Màquines eina

Màquines eina. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Serres electromecàniques de cadena: trossejadores 2824112307 s. e. .. s. e.
Serres electromecàniques circulars 2824112505 s. e. .. s. e.
Serres electromecàniques, com ara, serres de vaivé, excepte serres de trepar i circulars 2824112704 s. e. .. s. e.
Esmoladores angulars i raspalls amb motor elèctric incorporat i d'ús manual, que funcionin connectats a la xarxa 2824115002 s. e. .. s. e.
Altres eines electromecàniques d'ús manual que funcionin amb font d'energia exterior 2824118502 s. e. .. s. e.
Altres màquines eina pneumàtiques, hidràuliques o amb motor incorporat no elèctric, d'ús manual, excepte serres de cadena 2824128005 s. e. .. s. e.
Components i accessoris per a màquines eina pneumàtiques 2824225006 s. e. .. s. e.
Màquines eina per treballar qualsevol material per arrencada del mateix mitjançant ultrasons, excepte per fabricar dispositius semiconductors o circuits integrats 2841113001 s. e. .. s. e.
Màquines per tallar per raig d'aigua 2841116004 s. e. .. s. e.
Màquines de llocs fixos per treballar metalls 2841125005 s. e. .. s. e.
Torns per arrencada de metall, horitzontals, sense control digital 2841214004 s. e. .. s. e.
Fresadores per a metalls, sense control digital, excepte escariadoras 2841227006 s. e. .. s. e.
Màquines de roscar metalls (filetejar, etc.), excepte trepants 2841228004 s. e. .. s. e.
Màquines de desbarbar, esmolar, rectificar, brunyir, polir o fer altres operacions d'acabat, per a metalls o cermet, mitjançant moles, abrasius o productes per polir, excepte per tallar o acabar engranatges 2841230000 334 unitats 9.259
Brotxadores per treballar metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets 2841241007 s. e. .. s. e.
Màquines de polir o acabar engranatges per treballar metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets, excepte màquines de planejar, llimar, mortasar o brotxar 2841243003 s. e. .. s. e.
Màquines eina per enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar metalls 284131 117 unitats 14.490
Màquines d'enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar productes plans de metall, de control digital, incloses les premses 2841312004 s. e. .. s. e.
Altres màquines d'enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar metalls, de control digital, fins i tot les premses, excepte per a productes plans 2841314000 s. e. .. s. e.
Altres màquines d'enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar metalls, sense control digital, fins i tot les premses, excepte per a productes plans 2841318001 s. e. .. s. e.
Màquines per cisallar el metall, sense control digital (incloses les premses), excepte les combinades de cisallar i punxar i les utilitzades per cisallar productes plans 2841326101 s. e. .. s. e.
Altres màquines per punxonar o entallar el metall, sense control digital, fins i tot les premses i les màquines combinades de cisallar i punxar 2841328000 s. e. .. s. e.
Màquines eina ncaa per forjar o estampar i martells pilons; premses hidràuliques i premses per treballar els metalls 284133 309 unitats 5.156
Altres màquines eina per forjar o estampar i martells per treballar el metall, sense control digital, fins i tot les premses 2841332002 s. e. .. s. e.
Premses hidràuliques per treballar el metall 2841335005 s. e. .. s. e.
Altres màquines per treballar filferros sense arrencada de matèria, excepte bancs d'estirar i laminadores de rosques 2841345004 s. e. .. s. e.
Altres màquines eina per treballar metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o "cermets", sense arrencada de matèria, excepte les rebladores 2841347107 126 unitats 20.494
Components i accessoris de màquines eina per tallar el metall, excepte portaeines i capçals de roscar d'obertura automàtica, portapeces, capçals divisors i altres dispositius auxiliars de màquines eina 2841403008 s. e. .. s. e.
Components i accessoris de màquines eina per conformar el metall, excepte portaeines i capçals de roscar d'obertura automàtica, portapeces, capçals divisors i altres dispositius auxiliars de màquines eina 2841405003 .. .. 14.331
Màquines d'esmolar o polir per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, el fibrociment i altres materials minerals similars, o per treballar el vidre en fred 2849115009 s. e. .. s. e.
Altres màquines per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, el fibrociment i altres materials minerals similars, o per treballar el vidre en fred, excepte de serrar, d'esmolar o polir 2849117005 237.228 unitats 23.202
Màquines que fan diferents operacions de mecanització sense canviar d'estri sense col·locació manual entre cada operació, per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars 2849122005 s. e. .. s. e.
Centres de mecanització per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic rígid o les matèries dures similars 2849124001 s. e. .. s. e.
Premses per fabricar panells d'aglomerat o de fibra de fusta o altra matèria llenyosa; màquines per treballar la fusta o el suro, amb una funció pròpia 2849128707 103 unitats 3.057
Màquines eina (incloses les de clavar, grapar, encolar o encaixar d'una altra manera) per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic rígid o les matèries dures similars, excepte les màquines que realitzin diferents operacions de mecanització sense canviar d'estri entre les operacions esmentades sense col·locació manual de peça entre cada operació i centres de mecanització 2849129000 2.567 unitats 53.282
Màquines (incloses les premses) per cisallar el metall, de control digital, excepte les combinades de cisallar i punxar 2849134000 s. e. .. s. e.
Portaeines i capçals de roscar retractables automàticament per a màquines eina 284921 64.258 kg 8.268
Mandrins, pinces i maneguets per a màquines eina i eines manuals 2849211003 s. e. .. s. e.
Portaeines per a torns, excepte mandrins, pinces i maneguets 2849213009 s. e. .. s. e.
Altres portaeines ncaa 2849215004 s. e. .. s. e.
Subjeccions per a aplicacions específiques i conjunts de components estàndards, per a màquines eina i eines manuals 2849223008 s. e. .. s. e.
Portapeces per torns, excepte subjeccions per a aplicacions específiques i conjunts de components estàndards 2849225003 s. e. .. s. e.
Components i accessoris de màquines per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, l'amiantociment i altres materials minerals similars o per treballar el vidre en fred 2849243006 s. e. .. s. e.
Components i accessoris de màquines per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars 2849245001 .. .. 13.851
Total venda de productes de la branca 274.381
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 284 i la classe 2824 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)