Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Província
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Barcelona 51,2
Girona 51,4
Lleida 53,1
Tarragona 48,3
Total 51,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.