s. e.
Màquines automàtiques per a la venda de productes, amb equip d'escalfament o refrigeració incorporats 2829433000 s. e. .. s. e.
Altres màquines automàtiques per a la venda de productes, incloses les màquines per canviar moneda, excepte amb equip d'escalfament o refrigeració 2829435005 s. e. .. s. e.
Rentavaixelles industrials 2829500002 s. e. .. s. e.
Aparells i dispositius de refredament mitjançant el retorn d'aigua, en els quals l'intercanvi tèrmic no es faci a través d'una paret 2829603009 s. e. .. s. e.
Altres aparells i dispositius per a tractament de matèries mitjançant operacions que impliquin un canvi de temperatura 2829609006 4.721 unitats 3.058
Bufadors manuals per a soldadura forta o tova, excepte elèctrics, de làser o altres feixos de llum, fotons o electrons, d'ultrasons, d'impulsos magnètics o de raig de plasma 2829702007 s. e. .. s. e.
Maquinària i aparells per a soldadura forta o tova o tremp superficial, excepte bufadors manuals i màquines i aparells elèctrics 2829709002 s. e. .. s. e.
Components d'aparells per filtrar o depurar líquids o gasos, excepte de centrifugadores i d'assecadores centrífugues 2829825004 .. .. 63.393
Altres components de calandres i laminadores ncaa, excepte cilindres i per a metall o vidre 2829831508 s. e. .. s. e.
Peses per a tota classe de balances, components d'aparells o instruments de pesar, excepte per balances d'una precisió <= a 5 cg 2829832000 s. e. .. s. e.
Components d'extintors, pistoles aerogràfiques i altres aparells per polvoritzar, projectar o dispersar 2829834006 .. .. 3.573
Components de màquines per a la venda de productes, incloses les màquines per canviar monedes 2829835003 s. e. .. s. e.
Components i peces soltes de màquines i equips no elèctrics, ncaa 2829840003 .. .. 29.116
Components de rentavaixelles, industrials i domèstics 2829851000 s. e. .. s. e.
Components de màquines per empaquetar o embalar 2829852008 .. .. 42.128
Total venda de productes de la branca 2.697.701
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 281 i les classes 2821 a 2823, 2825 i 2829 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn