Reparació i instal·lació de maquinària i equips

Reparació i instal·lació de maquinària i equips. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Serveis de reparació i manteniment de cisternes, dipòsits i contenidors de metall 3311120004 .. .. 43.436
Serveis de reparació i manteniment de calderes generadores de vapor d'aigua (excepte calderes calefacció central) i de sistemes de canonades metàl·liques de plantes industrials 3311130003 .. .. 30.549
Serveis de reparació i manteniment de calderes per a calefacció central no domèstica 3311190007 .. .. 2.882
Serveis de reparació i manteniment de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors 3312110003 .. .. 97.279
Serveis de reparació i manteniment de bombes i compressors 3312121000 .. .. 29.454
Serveis de reparació i manteniment de vàlvules i aixetes 3312122008 .. .. 12.848
Serveis de reparació i manteniment de forns i cremadors 3312140000 .. .. 3.765
Serveis de reparació i manteniment de maquinària d'elevació i manipulació, excepte d'ascensors i escales mecàniques 3312150009 .. .. 100.957
Serveis de reparació i manteniment de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica 3312180006 .. .. 46.669
Serveis de reparació i manteniment d'altres tipus de maquinària d'ús general ncaa 3312199006 .. .. 156.149
Serveis de reparació i manteniment de tractors agrícoles 3312211006 .. .. 1.295
Serveis de reparació i manteniment de maquinària agrícola i forestal, excepte de tractors 3312212004 .. .. 10.416
Serveis de reparació i manteniment de màquines eina per treballar els metalls 3312220007 .. .. 23.193
Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la indústria metal·lúrgica 3312230006 .. .. 68.458
Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la indústria extractiva i de la construcció 3312240005 .. .. 29.293
Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la indústria de l'alimentació, begudes i tabac 3312250004 .. .. 51.688
Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la indústria tèxtil, de la confecció i del cuir 3312260003 .. .. 10.761
Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la indústria del paper i arts gràfiques 3312270002 .. .. 20.324
Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la indústria del plàstic i del cautxú 3312280001 .. .. 19.986
Serveis de reparació i manteniment de màquines eina per treballar la fusta, el suro, la pedra, el cautxú endurit i materials durs similars 3312291008 .. .. 4.897
Serveis de reparació i manteniment d'altres tipus de maquinària per a usos específics ncaa 3312299001 .. .. 130.350
Serveis de reparació i manteniment d'instruments i aparells de mesura, verificació, assaig, navegació i altres finalitats, excepte de control de processos industrials 3313111009 .. .. 27.596
Serveis de reparació i manteniment d'instruments i aparells d'ús industrial per a la mesura del temps 3313112007 .. .. 10.182
Serveis de reparació i manteniment d'equips i instruments medicoquirúrgics 3313120000 .. .. 8.642
Serveis de reparació i manteniment d'altres equips electrònics professionals 3313190003 .. .. 58.091
Serveis de reparació i manteniment de generadors, transformadors i motors elèctrics 3314112005 .. .. 88.662
Serveis de reparació i manteniment d'aparells de distribució i control elèctrics 3314115008 .. .. 8.016
Serveis de reparació i manteniment d'altres aparells i dispositius elèctrics ncaa 3314190001 .. .. 7.359
Serveis de reparació i manteniment de vaixells, plataformes i artefactes flotants, excepte d'esbarjo, d'esport o de guerra 3315101005 .. .. 11.753
Serveis de reparació i manteniment d'embarcacions d'esbarjo i esportives 3315103001 .. .. 129.595
Serveis de reparació i manteniment d'aeronaus i motors d'aeronaus, d'ús civil 3316100005 .. .. 12.633
Serveis de reparació i manteniment de locomotores i material ferroviari rodant, i dels seus dispositius de senyalització, de control o de comandament, mecànics o electromecànics 3317110002 .. .. 109.190
Serveis de reparació de tendals i material d'acampada i d'altres articles confeccionats en lona 3319102005 .. .. 204
Serveis d'instal·lació de calderes generadores de vapor d'aigua (excepte caldera per a calefacció central) i instal·lació de canonades metàl·liques en plantes industrials 3320110006 .. .. 34.946
Serveis d'instal·lació de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors 3320291001 s. e. .. s. e.
Serveis d'instal·lació de bombes i compressors 3320292009 .. .. 13.065
Serveis d'instal·lació de forns i cremadors 3320293007 .. .. 1.628
Serveis d'instal·lació de maquinària d'elevació i manipulació, excepte d'ascensors i escales mecàniques 3320294005 .. .. 72.071
Serveis d'instal·lació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica 3320295002 .. .. 113.870
Serveis d'instal·lació d'una altra maquinària d'ús general per tot, filtrar, destil·lar, embalar, embotellar, ruixar, rajar amb vapor o sorra o calandrar 3320296000 .. .. 18.690
Serveis d'instal·lació de màquines eina per treballar la fusta, el suro, la pedra, el cautxú endurit i materials durs similars 3320297008 s. e. .. s. e.
Serveis d'instal·lació de maquinària agrícola i forestal 3320310007 .. .. 9.205
Serveis d'instal·lació de màquines eina per treballar els metalls 3320320006 .. .. 1.740
Serveis d'instal·lació de maquinària per a la indústria metal·lúrgica 3320330005 .. .. 10.819
Serveis d'instal·lació de maquinària per a la indústria extractiva i de la construcció 3320340004 .. .. 3.125
Serveis d'instal·lació de maquinària per a la indústria de l'alimentació, begudes i tabac 3320350003 .. .. 52.767
Serveis d'instal·lació de maquinària per a la indústria tèxtil, de la confecció i del cuir 3320360002 .. .. 44.296
Serveis d'instal·lació de maquinària per a la indústria del paper, cartó i d'arts gràfiques 3320370001 .. .. 17.728
Serveis d'instal·lació de maquinària i equip industrial per a la producció de plàstic i cautxú 3320380000 .. .. 6.633
Serveis d'instal·lació d'una altra maquinària per a usos específics ncaa 3320390009 .. .. 101.606
Serveis d'instal·lació d'equips i instruments medicoquirúrgics 3320410002 s. e. .. s. e.
Serveis d'instal·lació d'equip electrònic professional 3320420001 .. .. 88.846
Serveis d'instal·lació de generadors, transformadors i motors elèctrics 3320502002 .. .. 8.196
Serveis d'instal·lació d'aparells de distribució i control elèctrics 3320505005 .. .. 9.904
Serveis d'instal·lació d'altres aparells i dispositius elèctrics, excepte equips de senyalització elèctrica per a autopistes, carreteres i similars 3320509007 .. .. 21.190
Serveis de disseny i muntatge d'equips de control de processos industrials i de producció automatitzada 3320600009 .. .. 133.409
Serveis d'instal·lació d'instruments i aparells d'ús industrial per a la mesura del temps 3320700005 .. .. 3.865
Total venda de productes de la branca 2.136.944
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 33 de la CCAE-2009
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn