Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.